English | German | Russian | Czech

klam Czech

Translation klam translation

How do I translate klam from Czech into English?

Synonyms klam synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klam?

Inflection klam inflection

How do you inflect klam in Czech?

klam · noun

+
++

Examples klam examples

How do I use klam in a sentence?

Movie subtitles

Říkala jsem si, jestli to není optický klam.
Sort of wondering if it was an optical illusion.
Proc jste mi dal ten zrakový klam?
What about this optical illusion you slipped me?
Myslím, že to byl nějaký optický klam.
Some sort of optical illusion, I suppose.
Všechno je to jen klam a falešný sen.
It's all just a fake and a pipe dream.
To je všeobecný klam.
That's a common fallacy.
Nejsem, pane, zvyklý na podvod a klam.
I am not, sir, accustomed to fraud and deceit.
Proč z tebe udělali klam a zakryli něčím, co vypadá jako maso, a dali ti tvář?
WHY'D THEY TURN YOU INTO A LI E-- COVER YOU WITH SOMETHING THAT LOOKS LIKE FLESH-- GIVE YOU A FACE?
Je to klam!
IT'S A LI E!
To může být sluchový klam.
Perhaps an auditory illusion.
Optický klam.
Optical.
Není to klam, milostivá?
O madam, could you perhaps have lost your way?
Byl by to klam.
It would be a lie.
Další klam?
More deceit?
Klam!
A sham!

News and current affairs

Představa, že arabsko-izraelský mírový proces vyžaduje volbu mezi syrskou a palestinskou cestou, se ukázala jako nebezpečný klam.
The idea that the Arab-Israeli peace process requires choosing between a Syrian or a Palestinian track has proved to be a dangerous fallacy.
Je to téměř optický klam: nad japonským, evropským i americkým obzorem se tyčí penzijní krize.
It is almost an optical illusion: looming on Japan's horizon, and on Europe's and on America's, is a pensions crisis.
Klam tkví v některých plánech, které vznikají, aby se s ním vyrovnaly.
The illusion is in some of the plans being devised to deal with it.
Existuje představa, že lidé mají svá nezcizitelná práva - právo svobodného projevu a sdružování či právo nebýt týrán - jednoduše proto, že jsou lidskými bytostmi. Tato představa je pochopitelně jen fikce a klam.
The notion that people have inalienable rights - the right to free speech and association, or the right not to be tortured - simply by virtue of their existence as human beings: that notion is, of course, a fiction.
Klam kouzelného proutku nevymysleli v Argentině.
The magic wand illusion was not invented in Argentina.
Kolektivně pak tento klam zvyšuje naše úspory a tím i naši kapitálovou zásobu, která potažmo zvyšuje všechny naše mzdy a platy.
And, collectively, that delusion boosts our savings, and thus our capital stock, which on turn boosts all of our wages and salaries as well.
Podoben ovšem pokřiveným obrazům ve versailleské zrcadlové síni, obraz mocného německého kancléře je klam.
But like the sight lines in Versailles Hall of Mirrors, the image of a powerful German Chancellor is an illusion.
Je to krutý klam.
This is a cruel deception.

Are you looking for...?