English | German | Russian | Czech

kladně Czech

Translation kladně translation

How do I translate kladně from Czech into English?

Synonyms kladně synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as kladně?

kladně Czech » Czech

pozitivně

Examples kladně examples

How do I use kladně in a sentence?

Movie subtitles

Na řemeslo se v Kladně nedostaneš.
You can't have a craft job in Kladno.
Jo, holka, takové to na Kladně je.
That's the way it goes.
Za naše peníze budou se pání důstojnící procházet po Kladně!
The soldiers will be here from our money!
Protože se o vás kladně vyjádřila?
Because she approved of you?
A jelikož je kladně nabité, živí se negativními psychickými vibracemi.
Being positively charged, it feeds on negative psychic vibrations.
Signalizujte, aby hlas odpověděl kladně!
Signal the voice to answer yes!
Možná cítí, že jeho hlášení by nebylo kladně přijato.
Perhaps he feels his report will not be received satisfactorily, Baltar.
Proč chceš starost o řád a svobody, kterým věříš a hodnotíš je kladně, delegovat na někoho jiného?
Now I understand what they mean. Why do you want to delegate your concerns to the system of freedom that you believe in?
V současné situaci a také s ohledem na psychiatrii mladistvých musím tuto otázku zodpovědět kladně.
Given the current situation also, of adolescent psychiatry, I have to affirm this.
Odpovídejte prosím kladně a jasně.
No, answer affirmatively, simply, please.
To hlavní je, že se na vás mohu spolehnout, moji přátelé, že budete kladně vypovídat o mém charakteru.
The important thing is that I can rely on you, my friends, as character witnesses.
Mysli kladně. Ani náznak slabiny.
Never show any sign of weakness.
Buď připraven tu nabídku zlehčit, kdyby se k tomu nestavěla kladně.
And be ready to make light ofthe offer ifshe's unresponsive.
Pan Masters zažádal o přijetí na Akademii letectví, instituci, která by tento úkol výborně zvládla, ale jeho žádost nebyla kladně vyřízena.
Mr Masters has applied to the Air Force Academy an institution well-suited for this kind of treatment. But his application has met with some resistance.

News and current affairs

Během posledních několika generací prošly USA mnoha šoky a hospodářský růst ovlivnila kladně či záporně řada faktorů.
There have been many shocks to the US economy over the past couple of generations, and many factors have added to or subtracted from economic growth.
Odpovědět kladně lze jen stěží.
It would be hard to say that they do.
Jaime Caruana, generální ředitel BIS a bývalý guvernér španělské centrální banky, odpovídá na obě otázky kladně.
Jaime Caruana, the General Manager of the BIS, and a former Governor of the Bank of Spain, answers yes to both questions.
Stejně tak je dnes mnoha zemím doporučováno privatizovat systém sociálního zabezpečení, přestože americký veřejný systém sociálního pojistění je efektivní (transakční náklady v něm činí pouhý zlomek roční renty) a pojistěnci ho přijímají kladně.
Similarly, while many countries are told to privatize social security, America's public social security system is efficient (with transactions costs a fraction of private annuities), and customers are responsive to it.
Anebo vyjádřeno kladně: Jednej čestně a spravedlivě!
Or in positive terms: Deal honestly and fairly!
To vedlo k novému referendu, v němž Dánové hlasovali kladně.
This led to a new referendum, in which the Danes voted Yes.
A to hodnotíme kladně či záporně, pro některé země je klíčovým dodavatelem.
And, for better or for worse, it is a key supplier to certain countries.
Loni belgická porota v ostře sledovaném a kladně přijímaném procesu odsoudila čtyři Rwanďany za účast na rwandské genocidě v roce 1994.
Last year, in a widely acclaimed trial, four Rwandans were convicted by a Belgian jury of involvement in the 1994 genocide in their country.
Různé průzkumy veřejného mínění setrvale ukazují, že rozsáhlá menšina Pákistánců hledí kladně na Usámu bin Ládina, negativně na USA a je přesvědčena, že prioritou by se mělo stát zavedení islámského práva (šaría).
Various opinion polls consistently show that a sizable minority of Pakistanis has a favorable view of Osama bin Laden, an unfavorable view of the US, and believe that implementing Islamic law (Sharia) should be a priority.
Je-li žádost kladně vyřízena, uprchlík právo přivést s sebou i rodinné příslušníky.
If an application is successful, a refugee has the right to bring along his or her family members as well.
Mnozí lidé, kteří debriefingem prosli, hodnotí tuto zkusenost kladně.
Many people who have been debriefed judge the experience positively.
Hlavy Evropské komise, Eurosummitu, Euroskupiny, Evropské centrální banky a Evropského parlamentu odpovídají kladně.
According to the presidents of the European Commission, the Euro Summit, the Eurogroup, the European Central Bank, and the European Parliament, the answer is yes.

Are you looking for...?