English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB napravit IMPERFECTIVE VERB napravovat

napravovat Czech

Translation napravovat translation

How do I translate napravovat from Czech into English?

napravovat Czech » English

amend

Synonyms napravovat synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napravovat?

napravovat Czech » Czech

vpravovat reponovat napravit

Conjugation napravovat conjugation

How do you conjugate napravovat in Czech?

napravovat · verb

Examples napravovat examples

How do I use napravovat in a sentence?

Movie subtitles

Je mi na nic z toho, jak musím napravovat chyby po ukecaných prodejcích, kteří jsou tak hloupí že prodají životní pojistku chlápkovi, co spí v jedný posteli se čtyřmi chřestýši.
Well, I get darn sick of trying to pick up after a gang of fast-talking salesmen dumb enough to sell life insurance to a guy who sleeps in the same bed with four rattlesnakes.
Druhá republika, vážená kolegyně, musí napravovat mnoho omylů a musí se vyrovnat s četnými požadavky, které nám klade nová doba.
The 2nd Republic, dear colleague, must correct many mistakes. And must accept many requests presented by a new period.
Budeme to napravovat celé týdny.
It'll take weeks to straighten out.
Vždycky učili, že chyby by se měly napravovat.
I was always taught that mistakes should be remedied.
Šerif Hartman slibuje napravovat komunisty provazem.
Sheriff Hartman pledges to reform the Reds with a rope.
Vaše Veličenstvo musí napravovat chyby svých generálů!
Your Majesty has to keep fixing his general's mistakes!
Snažil jsem se napravovat spoušť, kterou napáchali předchůdci.
I repaired the ruin my predecessors spread.
Lidi vám zapomněli říct, jak nemravná potvora jste a tu jejich nedbalost mám napravovat.
People have neglected to tell you what a nasty little bitch you are, and I'm makin' up for their negligence.
Cože? Není co napravovat.
This took a lot of preparation, huh?
Máme co napravovat.
Our work's cut out for us.
Běžte napravovat svět.
You have the whole world to change!
Se jim tu nelíbilo, že musej pořád napravovat neshody mezi vězněma.
They got tired of patching up his cell mates over in C block.
Teď nemám čas, ale v tomhle mám co napravovat.
I don't have time now but I have a lot of damage control to do on this subject.
Platil jsem za tebe pokutu. řveš na zákazníky a musím vše napravovat.
You get me slapped with a fine, you argue with the customers and I have to patch everything up.

News and current affairs

Přes tento hluboce zakořeněný skepticismus o lidské povaze uznáváme lidský talent a dovednosti, jež jsou motorem pokroku a inovace, poněvadž věříme ve schopnost člověka napravovat chyby a omyly.
Yet, despite this deeply ingrained skepticism about human nature, we embrace humanity's talent for progress and innovation, because we recognize man's ability to correct mistakes and errors.
Dokud si Američané nepřiznají realitu a nezačnou napravovat celosvětové ekologické problémy, které více než kdokoliv jiný způsobili oni sami, bude se upřímná podpora zbytku světa získávat jen těžko.
Until Americans suck it up and start fixing global environmental problems that they, more than anyone, have caused, it will be difficult to get the wholehearted support of the rest of the world.
Recese druhého typu jsou méně závažné a lze jim snadno předcházet nebo je napravovat.
Those of the second type are minor and relatively easy to repair if not to avoid.
Takový přístup by se měl snažit chránit ekonomiky před destabilizujícími dopady politicky motivovaných změn, aniž by vládám bránil napravovat nebezpečné nerovnováhy.
Such an approach should seek to protect economies from the destabilizing impacts of politically motivated policy changes, without impeding governments' ability to correct dangerous imbalances.
Celkově vzato však muži a ženy v americké armádě těmto ideálům věří a dělají maximum, aby je naplnili, stejně jako američtí občané všeobecně věří ve vzletná slova v jejich ústavě a snaží se napravovat své národní nedostatky.
But, by and large, the men and women of the US military believe in these ideals and do their best to live up to them, just as US citizens generally believe in their Constitution's lofty words and seek to correct their national shortcomings.
Nespoutaná horlivost napravovat svět může být ku škodě věci.
Unrestrained zeal to make the world better could make it worse.
Nemá tedy smysl napravovat jeden mechanismus financování, aniž by se zároveň napravil i druhý.
So there is no point in fixing one funding mechanism without simultaneously fixing the other.
Nesouhlas s vládní politikou mnohdy politikům pomáhá dolaďovat nebo napravovat chyby jejich politiky.
Disagreement with government policy can often help rulers fine-tune or correct misdirected policies.
Úlohou státu - v této oblasti stejně jako v ostatních - je napravovat nespravedlnosti, nikoliv provozovat celý podnik.
The role of the state, here as elsewhere, is one of correcting inequities rather than running the whole show.
Částečně jde o odraz neschopnosti veřejné politiky napravovat dopady rychlého hospodářského růstu na distribuci bohatství.
This partly reflects the failure of public policy to ameliorate the distributive consequences of rapid economic growth.
Putin stále nechápe, že centralizovaný politický systém dnes nedokáže porozumět chybám a napravovat je, stejně jako tomu bylo za sovětské éry.
Putin still doesn't understand that a centralized political system is as incapable of comprehending and correcting mistakes now as it was in the Soviet era.
Chápou, že Putinovu touhu vybudovat silný a účinný moderní stát nelze realizovat, neboť moderní stát není řízen shora, nýbrž dobře informovaným voličstvem, jež představitele státu nutí připouštět a napravovat své chyby.
They see that Putin's desire to create a strong and effective modern state cannot be realized, because a modern state is governed not from above, but by an informed citizenry that forces its rulers to acknowledge and correct their mistakes.

Are you looking for...?