English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB napravit IMPERFECTIVE VERB napravovat

napravit Czech

Translation napravit translation

How do I translate napravit from Czech into English?

Synonyms napravit synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napravit?

Conjugation napravit conjugation

How do you conjugate napravit in Czech?

napravit · verb

Examples napravit examples

How do I use napravit in a sentence?

Simple sentences

Musíš napravit tyhle chyby.
You must put these mistakes right.
Ještě pořád můžu věci napravit.
I can still make things right.
Dovolte mi to napravit.
Let me make things right.

Movie subtitles

Ale možná není příliš pozdě to napravit.
But maybe it's not too late to fix it.
jenom my to můžeme napravit, Crabtree.
It's up to us to make this right, Crabtree.
Podívej, jestli donutím toho chlapa, aby mi ukázal to video, tak to můžu napravit.
Look, if I could just get this guy to show me the security footage, I can fix this.
Pomoz mi napravit hříchy.
Help me atone for my sins.
Dokážu to napravit za dvě sekundy.
I can straighten that out in two seconds. Come in.
Chci se v jeho očích napravit.
I want to redeem myself in his eyes!
Jakákoliv chyba se tady nedá napravit.
We can't make the same mistake twice.
Ale jde to napravit! Okamžitě!
But you can be arrested immediately.
Musíš to hned napravit Vem si klobouk a kabát.
Now you can. Here, his coat.
Musí existovat nějaký způsob, jak napravit to špatné, co se stalo.
There must be some way to right this wrong.
Ale jestli se na zlobíte, jak to můžu napravit?
Now, if you're going to be angry with me, what can I do?
Vracím se do New Yorku napravit škody napáchané od chvíle, kdy jsem poznal.
I'm going back to New York. if only to repair the damage that's been done since I've known you.
Dej mi ty peníze. - Je dobře, když si člověk. uvědomí svůj omyl a snaží se ho napravit.
It's a mighty fine thing when a man realizes he's wrong. and tries to correct it in a nice way.
Nedá se napravit.
There's no remedy.

News and current affairs

Tento stav svědčí o selhání ekonomiky a práva, které je naléhavě zapotřebí napravit.
This state of affairs represents a failure of economics and law that urgently needs to be corrected.
Pokud se vzniklé nevyváženosti vůbec podaří napravit, půjde to jedině s velkým úsilím a za souhlasu s dekádou stagnace.
These imbalances can be redressed only with great effort, if at all, and only if one accepts a decade of stagnation.
mnoho chyb, které je třeba napravit.
It is full of faults, which need to be corrected.
Alespoň je však lze napravit.
Policy mistakes may not always be avoidable.
Zpětný pohled na 30 let vývoje nám však dává možnost posoudit, které prvky thatcherovské revoluce by bylo vhodné zachovat a které je třeba ve světle dnešního celosvětového hospodářského propadu napravit.
But 30 years of hindsight enable us to judge which elements of the Thatcher revolution should be preserved, and which should be amended in the light of today's global economic downturn.
Napravit úlohu Světové banky bude náročný úkol vyžadující na nejvyšším postu odbornost.
Getting the Bank's role right will be hard work, requiring expertise at the top.
Za prvé nesmí být trest v moderní demokracii pouze aktem odplaty, ale měl by se také snažit zločince napravit, aby mu umožnil žít ve společnosti po boku jiných lidí.
First, in a modern democracy, punishment must be not only retributive, but should also try to rehabilitate the criminal in order to enable him to live in society with other human beings.
Bylo by však mnohem lepší, kdyby vyvinuli úsilí je napravit.
But it would be far better if they made an effort to fix them.
Nový pětiletý plán Číny musí tento nedostatek okamžitě napravit.
China's new Plan must rectify this shortfall immediately.
Zásoby se podařilo napravit, ale pokles investic - důsledek přeinvestování do vyspělých technologií a telekomunikací, tj. sektorů, jež byly významným katalyzátorem boomu konce 90. let - může trvat podstatně déle.
The first is now over; the second--the result of overinvestment in high technology and telecommunications, the sectors that were so important in the boom of the late 90s--may last considerably longer.
Musíme to napravit.
We must do better.
Globální ekonomika trpí chronickým nedostatkem poptávky, což lze napravit vytrvalým růstem vládních výdajů.
The global economy is suffering from a chronic demand shortfall, which can be remedied through sustained growth in government spending.
Potřeba napravit tuto nerovnováhu je ještě patrnější po nedávné finanční krizi, neboť snaha bank o obnovení svých kapitálových základen (a splnění přísnějších regulačních požadavků) vedla k omezení úvěrů.
The need to redress that imbalance has become increasingly evident since the recent financial crisis, as banks' efforts to rebuild their capital bases (and meet stricter regulatory requirements) has led to credit rationing.
Ukrajina ještě jeden faktor fungující ve prospěch EU: nové vedení země je odhodlané napravit korupci předchozích vlád, špatné řízení a zneužívání pravomocí.
In Ukraine, there is one more factor working in the EU's favor: the country's new leadership is determined to correct previous governments' corruption, mismanagement, and abuses.

Are you looking for...?