English | German | Russian | Czech

narazit do Czech

Translation narazit do translation

How do I translate narazit do from Czech into English?

Synonyms narazit do synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narazit do?

narazit do Czech » Czech

srazit se s narazit být v rozporu s

Examples narazit do examples

How do I use narazit do in a sentence?

Simple sentences

Nechci jít do školy.
I don't want to go to school.
Nechci chodit do školy.
I don't want to go to school.
Včera jsem šel do zoo.
I went to the zoo yesterday.
Včera jsem šla do zoo.
I went to the zoo yesterday.
Zamiloval ses do na první pohled?
Did you fall in love with her at first sight?
Když ti byly dva roky, uměl jsi počítat do deseti.
You could count to ten when you were two.
V neděli do školy nechodíte, že?
You don't go to school on Sunday, do you?
Opozdil jsi se do práce.
You were late for work.
Musíš se vrátit do devíti hodin.
You must come back before nine o'clock.
Do které třídy chodíš?
What grade are you in?
Jak často jezdíš do ciziny?
How often do you go abroad?
Jak často jezdíš do zahraničí?
How often do you go abroad?
Musíš tu zůstat do pěti.
You must be here till five.
Do jaké strany patříte?
Which party do you belong to?

Examples narazit do in Czech examples

How do I translate narazit do into Czech?

Simple sentences

I don't know what to do anymore.
nevím, co dělat.
Let me know if there is anything I can do.
Dejte mi vědět, mohu-li cokoli udělat.
A Japanese would never do such a thing.
Japonec by nikdy nic takového neudělal.
What do you mean you don't know?!
Co tím myslíš, že nevíš?
How do you say that in Italian?
Jak se to řekne italsky?
When you can't do what you want, you do what you can.
Když nemůžeš udělat co chceš, děláš co můžeš.
When you can't do what you want, you do what you can.
Když nemůžeš udělat co chceš, děláš co můžeš.
I can't cut my nails and do the ironing at the same time!
Nemůžu si stříhat nehty a žehlit zároveň!
We can travel through time. And we do at the remarkable rate of one second per second.
Můžeme cestovat v čase. A děláme to pozoruhodnou rychlostí vteřinu za vteřinou.
The world is a book, and those who do not travel read only a page.
Svět je kniha, a ti, kdo necestují, čtou jen jednu její stránku.
Do you have a pen on you?
Máš u sebe pero?
Do you have a pen on you?
Máte u sebe pero?
I have to write a letter. Do you have some paper?
Musím napsat dopis. Nemáš papír?
I have to write a letter. Do you have some paper?
Musím napsat dopis. Nemáte papír?

Movie subtitles

Do you live here?
Bydlíte tady?
Why would you do that?
Proč jste se vyčural tady?
Did you think I'll get tricked? Do you really think I was going to get tricked by you old man!
Ty si myslíš, že podvedeš?
I also clean and do laundry extremely well.
Jsem opravdu dobrý v mytí nádobí a úklidu.
Do you like me that much?
To tak miluješ?
What should we do?
Eun-chae, co budeme dělat?
What am I going to do?
Co se stalo?
Do you know someone who lives here?
Máte tady někoho?
We don't have much food, but do you want to eat at my house?
Moc toho nemáme, ale dal byste si snídani?
I won't do it again. I won't.
to neudělám.
You know I'm a gangster, right? Do you want to get hit or do you want to eat?
Chceš abych ještě zbil, nebo hned začneš jíst?
You know I'm a gangster, right? Do you want to get hit or do you want to eat?
Chceš abych ještě zbil, nebo hned začneš jíst?
Go back and do your dance.
Vrať se ke svýmu tanci.
You, do you want to see me die today?
Chceš vidět jak se zabiju?

News and current affairs

No doubt, millions of people at the end of the war were too hungry and exhausted to do anything much beyond staying alive.
Miliony lidí byly na konci války bezpochyby tak hladové a vyčerpané, že se nezmohly na nic kromě vlastního přežívání.
It cannot be the same as the 1945 consensus, but we would do well, on this anniversary, to remember why that consensus was forged in the first place.
Nemůže být stejná jako konsensus roku 1945, avšak bylo by dobré, kdybychom si během tohoto výročí připomněli, proč tento konsensus vůbec vznikl.
But, when it comes to standards - such as those governing safety, health, and the environment - the market-access requirements are brutal and binary: either you meet the established standard or you do not sell.
Pokud však jde o standardy - jako jsou normy upravující bezpečnost, zdraví a životní prostředí -, jsou požadavky spojené s přístupem na trhy brutální a černobílé: buďto zavedený standard splníte, nebo nebudete prodávat.
Second, where they do consider harmonization, they could favor the less stringent of the original standards, unless there is credible evidence that it would not support the relevant regulatory objective.
A za druhé by v oblastech, kde uvažují o harmonizaci, mohly upřednostnit méně přísné z původních standardů, nebudou-li existovat věrohodné důkazy, že by to znamenalo nesplnění příslušného regulačního cíle.
The first flaw is that the spending reductions are badly timed: coming as they do when the US economy is weak, they risk triggering another recession.
První vadou je skutečnost, že výdajové škrty jsou špatně načasovány: přicházejí ve chvíli, kdy je americká ekonomika slabá, a tím zvyšují riziko odstartování další recese.
The answer lies both in the fact that it promised not to do so when it signed the NPT and in the consequences that it would impose on others.
Odpověď se skrývá jednak ve skutečnosti, že to při podpisu smlouvy o nešíření přislíbil, a jednak v důsledcích, které by to znamenalo pro ostatní.
Why, then, do the most advanced countries, in particular, take on the risk of a mega-catastrophe by seeking to create energy from radioactive fission?
Proč tedy zejména nejrozvinutější země světa podstupují riziko megakatastrofy, když se snaží vyrábět energii radioaktivním štěpením?
Even today, the Bomb divides the world into two classes: the few states have it, and the many that do not.
Dokonce i dnes dělí Bomba svět do dvou skupin: na několik málo států, které ji mají, a na mnoho států, které ji nemají.
Not only do these farmers then feed their families, but they also can begin to earn market income and to save for the future.
Tito farmáři pak nejenže uživí své rodiny, ale také si mohou začít vydělávat určitý tržní příjem a šetřit do budoucna.
Many individual donor countries have declared that they are now prepared to increase their financial support for smallholder agriculture, but are searching for the appropriate mechanisms to do so.
Mnoho jednotlivých dárcovských zemí prohlásilo, že se nyní chystají navýšit finanční podporu zemědělské činnosti drobných rolníků, ale že hledají vhodné realizační mechanismy.
Because the poor have so little money to spend, drug companies, under current arrangements, have little incentive to do research on the diseases that afflict them.
Protože mají chudí lidé tak málo peněz, nejsou farmaceutické společnosti za současného stavu příliš motivovány k tomu, aby prováděly výzkum nemocí, jimiž chudí lidé trpí.
While this system does provide incentives for certain kinds of research by making innovation profitable, it allows drug companies to drive up prices, and the incentives do not necessarily correspond to social returns.
Tento systém sice poskytuje stimuly k určitým typům výzkumu tím, že zajišťuje ziskovost inovací, ale zároveň umožňuje farmaceutickým společnostem šroubovat ceny vzhůru, přičemž stimuly nemusí nutně odpovídat společenskému přínosu.
With a prize system, innovators are rewarded for new knowledge, but they do not retain a monopoly on its use.
V takovém systému získávají inovátoři za nové poznatky odměny, ale nemají monopol na jejich užívání.
We kill other species not because we must, but because we are too negligent to do otherwise.
Nevybíjíme ostatní druhy proto, že bychom museli, ale proto, že jsme příliš nedbalí, než abychom jednali jinak.

Are you looking for...?

narazit | do