English | German | Russian | Czech

narvat Czech

Synonyms narvat synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narvat?

narvat Czech » Czech

česat očesat chodit

Conjugation narvat conjugation

How do you conjugate narvat in Czech?

narvat · verb

Examples narvat examples

How do I use narvat in a sentence?

Movie subtitles

Zkus ho narvat do kokpitu.
See if you can jam his head into a cockpit.
Nejlepší by bylo narvat mu tu sukovici do zadku!
We ought to take Sir Lancelot's big stick and shove it up his ass!
Takže to chceš narvat všecko tam -a nechat přívěs tady?
You want to put it all in there and leave the trailer?
Musíte mu to narvat přímo do krku!
And you ram it right down his throat!
Chci to narvat do jedný tašky. Hodlám cestovat nalehko.
I'm just trying to get it all into one bag, as I plan to travel light.
Můžete vzít tu poštu, a ten známkovací stroj, a všechny ty další kraviny, s kterýma musím dělat, a můžete si je narvat přímo do prdele!
You can take that mail, and that franking machine, and all that other rubbish I have to go about with, and you can stuff 'em right up your arse!
Uvidím, jetli tam budu moct narvat rychlost.
I'll see if I can get it in gear.
Suttone, chceš narvat do střídačky?
Sutton, come on off the bench.
Co bych rád udělal teď je. pomalu jim svlíknout ty jejich podivný spodky, co nosej. a narvat jim můj psací stroj jednomu po druhým do prdele.
What I would like to do at this moment. would be to ease down their Liverpudlian underpants. and ram my Remington up their arses.
Můžeš si to zadarmo narvat do prdele a zrovna vypadnout.
You can stuff it up your arse for nothing and fuck off while you're doing it!
A jak se vás snažili narvat pod vysoušeč.
As they try to find a way to fit you under a dryer.
Snaží se tam narvat do táborových kalhot.
He's trying to get into that rich skank's pants.
Můžeš si všechny svoje prachy narvat do prdele, protože ti dám lístek 1. třídou do pekla!
You can shove your precious money up your ass. 'cause I'm giving you a fiirst-class ticket to hell!
Snaží se sem narvat blbečkové.
Goons trying to drop in.

Are you looking for...?