English | German | Russian | Czech

napravo Czech

Translation napravo translation

How do I translate napravo from Czech into English?

napravo Czech » English

right on the right to the right

Synonyms napravo synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napravo?

napravo Czech » Czech

vpravo doprava pravý na pravé straně

Examples napravo examples

How do I use napravo in a sentence?

Movie subtitles

Šatny personálu, napravo.
Staff changing rooms - on the right.
A Šimon hodil síť napravo. a chytil tolik ryb, že se mu síť málem roztrhla.
And Simon, he throw his net on the right side. and he catch so many fish, his net, it almost break in two.
Napravo mám vysoký tlak a nalevo nízký.
I have high blood pressure on my right side and low blood pressure on my left side.
Čekám, se mi napravo odkreje.
I wait for an opening with me right cocked.
Formace napravo.
The shift box formation to the right.
Může být. Ale Norsko je napravo.
May be, but that's Norway off to starboard.
To je P-40 napravo na 10 000?
WHAT WILL A P-40 DO AT 30,000?
Tudy napravo.
Perfect.
Torpédoborec od přístavu napravo.
Destroyer passing aft from port to starboard.
Tam napravo.
It's on the ight-hand side thee.
Zde napravo máme slavný žebřík, mučicí nástroj, na který byl vězeň napínán. často do vykloubení končetin. ve snaze získat jeho doznání, pravdivé, či nikoli.
Moving to our right, we have a model of the famous rack. the instrument of torture upon which prisoners were stretched. their limbs being frequently torn from their sockets. in an effort to extract a confession from them, true or false.
Tamhle je Mars, napravo.
That's Mars over there, to the right.
Támhle napravo je okno v druhém podlaží, vidíš ho?
There's a window right on the second floor there, see?
Fronta je napravo.
The line forms on the right.

News and current affairs

Brusel, hlavní město Evropské unie, pak ztělesňuje vše, co populisté napravo i nalevo nenávidí.
Brussels, the capital of the European Union, stands for everything populists, whether left or right, hate.
Francouzi, kteří odpověděli, že si přejí odchod Británie z EU, sympatizovali převážně s levicí, zatímco mnozí z těch, kdo měli opačný názor, stáli víc napravo.
The French who said they wanted Britain to leave the EU were largely on the left, while many who held the opposite view were further to the right.
Napravo je Nicolas Sarkozy, ministr vnitra (a krátce ministr financí), k jehož politickému vzestupu došlo v rozmanitém rámci Svazu pro lidové hnutí (UMP).
On the right is Nicolas Sarkozy, the interior minister (and briefly the economy minister), whose political rise took place within the grab-bag framework of the Union for a Popular Movement (UMP).
Na otázku, jak je to s politickým směřováním napravo, někteří mladí členové Dietu (parlamentu) vyjádřili naději, že by tento trend mohl vyvolat takové přeskupení politických stran, které povede ke vzniku stabilnější a efektivnější národní vlády.
When asked about the rightward trend in politics, some young Diet (parliament) members said they hoped that it might produce a realignment among political parties that would lead to a more stable and effective national government.
Nárůst podpory populistickým politickým stranám nalevo i napravo napříč celým kontinentem svědčí o veřejné frustraci a strachu.
The rise of populist political parties of both the left and the right across the continent attests to popular frustrations and fears.
Ze situace nic nevytěžili extremisté napravo ani nalevo.
Extremists on neither the right nor the left have benefited.
Socialistická strana nemá z historického hlediska žádnou tradici sestavování koaličních vlád, tím méně pak hledání koaličních partnerů napravo.
Historically, the Socialist Party has no tradition of coalition governments, much less of looking for coalition partners to its right.
Loudavá statičnost francouzské Socialistické strany, její etnocentrismus a odmítání přijímat za své koalice s hnutími napravo od jsou odrazem jejích násilných a pohnutých dějin i dlouhé intelektuální nadvlády francouzských komunistů.
The French Socialist Party's lingering statism, ethnocentrism, and reluctance to accept coalitions with movements to its right reflects its violent and troubled history and the long intellectual domination of the French Communists.
Obama se tak postavil napravo nejen od Josepha Stiglitze, Simona Johnsona a Paula Krugmana, ale i od svých poradců Paula Volckera a Larryho Summerse.
Obama has thus positioned himself to the right not only of Joseph Stiglitz, Simon Johnson, and Paul Krugman, but also of his advisers Paul Volcker and Larry Summers.
Tytam jsou časy, kdy se mohl člověk ve starších demokraciích spolehnout, že politické scéně budou dominovat dvě velké strany - jedna sociálnědemokratická a druhá spíše napravo od středu.
Gone are the times in the older democracies when one could count on two major parties - one social democratic, the other more to the right of center - dominating the political scene.
Napravo od předsedy shromáždění byli usazeni zastánci krále a církve, nalevo jejich odpůrci, kteří se shodli jedině na tom, že je nutná institucionální reforma.
To the right of the Assembly's president sat the supporters of King and Church, while to the left sat their opponents, whose only point of agreement was the need for institutional reform.
Tel Aviv, jenž hlasoval pro Livniovou a strany nalevo od , by měl být konečně schopen postavit se Jeruzalému, který dal přednost Netanjahuovi a stranám napravo od něj.
Tel Aviv, who voted Livni and Left of her, should finally be able to stand up to Jerusalem, who voted Netanyahu and Right of him.
Země Beneluxu, některé skandinávské státy i mnozí z nových Evropanů ve východoevropských a středoevropských zemích si zvolili strany, jež tradičně stojí napravo od středu.
The Benelux countries, some Scandinavian states, and many of the new Europeans of East Central Europe have chosen traditionally right-of-centre parties.
Národ, který se dívá nalevo a napravo, ale nikdy ne před sebe, je podobně jako špatný řidič odsouzen k havárii.
Like a bad driver, a nation that looks left and right but never ahead is bound to crash.

Are you looking for...?