English | German | Russian | Czech

chobot Czech

Meaning chobot meaning

What does chobot mean in Czech?

chobot

trunk, proboscis zool. srostlina nosu a horního pysku ve tvaru ohebné trubky charakteristická pro některé vyšší savce, např. mamuta či slona snout, hooter přen., hovor., expr. výrazně dlouhý nos u lidí creek zeměp. úzký dlouhý mořský záliv funnel, stem meteor. válcovitá část mraku směřující k zemi, tvořící svislou osu smrště

Translation chobot translation

How do I translate chobot from Czech into English?

chobot Czech » English

trunk proboscis

Inflection chobot inflection

How do you inflect chobot in Czech?

chobot · noun

+
++

Examples chobot examples

How do I use chobot in a sentence?

Movie subtitles

Mám chobot plný prachu.
Have I got a trunk full of dirt.
Jen si představte, že vás někdo vytrhl z náručí vaší matky, když jste byli ještě úplně maličcí. a neměli by ste nikoho, kdo by vás v noci přikryl. žádný teplý, měkký, chlácholící chobot ke kterému jste se mohli přitulit.
Suppose you was torn away from your mother when you was just a baby. nobody to tuck you in at nights. no warm, soft, caressing trunk to snuzzle into.
Slon stál v řece Nilu ve vodě a chobot pod vodou, a najednou ho za něj popad krokodýl.
An elephant stood in the river Nile with his trunk under water. a crocodile came and seized his trunk.
Nemůže za to, že tak děsný chobot, že se mu tou tíhou třese hlava.
He can't help havin' a hideous great hooter. and the poor little head tremblin' under the weight of it.
Zaprášený chobot.
A dusty muzzle.
Jakmile bude lidské mládě spatřeno, zatroubíte na chobot.
When the man cub is sighted, you will sound your trumpet.
První sem viděl chobot.
First I seen the trunk.
Když zatáhnete za chobot, tak se rozsvítí.
And when, you know, when you pull it, the trunk, the light was supposed to go on.
Zatáhneš za ten posranej chobot. a mělo by se to rozsvítit.
When you pull the fucking trunk on it, the light's supposed to go on.
Chobot, nic víc!
A squeeze dick!
Máme tu chobot, nic víc!
We get the squeeze dick!
Kdybys neco chtel, zatrub na chobot.
If you need anything, just squeeze the wheeze.
Pozor na chobot.
Talk about your trunk space.
To je přece chobot, hlupáčku.
That's its trunk, silly! -Oh..

Are you looking for...?