English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB klesnout IMPERFECTIVE VERB klesat

klesnout Czech

Meaning klesnout meaning

What does klesnout mean in Czech?

klesnout

drop, fall dostat se níže drop, fall, decrease, slump snížit svoji hodnotu fall přen. doznat zhoršení morálky resp. společenského postavení

Translation klesnout translation

How do I translate klesnout from Czech into English?

Synonyms klesnout synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klesnout?

Conjugation klesnout conjugation

How do you conjugate klesnout in Czech?

klesnout · verb

Examples klesnout examples

How do I use klesnout in a sentence?

Simple sentences

Ceny by brzy měly klesnout.
Prices ought to come down soon.
Nechci klesnout na jeho úroveň.
I don't want to stoop to his level.

Movie subtitles

Učenec by neměl před nikým lehkovážně klesnout na kolena.
A scholar shouldn't carelessly drop to one's knees.
Dokonce jsem se pokoušel sám klesnout na úroveň barbarů.
I even tried to sink myself to the level of the savage.
Někdy, pokud někoho opravdu milujete, musíte je nechat klesnout na dno.
Sometimes, if you love somebody enough, you have got to let them hit rock bottom.
Jen jsem si myslela, že bych měla klesnout tak hluboko a přát ti hodně štěstí.
I just thought I'd drop up and wish you a lot of luck.
Představte si to, dospělý člověk a takhle klesnout.
Can you imagine a grown-up man having to sink so low?
A svět, který se rozprostírá kolem, se ti líbí. a sud zlata připravený klesnout do tvého klína.
And the world stretched around you like. a barrel of gold ready to drop in your lap.
Klesnout.
Emergency.
Jak hluboko může člověk klesnout.
What depths a human being can sink to.
Všechny letadla, se vyhnou této oblasti a nesmí klesnout pod 5000 stop.
All aircraft to avoid this area and not to drop below 5,000 feet.
Hlouběji se klesnout nedá.
There's no sinking any lower.
Nepočítám, že to pochopíš. ale ženu velmi uklidňuje, když . že hlouběji klesnout nemůže.
I wouldn't expect you to understand this. but it's a great comfort for a girl to know. she could not possibly sink any lower.
Nikdy nenechá klesnout tak hluboko, abych nemohla prožít zázrak vzkříšení.
He will not let me stoop so low without coming to my rescue.
Teplota ani nemusí klesnout, abychom se tak cítily.
The temperature needn't drop to make you feel like that.
Odtud nemůžeš klesnout.
You can't go down now.

News and current affairs

Jakmile se tyto šoky rozplynou, mohou ceny ropy opět klesnout, ale spekulativní efekty by je mohly nadále držet relativně vysoko, a oslabovat tak světovou ekonomiku a stlačovat ceny na akciových trzích.
Oil prices may fall once these shocks dissipate, but speculative effects could keep them relatively high, weakening the world economy and depressing stock markets.
Místo aby vlády nechaly klesnout spotřebitelské ceny ropy o takovou částku, měly by zavést uhlíkovou daň.
Rather than let the consumer price of oil fall by that amount, governments should put a carbon tax in place.
Platy navíc nemohou klesnout pod zákonnou minimální hranici, která je tak vysoká, že nejméně produktivní a nejméně kvalifikovaní zaměstnanci zůstávají z trhu práce vyřazeni.
Moreover, salaries cannot fall below a legislated minimum wage, which is so high that the least productive and least skilled workers remain shut out of the labor market.
Ve skutečnosti budou muset emise klesnout ještě v tomto století na nulu, aby se zabránilo dalšímu zvýšení koncentrace CO2 v atmosféře.
In fact, emissions will have to fall to zero later this century to stop any further rise in the atmospheric concentration of CO2.
V nejbližší době určitě; úrokové sazby dokonce mohou ještě dále klesnout.
In the very near term, certainly; indeed, interest rates could still fall further.
Navíc by mohly dramaticky klesnout ceny nemovitostí a mnoho domácností by pak zjistilo, že hodnota jejich hypotéky přesahuje hodnotu jejich domu.
Moreover, real estate prices might fall dramatically, in which case many households may find the value of their mortgage exceeding the value of their house.
Při tomto tempu by podle původních předpovědí mohla jeho úroveň klesnout během následujících tří let na nulu.
At that rate, it was predicted that the level could fall to zero within the next three years.
Keynes se obával nepružnosti cen - neschopnosti cen a mezd klesnout, je-li nadbytek pracovní síly nebo zboží.
Keynes worried about price rigidities--the failure of prices and wages to fall when there is excess supply of labor or goods.
Jak hluboko tedy může dolar klesnout?
So how low can the dollar sink?
Letos mají navíc ceny ve Spojených státech, v eurozóně i ve Velké Británii klesnout.
Moreover, in 2015, prices in the United States, the eurozone, and the United Kingdom are set to fall.
Dodavatelům, již přerušují dodávky, nepředvídatelně zvyšují ceny, vyvlastňují konkurenty a nechávají produkci klesnout tak, jak učinil Gazprom a ostatní ruské státní společnosti, zákazníci ovšem nevěří.
But customers do not trust suppliers who cut deliveries, raise prices unpredictably, expropriate competitors, and let production decrease in the way Gazprom and Russia's other state companies have done.
Jenže úrokové sazby nemohou klesnout pod nulu (mohou dokonce uvíznout nad nulou, existuje-li silná touha vytvářet hotovostní zůstatky).
But interest rates cannot fall below zero (in fact, they may be stuck above zero if there is a strong desire to build up cash balances).
Možná se nacházíme v trvalé pasti likvidity, kdy nominální úrokové sazby nemohou klesnout pod nulu, avšak očekávaná výnosnost investic zůstává záporná.
We may be in a permanent liquidity trap, in which nominal interest rates cannot fall below zero, but the expected rate of return to investment remains negative.
Zároveň by se tím vytvořilo prostředí, ve kterém by mzdy v Německu mohly stoupat, aniž by na okraji eurozóny nutně musely klesnout.
It would also provide a backdrop against which wages in Germany could rise without necessarily having to fall in the periphery.

Are you looking for...?