English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB klesnoutpoklesnout IMPERFECTIVE VERB klesat

klesat Czech

Meaning klesat meaning

What does klesat mean in Czech?

klesat

sink pohybovat se dolů diminish, fall snižovat hodnotu

Translation klesat translation

How do I translate klesat from Czech into English?

Synonyms klesat synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klesat?

Conjugation klesat conjugation

How do you conjugate klesat in Czech?

klesat · verb

Examples klesat examples

How do I use klesat in a sentence?

Movie subtitles

Myslel jsem, že návštěvnost bude klesat.
I thought maybe attendance might be falling off.
Když jsem viděl její hnusnou rakev klesat do hrobu. vyštvanou po smrti, tak jako za živa. přísahal jsem, že se pomstím za vaší zlovolnou pýchu.
When I saw her poor little coffin slide underground, saw her exiled in death as she'd been in life, I swore to have my revenge on your intolerable pride.
Čelíme alarmující situaci, pokud cena hovězího masa bude klesat.
We're facing an alarming situation if the price of beef continues to decline.
Pak voda začne klesat.
Naturally, I know that.
Myslela jsem, že bude klesat v mdlobách.
I thought he was going to fall in a dead faint.
Dostanem je na vodu budem klesat.
We'll float them off as she goes down.
Jestli bude klesat, snad jsme zarazili infekci.
If it keeps going down, we may have the infection checked.
Je čas začít klesat.
We are going down.
Neříkám, že to není nezbytné, pane. Ale jsme v Egyptě šest týdnů a Nil začíná klesat.
I don't say it isn't necessary, sir. but we've been in Egypt for six weeks now. and the Nile is falling.
Vydrží na oběžné dráze tři dny, než začnou klesat.
They have only three days of orbit left before they start spiralling in.
Teplota začíná klesat.
Temperature's starting to drop.
Teplota na povrchu planety začíná klesat a náš výsadek se tak ocitá v ohrožení.
On the planet's surface, temperatures are beginning to drop, our landing party there in growing jeopardy.
Nutí nás klesat ve spirále.
Forcing us to spiral down to maintain distance.
Teplota by pak měla začít klesat, ale nestane-li se tak do rána, nebo se něco přihodí, zavolejte mi.
Temperature should begin to drop soon,. but it won't disappear until tomorrow. If something happens, call me.

News and current affairs

Napadá jeden velmi dobrý důvod, proč euro musí klesat, a šest ne tak přesvědčivých důvodů, proč by mělo zůstávat stabilní či zhodnocovat.
I can think of one very good reason why the euro needs to fall, and six not-so-convincing reasons why it should remain stable or appreciate.
Začněme tím, proč euro potřebuje klesat.
Let's begin with why the euro needs to fall.
Zisky z pronájmu nemovitostí i burzovní výplaty jsou nízké, a jestliže úrokové míry vyletí, ceny nemovitostí a akcií mohou klesat stejně jako ceny dluhopisů, ba i víc.
Real estate rental yields and stock-market payouts are low, and real estate and stock prices may well fall as much as or more than bond prices if interest rates spike.
Dolar bude klesat a dlouhodobé úrokové míry v USA porostou, ale teprve tehdy, obchodníci z Wall Street a dalších míst usoudí, že držet dolary a dlouhodobé americké dluhopisy je riskantnější krátkodobě.
The dollar will fall and US long-term interest rates will rise, but only when traders on Wall Street and elsewhere decide that holding dollars and long-term US bonds is more risky in the short run.
ukončí své rozsáhlé programy nákupu dolarů, hodnota dolaru bude klesat - a bude klesat výrazně.
When they cease their large-scale dollar-purchase programs, the value of the dollar will fall - and it will fall hard.
ukončí své rozsáhlé programy nákupu dolarů, hodnota dolaru bude klesat - a bude klesat výrazně.
When they cease their large-scale dollar-purchase programs, the value of the dollar will fall - and it will fall hard.
Nemůžeme vědět jistě, jak dlouho ještě budou ceny nemovitostí klesat.
We cannot be sure about how much further house prices will fall.
Jakmile si však investoři uvědomili plný rozsah amerických finančních problémů, sháňka po státních pokladničních poukázkách ochabla a dolar znovu začal klesat.
But once investors realized the extent of US financial problems, the rush into treasuries subsided, and the dollar resumed its decline.
Bez zvýšení zaměstnanosti nebude navíc klesat ani nebývalá úroveň násilí a kriminality - další zásadní rozměr dnešní nejistoty.
It will also sustain unprecedented levels of violence and criminality-another crucial dimension of today's insecurity.
Na základě extrapolace cenových trendů se jeví jako bezpečné předpokládat, že ceny ve většině těchto míst budou silně růst ještě další rok nebo i déle, přestože tempo růstu zde bude i nadále klesat.
Based on extrapolation of growth trends, it looks safe to predict that prices will go up substantially in most of these places for another year or more, even as the rate of increase continues to decline.
Postupem času bude sice dolar klesat i tak, avšak možná ne více než o pár procent ročně.
Over time, the dollar will still decline, but perhaps by no more than a couple of percent per year.
Když ceny aktiv přestřelí realitu, nemají nakonec jinou možnost než klesat.
When asset prices overshoot reality, eventually they have nowhere to go but down.
Trh jinými slovy sází na to, že hodnota dolaru bude v příštích pěti letech klesat postupně a že se schodek amerického běžného účtu platební bilance sníží i bez finanční krize.
In other words, the market is betting that the dollar will fall gradually in the next five years, and that the US current-account deficit will narrow without a financial crisis.
Poté však sovětské tempo růstu a podíl na globálním výkonu začaly setrvale klesat.
After that, however, the Soviet growth rate and share of global output began a long decline.

Are you looking for...?