English | German | Russian | Czech

a Czech

Meaning a meaning

What does a mean in Czech?

a

první písmeno abecedy hud. tón o frekvenci asi sto deseti hertzů resp. jiný tón odlišný o jednu či více oktáv

a

and spojuje dvě slova nebo dvě části věty  jídlo a pití  Zpívali jsme a tančili. označuje sčítání  Sedm a pět je dvanáct. vyjadřuje rozpor  Bylo mu zima, a stejně domů nešel.   jsem ti věřil, a tys provedl takovou lumpárnu. před spojkami označujícími důsledek nemá vlastní význam a může být vynecháno  Byla velmi unavená, a tak šla spát brzy. samo označuje důsledek  Bylo mu horko, a otevřel okno.

a

navazuje na předchozí věty  A co bude dál?

a

hud. název tónu, noty nebo akordu

A

(slangově v erotických službách) anál  Mám ráda, když mi přítel dělá A.

Translation a translation

How do I translate a from Czech into English?

A Czech » English

A amps amp AND

Synonyms a synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as a?

Examples a examples

How do I use a in a sentence?

Simple sentences

Dneska je 18. června a je Muiriel narozeniny!
Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
Dnes je 18. června a Muiriel narozeniny!
Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
No a co?
So what?
Když mu bylo šest, naučil se psát na stroji a řekl učiteli, že se učit psát rukou nepotřebuje.
At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.
Nemůžu si stříhat nehty a žehlit zároveň!
I can't cut my nails and do the ironing at the same time!
Teoreticky není žádný rozdíl mezi teorií a praxí. V praxi ale je.
In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.
Sedm otázek, které inženýr musí klást sám sobě, je: kdo, co, kdy, kde, proč, jak a kolik.
The seven questions that an engineer has to ask himself are: who, what, when, where, why, how and how much.
Krmím svoji kočku každé ráno a každý večer.
I feed my cat every morning and every evening.
Můžeme cestovat v čase. A děláme to pozoruhodnou rychlostí vteřinu za vteřinou.
We can travel through time. And we do at the remarkable rate of one second per second.
Svět je kniha, a ti, kdo necestují, čtou jen jednu její stránku.
The world is a book, and those who do not travel read only a page.
V životě jsou vzestupy a pády.
In life there are ups and downs.
Musíš pomoci, a brzy!
You must help her, and soon!
Hladoví a žízniví, konečně jsme dosáhli hostince.
Hungry and thirsty, we at last reached the inn.
Najdi nějakou prázdnou flašku a naplň vodou.
Find an empty bottle and fill it with water.

Movie subtitles

Vydělám hodně peněz a vrátím se do Koreje.
I'll make a lot of money. And go to Korea.
Vaše matka byla filmovou hvězdou a váš mladší bratr je populární korejský zpěvák.
Your mom was a famous movie star a long time ago. And your brother is one of the top singer in our country. Killer, huh?
Vy a Yoon Suh-kyong jste dvojčata.
You are twins.
Umím vepřové na sladko i na kyselo a taky těstoviny.
Tangsooyook, Palboochae, Galbijim, shinsunyoo, pasta.
Jsem opravdu dobrý v mytí nádobí a úklidu.
I also clean and do laundry extremely well.
Min-joo spadla a odřela si koleno.
Oh, Minjoo fell and scratched her knee.
Neměla ani na to, aby nakrmila a tak mi dala šanci na lepší život.
People live in poverty, But I hope she's living well!
Vydělám spoustu peněz a vrátím se do Koreje.
I'll make a lot of money, and go back to Korea.
Najdu svou chudou mámu a koupím pěkné oblečení, dobré jídlo a pěkný dům.
Meet my poor mother, buy her pretty clothes, some kalbi meat, and a gorgeous house.
Najdu svou chudou mámu a koupím pěkné oblečení, dobré jídlo a pěkný dům.
Meet my poor mother, buy her pretty clothes, some kalbi meat, and a gorgeous house.
Vrátím se a zajistím ti dobrý život.
I'll go there and place you in riches.
Ona leukémii a umírá. v náručí svého milovaného.
She has leukemia and, later, dies in front of her lover.
Její máma zemřela a otec utekl s jinou ženou.
Who mother dies. Her father has an affair and flees with his lover.
A ona musela opustit svou životní lásku.
And then to abandone Richard who she loved. How hard it must be not to die. Take it easy, ma'am.

News and current affairs

A co se nestalo?
Wouldn't you know it?
Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval, že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se na počátku 80. let, kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů.
One successful gold investor recently explained to me that stock prices languished for a more than a decade before the Dow Jones index crossed the 1,000 mark in the early 1980's.
Někteří experti místo toho tvrdí, že dlouhý pochod zlata směrem vzhůru je částečně důsledkem rozvoje nových finančních nástrojů, které usnadňují obchodování a spekulace se zlatem.
Some have argued instead that gold's long upward march has been partly driven by the development of new financial instruments that make it easier to trade and speculate in gold.
Na tomto argumentu je pravděpodobně zrnko pravdy - a také jistá ironie.
There is probably some slight truth - and also a certain degree of irony - to this argument.
Podle mého názoru je nejsilnějším argumentem ospravedlňujícím dnešní vysokou cenu zlata dramatické začleňování Asie, Latinské Ameriky a Blízkého východu do globální ekonomiky.
In my view, the most powerful argument to justify today's high price of gold is the dramatic emergence of Asia, Latin America, and the Middle East into the global economy.
Takže ano, existují solidní základní ukazatele, které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata, ačkoliv je daleko spornější, zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna.
So, yes, there are solid fundamentals that arguably support today's higher gold price, although it is far more debatable whether and to what extent they will continue to support higher prices in the future.
Zlato koneckonců nenese žádný úrok a jeho držení navíc něco stojí.
After all, gold pays no interest and even costs something to store.
PAŘÍŽ - Jak se hospodářská krize prohlubuje a rozšiřuje, svět hledá historické analogie, které by nám dění poslední doby pomohly pochopit.
PARIS - As the economic crisis deepens and widens, the world has been searching for historical analogies to help us understand what has been happening.
Dnes je nálada mnohem pochmurnější a začínají se hojně objevovat odkazy na roky 1929 a 1931, třebaže některé vlády se nepřestávají chovat, jako by krize byla spíše klasická než výjimečná.
Today, the mood is much grimmer, with references to 1929 and 1931 beginning to abound, even if some governments continue to behave as if the crisis was more classical than exceptional.
Dnes je nálada mnohem pochmurnější a začínají se hojně objevovat odkazy na roky 1929 a 1931, třebaže některé vlády se nepřestávají chovat, jako by krize byla spíše klasická než výjimečná.
Today, the mood is much grimmer, with references to 1929 and 1931 beginning to abound, even if some governments continue to behave as if the crisis was more classical than exceptional.
Ba na povrchu se zdá, že jde o naprosté opaky: zřícení zdi symbolizující útlak a umělé rozdělení versus zhroucení zdánlivě nezničitelné a uklidňující instituce finančního kapitalismu.
Indeed, on the surface it seems to be its perfect antithesis: the collapse of a wall symbolizing oppression and artificial divisions versus the collapse of a seemingly indestructible and reassuring institution of financial capitalism.
Ba na povrchu se zdá, že jde o naprosté opaky: zřícení zdi symbolizující útlak a umělé rozdělení versus zhroucení zdánlivě nezničitelné a uklidňující instituce finančního kapitalismu.
Indeed, on the surface it seems to be its perfect antithesis: the collapse of a wall symbolizing oppression and artificial divisions versus the collapse of a seemingly indestructible and reassuring institution of financial capitalism.
Pro mnohé z příznivců Ronalda Reagana to byl právě prezident USA, kdo záměrnou eskalací závodů ve zbrojení dohnal sovětskou ekonomiku na okraj propasti, čímž plně doložil převahu liberálních společností a volných trhů.
For many of his supporters, it was President Ronald Reagan who, with his deliberate escalation of the arms race, pushed the Soviet economy to the brink, thereby fully demonstrating the superiority of liberal societies and free markets.
Samozřejmě, mezi rokem 1989 a přítomností existují zjevné rozdíly.
Of course, there are obvious differences between 1989 and now.

a English

Translation a in Czech

How do you say a in Czech?

Examples a in Czech examples

How do I translate a into Czech?

Simple sentences

I'm at a loss for words.
Nemám slov.
Is it a recent picture?
Je to nedávný snímek?
I hate it when there are a lot of people.
Nenávidím, když je plno lidí.
You'd be surprised what you can learn in a week.
Překvapilo by , co se můžeš naučit za týden.
You'd be surprised what you can learn in a week.
Překvapilo by vás, co se můžete naučit za týden.
A Japanese would never do such a thing.
Japonec by nikdy nic takového neudělal.
A Japanese would never do such a thing.
Japonec by nikdy nic takového neudělal.
If you see a mistake, then please correct it.
Uvidíš-li chybu, tak ji oprav, prosím.
I can't live without a TV.
Nemůžu žít bez televize.
The world is a den of crazies.
Svět je blázinec.
I have a headache.
Mám bolesti hlavy.
Rome wasn't built in a day.
Řím nebyl postaven za den.
Life is a fatal sexually transmitted disease.
Život je smrtelná pohlavně přenosná nemoc.
He's sleeping like a baby.
Spí jako nemluvně.

Movie subtitles

I'll make a lot of money. And go to Korea.
Vydělám hodně peněz a vrátím se do Koreje.
Is it wrong if you think of love as a game too?
Bereš lásku jako hru?
Later when that person betrays you, hurts you.. have a big heart, don't get heartbroken.
Jestli ten, koho miluješ, zradí nebo ti zlomí srdce, musíš prostě žít dál.
In your head.. there's still a bullet there.
Máš v hlavě kulku.
Arrange a meeting with my mother.
Ty jsi ale vyrostl. - Můžu vidět svoji matku?
What a wacko!
Nikdo vám brání.
This house is a rich person's house, right?
Majitelka je bohatá, ne?
Is it a hella rich house?
Je nehorázně bohatá?
What is this. So is he saying that he's a dog? Wha?
Chcete říct, že jste pes?
That's right. I'm a dog.
Jo, jsem pes.
Not a human being. A dog!
Nejsem člověk, jsem pes!
Not a human being. A dog!
Nejsem člověk, jsem pes!
Your mom was a famous movie star a long time ago. And your brother is one of the top singer in our country. Killer, huh?
Vaše matka byla filmovou hvězdou a váš mladší bratr je populární korejský zpěvák.
Your mom was a famous movie star a long time ago. And your brother is one of the top singer in our country. Killer, huh?
Vaše matka byla filmovou hvězdou a váš mladší bratr je populární korejský zpěvák.

News and current affairs

SAN FRANCISCO - It has never been easy to have a rational conversation about the value of gold.
SAN FRANCISCO - Vést racionální rozhovor o hodnotě zlata nikdy nebylo snadné.
One successful gold investor recently explained to me that stock prices languished for a more than a decade before the Dow Jones index crossed the 1,000 mark in the early 1980's.
Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval, že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se na počátku 80. let, kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů.
One successful gold investor recently explained to me that stock prices languished for a more than a decade before the Dow Jones index crossed the 1,000 mark in the early 1980's.
Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval, že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se na počátku 80. let, kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů.
One answer, of course, is a complete collapse of the US dollar.
Jedna odpověď samozřejmě zní: naprostý kolaps dolaru.
There is probably some slight truth - and also a certain degree of irony - to this argument.
Na tomto argumentu je pravděpodobně zrnko pravdy - a také jistá ironie.
Yes, gold has had a great run, but so, too, did worldwide housing prices until a couple of years ago.
Ano, zlato zažívá skvělou jízdu, ale totéž platilo ještě před pár lety i o celosvětových cenách nemovitostí.
Yes, gold has had a great run, but so, too, did worldwide housing prices until a couple of years ago.
Ano, zlato zažívá skvělou jízdu, ale totéž platilo ještě před pár lety i o celosvětových cenách nemovitostí.
If you are a high-net-worth investor, a sovereign wealth fund, or a central bank, it makes perfect sense to hold a modest proportion of your portfolio in gold as a hedge against extreme events.
Jste-li investorem disponujícím velkým objemem prostředků, suverénním fondem nebo centrální bankou, pak je veskrze rozumné držet skromný díl portfolia ve zlatě coby ochraně proti mimořádným událostem.
If you are a high-net-worth investor, a sovereign wealth fund, or a central bank, it makes perfect sense to hold a modest proportion of your portfolio in gold as a hedge against extreme events.
Jste-li investorem disponujícím velkým objemem prostředků, suverénním fondem nebo centrální bankou, pak je veskrze rozumné držet skromný díl portfolia ve zlatě coby ochraně proti mimořádným událostem.
If you are a high-net-worth investor, a sovereign wealth fund, or a central bank, it makes perfect sense to hold a modest proportion of your portfolio in gold as a hedge against extreme events.
Jste-li investorem disponujícím velkým objemem prostředků, suverénním fondem nebo centrální bankou, pak je veskrze rozumné držet skromný díl portfolia ve zlatě coby ochraně proti mimořádným událostem.
If you are a high-net-worth investor, a sovereign wealth fund, or a central bank, it makes perfect sense to hold a modest proportion of your portfolio in gold as a hedge against extreme events.
Jste-li investorem disponujícím velkým objemem prostředků, suverénním fondem nebo centrální bankou, pak je veskrze rozumné držet skromný díl portfolia ve zlatě coby ochraně proti mimořádným událostem.
If you are a high-net-worth investor, a sovereign wealth fund, or a central bank, it makes perfect sense to hold a modest proportion of your portfolio in gold as a hedge against extreme events.
Jste-li investorem disponujícím velkým objemem prostředků, suverénním fondem nebo centrální bankou, pak je veskrze rozumné držet skromný díl portfolia ve zlatě coby ochraně proti mimořádným událostem.
Indeed, on the surface it seems to be its perfect antithesis: the collapse of a wall symbolizing oppression and artificial divisions versus the collapse of a seemingly indestructible and reassuring institution of financial capitalism.
Ba na povrchu se zdá, že jde o naprosté opaky: zřícení zdi symbolizující útlak a umělé rozdělení versus zhroucení zdánlivě nezničitelné a uklidňující instituce finančního kapitalismu.
Indeed, on the surface it seems to be its perfect antithesis: the collapse of a wall symbolizing oppression and artificial divisions versus the collapse of a seemingly indestructible and reassuring institution of financial capitalism.
Ba na povrchu se zdá, že jde o naprosté opaky: zřícení zdi symbolizující útlak a umělé rozdělení versus zhroucení zdánlivě nezničitelné a uklidňující instituce finančního kapitalismu.