English | German | Russian | Czech

klesající trend Czech

Translation klesající trend translation

How do I translate klesající trend from Czech into English?

klesající trend Czech » English

downward trend

Grammar klesající trend grammar

What are the grammatical properties of klesající trend in Czech?

klesající + trend · adjective + noun

++

Examples klesající trend in Czech examples

How do I translate klesající trend into Czech?

Movie subtitles

Now, mind you, there's a still more modern trend.
Nezapomínejme, že je stále více moderní trend.
The trend is away from such styles.
Trendy oblékání jsou někde úplně jinde.
I'm not interested in the trend.
žádné trendy nezajímají.
Madame de Gondi started a new trend.
Madame de Gondi začala novou trend.
I am the one who started that trend!
jsem ten, kdo začal tento trend!
I wonder if I'd start a new trend if I shook hands with the bride. and embraced the groom?
Bude to nejspíš nový zvyk, když si potřesu rukou s nevěstou. a obejmu ženicha.
How could you ever foresee a public trend so well?
Jak jste dokázal předvídat všeobecné mínění?
The trend is to the natural bust line.
Letí teď přirozená linie.
This will start a trend in musical pictures.
To určí nový směr v muzikálech.
I'm not concerned with the general trend of this correspondence, only one letter.
Nejde mi o celou vaši korespondenci, jenom o jeden dopis.
The trend's promising.
Trend je slibný.
From what the papers say, the trend in modern education is more towards gentleness. kindness. understanding.
To není moderní výchova, jak se o tom píše v novinách. Nyní se uznává spíš laskavost, pochopení.
Is it a trend?
To je trend?
Trying to pick a trend is difficult.
Snažit se odhadnout vývoj je těžkě.

News and current affairs

After all, more than 20 years of unusually sluggish trend growth in Japanese output has sharply reduced its incremental impact on the broader global economy.
Jeho přírůstkový vliv na širší globální hospodářství totiž silně oslabilo víc než 20 let neobvykle hlemýždího trendu růstu japonského výstupu.
Haldane bases his analysis on the trend in the Gross Value Added (GVA) of the financial sector.
Haldane zakládá svou analýzu na vývojovém trendu tzv. hrubé přidané hodnoty (GVA) ve finančním sektoru.
Gradually, however, the quest for it has become a global trend, one that continues to conquer new territories, just as blue jeans once did.
Snaha o zjednodušování se však postupně stala celosvětovým trendem, který dobývá nová území podobně jako kdysi džínsy.
That turned out to be wrong, as a painful process of balance-sheet deleveraging - reflecting excessive private-sector debt, and then its carryover to the public sector - implies that the recovery will remain, at best, below-trend for many years to come.
To se ukázalo jako omyl, neboť bolestivý postup oddlužování bilancí - odrážející nadměrný dluh v soukromém sektoru a jeho následný přenos do sektoru veřejného - znamená, že oživení mnoho let zůstane nanejvýš pod úrovní trendu.
The US under Obama has increasingly ceded ground to China, a trend that admittedly began when the Bush administration became preoccupied with the wars in Afghanistan and Iraq.
USA pod Obamovým vedením stále více vyklízí pole Číně, ačkoliv je nutno přiznat, že tento trend započal v době, kdy Bushovu administrativu zaměstnávaly války v Afghánistánu a Iráku.
Moreover, commercial real estate is beginning to follow the downward trend in residential real estate.
Sestupný trend rezidenčních nemovitostí navíc začínají následovat i nemovitosti komerční.
This trend is not hard to understand.
Trend není těžké pochopit.
It slowed after the 1940's, but it was only around 1990 that an entirely new trend could be observed - convergence between average incomes in the group of rich countries and the rest of the world.
Od 50. let 20. století zpomalila, ale kolem roku 1990 bylo možné vysledovat nový trend - konvergenci mezi průměrnými příjmy ve skupině bohatých zemí a zbytku světa.
This has been a revolutionary change, but will this 20-year-old trend continue?
To je revoluční změna, ale bude tento dvacetiletý trend pokračovat?
Nevertheless, it remains to be seen whether healthcare pressures will ultimately cause the current trend towards free (and freer) market capitalism to reverse, with a very large chunk of the economy reverting to a more socialist system.
Nicméně teprve uvidíme, zda tlaky ve zdravotnictví nakonec vyústí ve zvrat současného trendu směřujícího ke svobodnému (a svobodnějšímu) tržnímu kapitalismu, po němž by se velká část ekonomiky vrátila k socialističtějšímu systému.
Most sober analysts have long been projecting a steady trend decline in the dollar against the currencies of America's trading partners, especially in Asia and emerging markets.
Většina střízlivých analytiků již dlouho předpokládá trend setrvalého poklesu dolaru vůči měnám amerických obchodních partnerů, zejména v Asii a na rozvíjejících se trzích.
But it would be more accurate to say that there is global investment shortfall, with investment trending downwards despite the upward trend in global growth.
Přesnější by však bylo říci, že existuje globální nedostatek investic, kdy se objem investic snižuje navzdory stoupajícímu trendu celosvětového růstu.
The financial crisis may slow this trend.
Finanční krize může tento trend zpomalit.
Indeed, the trend for strong hurricanes around the Philippines has declined since 1951.
Trend pro silné hurikány kolem Filipín se dokonce od roku 1951 snížil.

Are you looking for...?