English | German | Russian | Czech

klesající Czech

Translation klesající translation

How do I translate klesající from Czech into English?

Synonyms klesající synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klesající?

klesající Czech » Czech

ustupující sestupný

Inflection klesající inflection

How do you inflect klesající in Czech?

klesající · adjective

+
++

Examples klesající examples

How do I use klesající in a sentence?

Movie subtitles

V kontrastu, se zřeknutím se zahraničního obchodu a zintenzivněním pěstování rýže, Číňané uvízli s rostoucí populací, klesajícími příjmy a klesající výživou, výškou a produktivitou.
In contrast, by turning away from foreign trade and intensifying rice cultivation, the Chinese were stuck with rising population, falling incomes and declining nutrition, height and productivity.
Nyní sledujeme dráhu střely, klesající na dno oceánu.
The sea appears.
Jsme na klesající orbitě.
We're in a descending orbit.
Obvyklý závěr klesající orbity.
The usual end of a decaying orbit.
V jeho snech viděl žebřík, na zemi postaven, vršek nebes se dotýkající a Andělé stoupající a klesající.
In his dream he saw a ladder standing on the ground, it's top reaching heaven and God's angels ascending and descending it.
Vše, co opravdu potřebuješ, je spánek, vlastní mlčení, klid, tvůj stoupající a klesající hrudník, důkaz tvé pokračující pokorné existence.
All you really need is your sleep, your own silence, your stillness, the rising and falling of your rib-cage, evidence of your continuing and patient existence.
Mentálně sledují své břicha, stoupající a klesající při dýchání.
They're mentally watching their tummies. go up and down as they breathe.
Zahájit klesající trajektorii.
Initiate descent trajectory.
Pravidelně narůstající a pak klesající.
Rising and falling regularly.
Uvědte druhy modulace warp pole v pořadí podle klesající energie.
List warp modulation field patterns in order of decreasing energy.
Klesající ceny, rostoucí ceny, jsem na všech, co si vzpomenete.
Bull market, bear market. You name the market, I'm there.
Prostě přehoďte iontovou fázi na klesající křivce pulsního rozhraní.
Simply invert the ionic phase in the downpulse.
Na bitevním poli mohu vidět bombardující Marshall Horton a klesající Brian Paul.
I can see Marshall Horton blitzing and dropping Brian Paul in the backfield.
L.O.C. Změněný na tři a klesající.
L.O.C. altered times three and decreasing.

News and current affairs

Klesající důvěra tedy měla reálné ekonomické dopady.
So falling trust had real economic consequences.
Výpůjční náklady se u zadlužených suverénů zvyšují, úvěry na příděl podrývají malé a střední podniky a klesající komoditní ceny snižují příjem exportních zemí.
Borrowing costs are rising for highly indebted sovereigns, credit rationing is undermining small and medium-size companies, and falling commodity prices are reducing exporting countries' income.
Klesající ceny nemovitostí jsou klíčovým faktorem finanční krize i vyhlídek celé ekonomiky, poněvadž dluhopisy kryté hypotékami a na nich založené deriváty představují primární aktiva, která oslabují finanční instituce.
Declining house prices are key to the financial crisis and the outlook for the economy, because mortgage-backed securities, and the derivatives based on them, are the primary assets that are weakening financial institutions.
Klesající zaměstnanost stlačuje mzdové a platové příjmy.
Falling employment lowers wage and salary incomes.
A klesající ekonomická aktivita ve zbytku světa oslabuje poptávku po americkém exportu.
And declining economic activity in the rest of the world is lowering demand for US exports.
Reálné investice (investice upravené o klesající ceny kapitálových statků v oblasti špičkových technologií a informatiky) nepolevily ve svém trysku.
Real investment (investment adjusted for the declining prices of high-tech and information-related capital goods) continued to roar ahead.
osobně sázím, že některá ambiciózní pozlátková města budou i nadále zažívat klesající růst cen domů - a nakonec i jejich pokles.
I am betting that some high-flying glamour cities will continue to see decelerating growth in home prices - and eventually decreases.
Argentina snadno podléhá vnějším otřesům, jako jsou klesající ceny zemědělských komodit, protože si nevyvinula diverzifikovaný exportní sektor, kam by patřily různá mezinárodně konkurenceschopná průmyslová odvětví a služby.
Argentina is vulnerable to external shocks such as declining agricultural commodity prices because Argentina failed to develop a diversified export sector, one in which a broad range of industrial and service sectors are internationally competitive.
Vyvrcholení zadluženosti a následná klesající trajektorie zásadním způsobem závisejí na předpokládaném tempu hospodářského růstu.
The peak ratio and the subsequent downward trajectory depend crucially on the assumed pace of economic growth.
V podstatě jde o to, že si Uribe myslel, že Santos bude jako prezident poslouchat jeho rady, zatímco Santos je přesvědčený, že si svou vysokou (ale klesající) popularitu nevypůjčil od Uribeho, ale vybudoval si ji sám.
The bottom line is that Uribe thought Santos would do his bidding as president, and Santos is convinced that his (high but declining) popularity is of his own making, not borrowed from Uribe.
Klesající důvěru ve vládu navíc neprovázejí významné změny v chování občanů.
Moreover, declining trust in the government has not been accompanied by significant changes in citizens' behavior.
Deflace je potenciálně velice vážný problém, protože klesající ceny - a očekávání, že ceny ještě půjdou dolů - by třemi různými způsoby dále zhoršovaly současný hospodářský pokles.
Deflation is potentially a very serious problem, because falling prices - and the expectation that prices will continue to fall - would make the current economic downturn worse in three distinct ways.
Nakonec, neoblíbenost stran a klesající voličská účast mohou být jen přechodným jevem.
After all, unpopular parties and falling electoral turnout may merely be passing phenomena.
Během této doby se vyskytly výkyvy nahoru i dolů, ale celkový trend byl klesající a velikost tohoto poklesu - téměř pět procentních bodů - je udivující.
There were some ups and downs along the way, but the overall trend has been downward, and the magnitude of the decline - nearly five percentage points - is striking.

Are you looking for...?