English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE klamný COMPARATIVE klamnější SUPERLATIVE nejklamnější

klamný Czech

Translation klamný translation

How do I translate klamný from Czech into English?

Synonyms klamný synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klamný?

Inflection klamný inflection

How do you inflect klamný in Czech?

klamný · adjective

+
++

Examples klamný examples

How do I use klamný in a sentence?

Movie subtitles

Klamný či nesprávný předpoklad.
A specious or false premise.
Ten klamný projektor musí být za tímto víkem.
That tricky mirage projector must be behind this plate.
Vzhled může být velmi klamný.
Appearances can be very deceiving.
A-O je záhada, možná klamný cíl.
A-O is a mystery, maybe a diversion.
Řekněte, že to byl klamný manévr teroristů.
Get on the air and tell the viewers that this is a terrorist hoax. Now.
Mohu vás ujistit, monsieur Clarku, že Poirot nikdy nepřipustí, aby si udělal klamný dojem díky čemukoli, co někdo říká.
I can assure you, Monsieur Clarke, that Poirot never permits himself to get false impressions from anything anyone says. - Good man.
Klamný útok.
Diversion.
Může to být klamný útok.
That may be a diversion.
Protože vím, že váš vzhled je klamný.
No! Because I know that your appearance is deceptive.
Útok na západní straně je jen klamný manévr!
The west side attack is a decoy!
Aby nám přichystal klamný cíl?
To create a decoy?
Svět, ve kterém žijeme, je sice v některých ohledech klamný, ale na Trumanovi samotném nic vylhaného není.
While the world he inhabits is, in some respects, counterfeit, there's nothing fake about Truman himself.
Když jsem řekl, že znám Dr. Pracka, nevyvolalo to u vás klamný dojem, že jsem padavka jako on?
When I told you I knew Dr. Prack. did I mislead you in some way to think I'm a pushover, like he is?
Eugene, měl byste vědět, že tohle, všechno toto, ten život, můj život, je prázdný a klamný.
Evgeny, you should know that this, all of this life. my life, my life is empty and hollow.

News and current affairs

V těchto námitkách se odráží klamný rozdíl mezi prvenstvím jednotlivce a prvořadostí společnosti.
These objections reflect a false opposition between the primacy of the individual and the paramountcy of society.
Jistěže, jde o klamný dojem.
To be sure, the impression is deceptive.
Tento dojem je však klamný, poněvadž ke stabilizaci světové ekonomiky již přispívá německý stát prostřednictvím přirozené pružnosti svého rozsáhlého systému sociálních dávek.
But this impression is deceptive, since the German state, through the built-in flexibility of its extensive social-welfare system, already contributes to stabilizing the world economy.
Dojem, že Rusko a Zakavkazsko lze od sebe oddělit, je naprosto klamný.
Indeed, the idea that Russia and the Transcaucasus can be disentangled is nonsense.

Are you looking for...?