English | German | Russian | Czech

chodidlo Czech

Meaning chodidlo meaning

What does chodidlo mean in Czech?

chodidlo

sole spodní část nohou nesoucí tělo a sloužící k našlapování

Translation chodidlo translation

How do I translate chodidlo from Czech into English?

chodidlo Czech » English

foot sole pes

Synonyms chodidlo synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chodidlo?

chodidlo Czech » Czech

noha šlépěj šlapka stopa kotník

Inflection chodidlo inflection

How do you inflect chodidlo in Czech?

chodidlo · noun

+
++

Examples chodidlo examples

How do I use chodidlo in a sentence?

Movie subtitles

Aha, zranil sis chodidlo, starý brachu.
I see you've hurt your foot, old boy.
Vezměme si tohle chodidlo.
Uh, let's take this foot.
Jak diktuje zákon, uchopte levou rukou pravé chodidlo.
As prescribed by law, take the right foot in the left hand.
Jak máš roztomile studené chodidlo!
What a lovely cold feet you've got!
A tady je chodidlo.
And here a foot.
Ne chodidlo, ale noha, a je zatraceně nudná historka.
It's not my foot, it's my leg, and it's a goddamn bore.
Fajn, zrovna jsem našel hrob - chodidlo a ústa.
Well, I've just found a grave-- foot and mouth.
Vaše pravé chodidlo utrpělo vážné poškození.
Your right foot has sustained major damage.
Měl jsem poznat, že její chodidlo v mém rozkroku bylo voláním o pomoc.
I should have seen her toes in the pit of my crotch as a cry for help.
Našlapuje na celý chodidlo.
Whoever killed Leo walks heel-toe.
Bolí chodidlo.
My feet hurt.
Americké chodidlo.
The American foot.
Americké chodidlo, podobně, jako americký chrup nebo americká žena, upadá.
The American foot, like American teeth and American woman, is deteriorating.
Její chodidlo je velmi křehké.
Her heel is very delicate.

Are you looking for...?