English | German | Russian | Czech

chod Czech

Meaning chod meaning

What does chod mean in Czech?

chod

děj, při kterém někdo jde  Rychlým chodem přistoupil ke dveřím. motion, action děj, při kterém něco vykonává svoji funkci  Výrobní linka ještě není v chodu, protože první směna právě začíná. dish, course pokrm, který tvoří jednu z hlavních částí podávaného jídla  Po předkrmu bude následovat první chod, jímž je marinovaný losos s těstovinami.

Chod

obyvatel Chodska či muž původem odtud

Translation chod translation

How do I translate chod from Czech into English?

Synonyms chod synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chod?

Inflection chod inflection

How do you inflect chod in Czech?

chod · noun

+
++

Examples chod examples

How do I use chod in a sentence?

Movie subtitles

Plný chod!
Full speed!
Pochodem v chod, vpravo!
March right, march!
Pochoděm, v chod.
Forward march!
A podávejte další chod.
And serve the next course.
Pochodem v chod!
Forward, march.
Pochodem v chod.
March.
Pochodem v chod, vojáci.
Now, soldiers, march away.
Pochodem v chod!
Quick step! March!
Pochodem v chod!
Forward!
Co bude další chod?
Very good indeed.
Pochodem V chod!
Let's march, let's march!
Tichý chod.
Rig for silent running.
Tretinový zpetný chod.
All back, one-third.
Tretinový chod vpred.
All ahead, one-third.

News and current affairs

Také další prezidentem jmenovaní lidé mají značný vliv na chod firem, průmyslových odvětví či celé ekonomiky.
Other presidential appointees exert considerable influence on firms, industries, or the entire economy.
Afghánské vedení v prosinci konečně přijalo - byť vlažně - plán přechodné spravedlnosti, jenž by mohl odstavit od moci největší válečné zločince, kteří v posledních pěti letech upevnili svůj vliv na chod země.
Last month, the Afghan leadership finally adopted - albeit half-heartedly - a transitional justice plan that could remove from power the biggest war criminals who have consolidated their grip on the country over the past five years.
Jeden rys rozbouřené italské politiky však zůstává neměnný: vliv partikulárních zájmů na chod země a nadvláda přebujelé a neefektivní byrokracie.
One feature of Italy's turbulent politics remains consistent: the control exercised by entrenched interests, and the dominance of a bloated and inefficient bureaucracy.
Jinak by doutnající obchodní třenice mohly náhle obrátit chod globalizace opačným směrem.
Otherwise, simmering trade frictions could suddenly throw globalization sharply into reverse.
V Číně se rodí nová síla - názor lidu. Čínská veřejnost, ale i vláda, teď musí nalézt chuť v možnosti ovlivňovat chod země.
Now that popular opinion is emerging as a force in China, the Chinese people as well as its government will need to be wooed by those wishing to influence China.
Je čirým bláznovstvím věřit, že hrozba přerušení pomoci by Spojeným státům a evropským zemím umožnila ovlivňovat chod složité etiopské vnitřní politiky.
It is sheer fantasy to believe that the threat of an aid cutoff would enable the US and Europe to influence the course of Ethiopia's complex internal politics.
Dokážeme být patřičně skromní ohledně svých znalostí jiných věcí, ale nikoli ohledně schopnosti vysvětlit chod světa.
We can be appropriately modest about our knowledge of other things, but not so about our ability to explain the workings of the world.
Člověk by doufal, že si krátkozrací kongresmani, kteří před třemi měsíci pošetile zablokovali chod vlády USA, uvědomí, jaká újma vznikla věrohodnosti a globálnímu vůdcovství Ameriky.
One had hoped that the shortsighted members of Congress who foolishly shut down the US government three months ago had become aware of the damage caused to America's credibility and global leadership.
Mohou ale jeho rady nějak pomoci obrátit chod severokorejského hospodářství?
But is he the best source of advice on how to turn North Korea's economy around?
Technokraté mohou samozřejmě spolehlivě zlepsit chod elektrárny.
Technocrats can of course reliably make an electricity plant work better.
Analýza dlouhodobějších dat pro mezinárodní dárcovskou komunitu může dokonce brzdit schopnost ministerstev financí zpřístupňovat vysokofrekvenční data potřebná pro chod země.
Indeed, analyzing more long-term data for the international donor community may impede finance ministries' ability to make high-frequency data available for running the country.
Chce-li vsak zvrátit chod své skomírající ekonomiky, bude muset projevit podobnou neohroženost.
It will require similar audacity if it is to turn its moribund economy around.
Po splasknutí bubliny internetových společností v prvních letech nového tisíciletí udržovaly chod západních ekonomik spekulace s nemovitostmi a finančními aktivy - umožněné levnými penězi.
Following the dot-com collapse of the early 2000's, speculation in real estate and financial assets - enabled by cheap money - kept Western economies going.
Fungující protest musí narušit běžný chod života a ideálně zastavit dopravu.
Protest that works must disrupt business as usual and, ideally, stop traffic.

Are you looking for...?