English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB oklamatzklamat IMPERFECTIVE VERB klamat

klamat Czech

Translation klamat translation

How do I translate klamat from Czech into English?

Synonyms klamat synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klamat?

Conjugation klamat conjugation

How do you conjugate klamat in Czech?

klamat · verb

Examples klamat examples

How do I use klamat in a sentence?

Movie subtitles

Ne. Nebudu klamat.
No, sir. I'll not deceive you.
Můžeš klamat sebe, Richarde. můžeš klamat mne,. ale nikdy nemůžeš obelhat Boha.
You can lie to yourself, Richard you can lie to me but you cannot lie to God.
Můžeš klamat sebe, Richarde. můžeš klamat mne,. ale nikdy nemůžeš obelhat Boha.
You can lie to yourself, Richard you can lie to me but you cannot lie to God.
Nenechte se klamat tím, jak to vypadá.
I'm telling you, don't be fooled by what it appears to be.
Vy ale nemůžete žít ve lži. Nesmíte klamat matku představenou.
But you can't keep living a lie, or deceive our Mother.
Zdání může klamat.
Looks can be mighty deceiving.
Kdybych chtěl klamat sama sebe, myslel bych si, že se mne nemůžete dočkat.
If I wanted to delude myself, I'd think you were impatient to see me.
Chci ho klamat, jen natolik, aby chtěl.
I want to deceive him. just enough to make him want me.
Ale kdo koho bude klamat?
But who is deceiving whom?
Neumím lichotit, tvářit se sladce, pořád se usmívat, lísat se, klamat, klanět se, lhát a zdvořile se culit, a proto hned je ze nepřítel?
Because I cannot flatter and speak fair. smile in men's faces, smooth, deceive and cog. duck with French nods and apish courtesy.
Muži, ženy a děti jsou náhle přesvědčeni. že jejich příbuzní nejsou vůbec jejich příbuzní. takže vaše mysli vás začali klamat. a realita se stala nerealitou.
Men, women, and children suddenly convinced themselves. that their relatives weren't their relatives at all. so your mind started playing tricks. and reality became unreality.
Moje rty ho mohou klamat, veliká, ale moje oči nikdy.
My lips might deny him, great one, but my eyes never could.
I když zdání může klamat.
Though that may be only on the surface.
Snažit se nás dál klamat nemá o nic větší smysl, než naše snaha oklamat vás.
There's no sense in maintaining that you are deceiving us any more than we are deceiving you.

News and current affairs

Arabové a muslimové ale musí přestat klamat sami sebe, že tím, co je drží zpátky, je izraelsko-palestinská rozepře.
But Arabs and Muslims must stop deluding themselves that the Israel-Palestine dispute is what is holding them back.
Zvyky Bushovy administrativy klamat okolí zvrátily její agresivní sklony a zanechaly po sobě šklebící se vakuum.
The Bush administration's habits of falsehood have undone its aggressive proclivities, leaving a gaping vacuum.
Avšak zdání může klamat, neboť odkazem Putinova prvního volebního období je fakt, že v boji se státním aparátem, jenž zdědil, prohrává.
But appearances can deceive, for the legacy of Putin's first term is that he is losing his fight with the state apparatus that he inherited.
Klamat sám sebe je ale otázkou vlastního rozhodnutí.
But self-deception is a choice.
Zdání však může klamat.
But appearances can be deceiving.
ECB by se neměla klamat a myslet si, že malé zvýšení úrokových sazeb postačí.
The ECB should not delude itself into thinking that a small increase in interest rates will be enough.
Jenže palivem nedávné exploze finančního novátorství nebyl nutně záměr klamat, ba ani touha vydělat.
But the intention to deceive, or even to make money, is not necessarily what has driven the recent explosion of financial innovation.
Francie nesmí klamat samu sebe: Německo se nechystá přejít na jadernou energii, aby snížilo svou závislost na ruské ropě a plynu.
France must not delude itself: Germany is not about to convert to nuclear energy to reduce its reliance on Russian oil and gas.

Are you looking for...?