English | German | Russian | Czech

chodit Czech

Meaning chodit meaning

What does chodit mean in Czech?

chodit

go, walk pohybovat se po svých nohou  Od nádraží domů chodím pěšky. odehrávat se určitým způsobem  Kdo se vrátí domů pozdě, nedostane večeři; tak to u nás chodí. date hovor. mít milostný vztah s jinou osobou  Chodím s Veronikou.  Chodili spolu z čisté lásky, sedmnáct jim bylo let.

Translation chodit translation

How do I translate chodit from Czech into English?

Synonyms chodit synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chodit?

Conjugation chodit conjugation

How do you conjugate chodit in Czech?

chodit · verb

Examples chodit examples

How do I use chodit in a sentence?

Simple sentences

Nechci chodit do školy.
I don't want to go to school.
Nemusel jsi sem chodit tak brzy.
You need not have come here so early.
Můj otec nedovolí samotnému chodit v noci ven.
My father doesn't let me go out alone at night.
Můj otec nenechá chodit v noci ven samotnou.
My father doesn't let me go out alone at night.
Chodit sem nemusíš.
You do not have to come here.
Abys bylo hodné dítě, musíš chodit spát a vstávat brzy.
To be a good child, you need to go to bed and get up early.
V Japonsku nikdy nemusíte chodit příliš daleko, abyste našli obchod se smíšeným zbožím.
In Japan, you never have to go too far to find a convenience store.
Neměli jsme tam chodit.
We shouldn't have gone there.
Neměl jsi sem chodit sám.
You shouldn't have come alone.
Nemělas sem chodit sama.
You shouldn't have come alone.
Neměli jste sem chodit sami.
You shouldn't have come alone.
Neměly jste sem chodit samy.
You shouldn't have come alone.
Sám jsi navštívit Toma chodit neměl.
You shouldn't have gone to visit Tom alone.
Sám jsi do lesa chodit neměl.
You shouldn't have gone into the forest alone.

Movie subtitles

Nemůžu dál chodit s chlapečky. - Min-joo.
I should stop playing with kids.
Magistrát říkal, že nemám nikam chodit.
The Magistrate said not to come.
Pokud se zachováš správně, tak sem bude chodit sama.
She will walk into here herself. If you just do well.
Můj pane, nemusíte tam chodit.
My Lord, you don't have to go.
Budeme chodit kolem horké kaše?
We slow-playing?
Víš, vidět mého děděčka snažit se chodit, přimělo chtít mu pomoct.
You know, seeing my grandfather struggle to walk, it made me want to help him.
Co budeme dělat, bude muset chodit do školy?
What we going to do when she needs to go to school?
Nemusí chodit do školy.
She doesn't need to go to school.
Nemusí chodit nikam, kam my taky nemůžeme jít.
She doesn't need to go anywhere where we can't go too.
Nohu bude mít v sádře a bude chodit o berlích, což malým klukům dělá život celkem vzrušující.
His leg will be in a cast and he'll be on crutches, which generally makes life quite exciting for small boys.
Není třeba chodit po špičkách.
No need to tiptoe.
Nechám, když přestaneš chodit do městské pobočky.
I will if you stay away from the center.
za tebou budu všude chodit.
Now I'm gonna follow you wherever you go.
Možná někteří z vás řeknou, že byste ještě neměli chodit. Že máte domovy, matky, otce.
Perhaps some will say. that you should not be allowed to go yet. that you are too young, that you have homes, mothers, fathers. that you should not be torn away.

News and current affairs

Moji spolužáci na lékařské fakultě začnou zanedlouho chodit do školy.
Soon, my fellow classmates at the medical college will be starting classes.
Zatřetí, všude, kde rizika nejsou místní, ale regionální nebo globální, mnohé národní vlády, zejména v chudších a menších státech, mohou chodit kolem horké kaše v naději, že náklady na vypořádání se s riziky na sebe vezmou země větší a bohatší.
Third, where risks are regional or global rather than local, many national governments, especially in poorer and smaller countries, may drag their heels in the hope that larger and richer countries will bear the costs of addressing them.
Přitom ECB nemusí chodit tak daleko jako Fed, který úrokové sazby zvyšuje po 25 bazických bodech 12 po sobě jdoucích schůzek, a přitom to z jeho strany ještě není vše.
At the same time, the ECB does not need to go nearly as far as the Fed, which has raised interest rates in increments of 25 basis points at 12 consecutive meetings, with still more to come.
Během několika příštích let svaly zeslábnou tak, že nebude schopna chodit, používat ruce, žvýkat, polykat, mluvit a nakonec ani dýchat.
Over a period of a few years, her muscles will weaken until she can no longer walk, use her hands, chew, swallow, speak, and ultimately, breathe.
Vláda zajišťuje všem dětem místo v předškolním zařízení, takže jsou děti připraveny začít chodit v šesti letech do školy.
The government ensures that all children have a place in preschool, so that they are ready for formal schooling by the age of six.
Nemusíme naštěstí chodit daleko.
Fortunately, we need not look far.
Ostatně člověk pro příklady ani nemusí chodit za hranice USA.
In fact, one does not even need to look outside the US for examples.
Zkuste si například představit, jak by se vám změnil život, kdybyste museli každý den dvě hodiny chodit pro pitnou vodu nebo palivové dříví.
Just think of how your life would change if you had to walk two hours each day to obtain drinking water or wood for fuel.
V Jordánsku nemohou irácké děti chodit do veřejných škol.
In Jordan, Iraqi children cannot go to public schools.
Cítím se nesmírně šťastná a poctěná tím, že jsem začala chodit do školy, právě když se Mandela vrátil do africké politiky.
I feel extremely fortunate and honored that the start of my formal education coincided with Mandela's re-emergence in African politics.
Haiti naléhavě potřebuje finanční podporu, aby děti mohly chodit do školy a aby se snížil výskyt tuberkulózy a AIDS, které dnes mrzačí a zabíjí obyvatele Haiti.
Haiti requires urgent financial support to put children in schools, and to reduce diseases like tuberculosis and AIDS which now cripple and kill many.
Dobyvatelé zavedli právo šaría a ženy byly nuceny začít nosit šátky, přestože v nich nikdy chodit nemusely.
Sharia law was applied; women who were never forced to do so before had to wear the veil.
A pak začaly chodit potvrzující e-maily.
And then there were those confirming e-mails.
Kolik lidí si přeje, aby byl jejich život prodlužován, budou-li inkontinentní, ostatní je budou muset krmit, nedokáží chodit a jejich duševní schopnosti budou nevratně narušené, takže nebudou moci mluvit a nepoznají vlastní děti?
How many people want their lives to be prolonged if they are incontinent, need to be fed by others, can no longer walk, and their mental capacities have irreversibly deteriorated so that they can neither speak nor recognize their children?

Are you looking for...?