English | German | Russian | Czech

cho English

Examples cho in Czech examples

How do I translate cho into Czech?

Movie subtitles

Look, Miss Cho.
Podívejte, paní Choová.
In Fushimi, Shumoku-cho.
Ve Fushimi, v Shumoku-cho.
Yuraku-cho, Tokyo.
Z Juraku-čo v Tokiu.
He's going to Isezaki-cho.
Jde k Isezaki-čoví.
This is Isezaki-cho.
Tady je Isezaki-čo.
My companions are the Lady Ping-Cho and the Warlord Tegana.
Mými společníky jsou Ping-Cho a válečník Tegana.
Well, you must all be very tired. Ping-Cho, you will share your quarters with.?
Musíte být velice znavení, Ping-Cho, bude sdílet své obydlí s.?
That's a very difficult question to answer, Ping-Cho.
Na to není snadná odpověď, Ping-Cho.
Ping-Cho, this smells very, very good!
Ping-Cho. Voní to báječně, co je to? Polévka z fazolových klíčku, můj pane.
Is the accommodation to your liking, Ping-Cho? - Thank you, Messr.
Je ubytování dle tvých představ, Ping-Cho?
It was given to you, and you lied about finding it to protect Ping-Cho.
Někdo ti ho dal a ty lžeš, abys chránil Ping-Cho.
I am also responsible for Ping-Cho's safety.
Jsem ale také zodpovědný za bezpečí Ping-Cho.
Very well then. You ride on, I'll go back and find Ping-Cho.
Dobrá tedy, ty pokračuj dál a se vrátím najít Ping-Cho.
I must Ping-Cho. I promised Marco.
Musím Ping-Cho, slíbil jsem to Marcovi.