English | German | Russian | Czech

chodit s Czech

Translation chodit s translation

How do I translate chodit s from Czech into English?

chodit s Czech » English

go out with

Examples chodit s examples

How do I use chodit s in a sentence?

Movie subtitles

Nemůžu dál chodit s chlapečky. - Min-joo.
I should stop playing with kids.

Examples chodit s in Czech examples

How do I translate chodit s into Czech?

Simple sentences

Let's try something.
Zkusme něco!
Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
Dneska je 18. června a je Muiriel narozeniny!
Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
Dnes je 18. června a Muiriel narozeniny!
I can't tell her now. It's not that simple anymore.
Nemůžu to teď říct. to není tak jednoduché.
No, he's not my new boyfriend.
Ne, on není můj nový přítel.
Thanks, that's all.
Děkuji, to je vše.
It's too expensive!
Je to příliš drahé!
It's cold.
Je zima.
It's cold.
Je chladno.
She's really smart, isn't she?
Je opravdu chytrá, že?
It's driving me crazy.
Hrozně to štve.
It's all dark outside.
Venku je naprostá tma.
He's sleeping like a baby.
Spí jako nemluvně.
Forget it. It's not worth it.
Zapomeň na to. Nestojí to za to.

Movie subtitles

In your head.. there's still a bullet there.
Máš v hlavě kulku.
It's about time.
Je na čase, aby se vaše rodina sešla.
It's not public.
Tohle není veřejná toaleta.
Maybe he's not the same person?
Nebo se pletu?
No, it's not mine. We just live in the basement for rent.
Ne, my bydlíme v suterénu.
This house is a rich person's house, right?
Majitelka je bohatá, ne?
Why'd you piss at stranger's house?
Proč jste se vyčural na našem domě?
What is this. So is he saying that he's a dog? Wha?
Chcete říct, že jste pes?
That's right. I'm a dog.
Jo, jsem pes.
It's not like it was hard to live or even starve to death.
Nevypadá na to, že by vedla těžký život, nebo umírala hlady.
She's capable of that. Your mom does whatever she wishes.
Zbaví se všeho, aby dosáhla svých cílů.
It's not in your fridge?
Nemáte nějaké u vás doma?
Didn't Galchi teach you that it's bad to steal clothes?
Kal-chi nenaučil, že krást se nemá?
Where's Eunchae?
Eun-chae, vzbuď se! Kde je Eun-chae?

News and current affairs

One successful gold investor recently explained to me that stock prices languished for a more than a decade before the Dow Jones index crossed the 1,000 mark in the early 1980's.
Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval, že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se na počátku 80. let, kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů.
Even the United States abrogated indexation clauses in bond contracts during the Great Depression of the 1930's.
Dokonce i Spojené státy během velké hospodářské krize ve 30. letech zrušily inflační doložky ve smlouvách o dluhopisech.
Some have argued instead that gold's long upward march has been partly driven by the development of new financial instruments that make it easier to trade and speculate in gold.
Někteří experti místo toho tvrdí, že dlouhý pochod zlata směrem vzhůru je částečně důsledkem rozvoje nových finančních nástrojů, které usnadňují obchodování a spekulace se zlatem.
In my view, the most powerful argument to justify today's high price of gold is the dramatic emergence of Asia, Latin America, and the Middle East into the global economy.
Podle mého názoru je nejsilnějším argumentem ospravedlňujícím dnešní vysokou cenu zlata dramatické začleňování Asie, Latinské Ameriky a Blízkého východu do globální ekonomiky.
So, yes, there are solid fundamentals that arguably support today's higher gold price, although it is far more debatable whether and to what extent they will continue to support higher prices in the future.
Takže ano, existují solidní základní ukazatele, které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata, ačkoliv je daleko spornější, zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna.
That is why the war's great hero, Winston Churchill, was voted out of office in the summer of 1945, even before Japan surrendered.
Proto byl velký hrdina této války Winston Churchill vystrnaděn po volbách z úřadu v létě roku 1945, ještě před kapitulací Japonska.
A different kind of revolution was taking place in Europe's former colonies in Asia, where native peoples had no desire to be ruled once more by Western powers, which had been so ignominiously defeated by Japan.
Jiný typ revoluce se odehrával v bývalých evropských koloniích v Asii, kde domorodé národy neměly zájem nechat si znovu vládnout západními mocnostmi, tak potupně poraženými Japonskem.
The rot began during the 1980s, under Ronald Reagan and Margaret Thatcher.
Tento rozkladný proces započal v 80. letech za vlády Ronalda Reagana a Margaret Thatcherové.
The extraordinary reception of Thomas Piketty's Capital in the Twenty-First Century shows how keenly the consequences of the collapse of the left have been felt.
Mimořádné přijetí knihy Thomase Pikettyho Kapitál v jednadvacátém století ukazuje, jak intenzivně jsou vnímány důsledky kolapsu levice.
Eventually, I invested in Space Adventures, the company that organized Shuttleworth's trip into space.
Konečně jsem investovala do Space Adventures, společnosti, která Shuttleworthův výlet do kosmu organizovala.
But the West's key features, democracy and the rule of law, have taken a far more severe battering at the hands of their defenders than by their attackers.
Zásadní znaky Západu, demokracie a právní řád, však utrpěly víc v rukou jejich obhájců než těch, kdo na útočí.
Some of today's restrictions on habeas corpus and civil liberties have sunset clauses restricting their validity; all such rules should be re-examined by parliaments regularly.
Některá z dnešních omezení habeas corpus a občanských svobod mají doložky o dočasnosti, které omezují jejich platnost; všechny takové předpisy by měly pravidelně prověřovat parlamenty.
Pakistan remains a sanctuary for Al Qaeda and some of the world's other most dangerous terrorists.
Pákistán zůstává útočištěm al-Káidy i některých nejnebezpečnějších světových teroristů.
With mutual recognition, the EU and the US would accept each other's standards or conformity-assessment procedures, allowing firms to adhere to the less stringent requirements in each area.
V případě vzájemného uznávání by EU a USA navzájem akceptovaly své standardy nebo procedury hodnocení nezávadnosti, takže by firmy musely v dané oblasti dodržovat méně striktní požadavky.

Are you looking for...?

chodit | s