English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB narazit IMPERFECTIVE VERB narážet

narazit Czech

Meaning narazit meaning

What does narazit mean in Czech?

narazit

run accross, stumble bez předchozího úmyslu se setkat, potkat, povšimnout si bump, hit uskutečnit náraz tap (tranzitivní) uvolněním zátky otevřít (nádobu na nápoje, zvláště alkoholické) vetknout ostrý úzký předmět  narazit na kůl hovor. (absolutně) setkat se s neočekávaným výrazným odporem  Dej si pozor, abys nenarazil.

Translation narazit translation

How do I translate narazit from Czech into English?

Synonyms narazit synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narazit?

Conjugation narazit conjugation

How do you conjugate narazit in Czech?

narazit · verb

Examples narazit examples

How do I use narazit in a sentence?

Movie subtitles

Paní Chanová, jaká to náhodička tu na vás dnes narazit.
Mrs. Chan. What an Uber-duber coinkydinky to run into you here. That's so funny.
Nechtějí do nějaké narazit.
Too small for a radio. They don't want to hit any of them.
Že jsem musel narazit na takovou ženskou!
Why should I do you trust?
Můžeš narazit na nosorožce nebo krokodýly.
You might see some rhinoceros or alligators.
Víš, co to je, narazit do poldů?
Can you imagine bumping into a load of cops?
Je příjemné tu na vás narazit právě, když jsem si začala zoufat, že tady v Monte nenajdu žádné přátele.
It's so nice to run into you here, just when I was beginning to despair of finding any old friends here in Monte.
Vždycky, když přijdete, musíte narazit na tuhle dívku, pane Giraude.
Looks like every time you come, Mr. Giraud, you got to see that girl.
Tři dny a musí narazit na Horace.
Three days. - Three days, and to meet Horace right away. - Oh, I don't know.
Můžeme třeba narazit na naši hlídku!
We may even run into one of our own posts or patrols!
Měla jsem hrůzu z toho, že bych mohla narazit na Aleca.
I was terrified that I might run into Alec.
Proč musím skoro všude narazit na takovýho cucáka jako ty?
How come I gotta run into a squirt like you nearly every place I go these days?
Ale není dobré narazit do hrocha.
But don't go bumping into no hippo.
Oni chtějí do nás narazit!
They're gonna ram us.
Oni se snaží narazit do lodi!
They try to ram my boat!

News and current affairs

Pokud Kaliforňané odmítnou, Obama by mohl narazit na šířící se vzpouru - proti myšlence větší vlády jako hlavní reakce na to, co Ameriku trápí na domácí scéně.
If Californians refuse, Obama could face a widening revolt - against the idea of expanded government as the chief response to what ails America at home.
Zadruhé, občané světa nechtějí narazit plnou parou do zdi.
Second, the world's citizens do not want to go down in flames.
Íránci jsou však nejprohnanější vyjednavači, na jaké lze narazit, a postarají se, aby jejich jaderný program pokračoval rychleji než jednání.
But the Iranians are the subtlest negotiators to be found anywhere, and will make certain that their nuclear program outpaces the negotiations.
Pochopení problémů, na které by mohli oficiální činitelé při regulaci crowdfundingu narazit, brání koncepční bariéra, neboť převažující ekonomické modely nedokážou zohlednit manipulativní a vychytralé aspekty lidského chování.
There is a conceptual barrier to understanding the problems that officials might face in regulating crowdfunding, owing to the failure of prevailing economic models to account for the manipulative and devious aspects of human behavior.
Avšak ústavodárné shromáždění se také musí zvolit a tyto volby mohou narazit na stejné problémy, jež v nových demokraciích komplikují první volby do parlamentů.
But the constitutional convention, too, must be elected, and this election may run into the very difficulties that plague first elections to parliaments in new democracies.
Berlusconiho slibované škrty by mohly brzy narazit na obě tyto mezní hranice, a pokud by se tak opravdu stalo, vyvolalo by to konflikt s ostatními vládami evropské měnové unie.
Berlusconi's promised tax cuts may soon run up against both Treaty limits, and will likely incite conflict with other Euro area governments if they do.

Are you looking for...?