English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB narazit IMPERFECTIVE VERB narážet

narážet Czech

Translation narážet translation

How do I translate narážet from Czech into English?

narážet Czech » English

impinge allude

Synonyms narážet synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narážet?

Conjugation narážet conjugation

How do you conjugate narážet in Czech?

narážet · verb

Examples narážet examples

How do I use narážet in a sentence?

Movie subtitles

Nemusíte na to stále narážet.
You don't have to keep harping on that.
Je na co narážet?
Is there something to hint at?
Budit se za svítání, narážet do sebe při hledání věcí ukradených v noci.
Wake at the crack ofdawn, stumble over each other in search of goods stolen in the night.
Jestliže budete stále narážet do zdi, Robertsi dejte mi vědět, kdo vám k s tím pomáhá.
If you keep bumping into walls, Roberts, let me know who's pushing you.
Když jsem byla ještě dítě milovala jsem narážet hlavou proti zdi.
When I was a little baby. I loved to love to bang my head up against the wall.
Chtěl jsem se zeptat slečny Desdoits, jestli připadá normální narážet do zaparkovaných aut.
I wanted to ask Mlle. Desdoits if she finds it normal to hit parked cars.
Kamkoli se dostanete, říkejte každému, že je to tyran, ďábel žíznící po krvi, jehož jediným potěšením je narážet nevinné lidi na kůl.
Wherever you go, tell everyone that he is a tyrannt, a devil thristed for blood and his only pleasure is to impale innocent people.
Dust na začal narážet s nějakýma sračkama.
Dust started pulling some shit with me.
Říkáte, že ve všech životech budu narážet na ty samé lidi nebo všichni okolo sebe kroužíme jak na vesmírném kolotoči?
So these other people and I run into each other lifetime after lifetime because our souls have some sort of cosmic sewing circle going?
Ještě chvíli a budeš hlavou narážet o aligátora.
If you keep this up, you'll be bumping your head on that alligator before too long.
Nebudeš muset v noci narážet do dveří.
So you don't bump into doors at night.
Když jsi byla adolescent, neustále jsme museli narážet na výstřednosti.
As an adolescent, you were forever having crushes on eccentrics.
Autobusy by neměly narážet do lidí.
Buses aren't supposed to hit people.
Drobná rada. tohle nenápadné sledování ti půjde určitě lépe,. když nebudeš narážet obličejem do okna.
Okay, little tip - the whole stalking thing works infinitely better when you don't actually smash your face in the window.

News and current affairs

Ve vztahu k jaderné politice bude ale Chameneí v příštích čtyřech letech narážet na dvě hlavní obtíže.
But Khamenei will face two main challenges related to nuclear policy in the next four years.
Talent a snaha by se měly odměňovat, ale dva lidé se stejnými schopnostmi a odhodláním by neměli narážet na odlišný přístup jen proto, že jeden z nich shodou okolností dobře zajištěné místo u velké a úspěšné společnosti.
Talent and effort should be rewarded, but two people of equal capabilities and dedication should not be treated differently just because one happens to be an insider, with a secure job in a big, successful company.

Are you looking for...?