English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB nasadit IMPERFECTIVE VERB nasazovat

nasadit Czech

Translation nasadit translation

How do I translate nasadit from Czech into English?

nasadit Czech » English

put on plant mount deploy place

Synonyms nasadit synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as nasadit?

Conjugation nasadit conjugation

How do you conjugate nasadit in Czech?

nasadit · verb

Examples nasadit examples

How do I use nasadit in a sentence?

Movie subtitles

Nasadit na nej tu megeru.
Sicking that horrible dame on him.
A chci si nasadit veselou píseň k pískání.
And I want to whistle a merry tune.
A jak tak chci nasadit, tak najednou koukám, že za mnou slyším zvláštní funění.
As I want to start whistling, I suddenly realize that I hear a strange snuffle behind me.
Víte, jak si ho nasadit?
Do you know how to get into it?
Nasadit ti přezůvky.
Help you with your slippers.
Nasadit záchrané vesty.
PUT YOUR LIFE VESTS ON.
Teď nezbývá nic jiného, než mi nasadit pouta.
Are you glad? You held my hands to handcuff them.
Vy neumíte nasadit návnadu, kapitáne?
Can't you put bait on like that, Captain?
Radši si jděte nasadit padák.
Better get your chute on.
Stačí si nasadit rukavici na pravou ruku a ona přenese kam budeš chtít.
You have only to put this glove on your right hand and you'll be transported wherever you wish.
Nasadit helmy.
Break out helmets.
důstojnost člověk, který chce nasadit život za to, čemu věří?
There is dignity in men willing to give their lives for what they believe in?
Odvaha k činu, porazit nepřátele a nasadit vůdcům okovy.
Courage to act, courage to conquer our enemies, and put the leaders in chains.
Musel jsem ho nasadit, jinak by zabila.
I got to put him to work. She'd murder me!

News and current affairs

Někdy se však potlačuje, že k dosažení tohoto výsledku bylo zapotřebí nasadit mohutnou sílu.
However, it is sometimes repressed that the massive use of force had been necessary to achieve that result.
Skutečnost, že LDS během necelého roku musela nasadit tři různé ministerské předsedy, jasně ukázala, že mocenské jádro strany zkolabovalo.
The LDP's need for three different prime ministers in the space of little more than a year made plain that the party's power nucleus had melted down.
Ostatně USA svou zahraniční přítomnost přistřihly, když odmítly přispět k finanční záchraně eurozóny, zasáhnout v Sýrii či nasadit sílu k potlačení jaderného průlomu v Íránu (vzdor silné izraelské podpoře).
Indeed, the US has trimmed its presence abroad by refusing to contribute to a eurozone bailout, intervene in Syria, or use force to contain Iran's nuclear breakout (despite strong Israeli support).
Země jako Řecko by tedy skutečně měla nasadit všechny páky, aby se vystříhala první i druhé vlny restrukturalizací a programů MMF.
Indeed, what a country like Greece should be doing is pulling out all the stops to stay clear of the first and second wave of restructurings and IMF programs.
Dokážeme sami sobě nasadit korzet vyšších etických měřítek, čímž odmítneme Platónovy výhrady vůči demokracii, které nejsou o nic méně také výhradami našimi?
Can we impose on ourselves a corset of higher ethical standards, thereby refuting Plato's objections to democracy, which are no less our own?
Teprve se uvidí, zda nový francouzský prezident dokáže nasadit slibnější kurz.
It remains to be seen whether the new French president will be able to embark on a more promising course.
Je pravda, že v mnoha vztazích a u mnoha témat je pro státy čím dál těžší či nákladnější vojenskou sílu nasadit.
It is true that in many relationships and issues, military force is increasingly difficult or costly for states to use.
A protože byl z právního hlediska zahnán do kouta, rozhodl se dnes Mušaraf rezignovat na ústavnost, odstranit hlavní soudce Nejvyššího soudu i provinčních vrchních soudů a nasadit náhubek médiím.
Legally cornered, Musharraf has now decided to abandon constitutionality, removing the leading judges of the Supreme Court and provincial high courts and putting curbs on the media.
Kdyby Evropská centrální banka bývala směla nasadit dostatek palebné síly, když řecká krize prvně propukla, hrozba by trvala jen dvě hodiny.
Had the European Central Bank been entitled to deploy enough firepower when the Greek crisis first erupted, the threat would have lasted only two hours.
Totéž platí pro ortodoxní židovky, které se při vdavkách musí ostříhat dohola a nasadit si paruku.
The same is true of orthodox Jewish women who must shave their heads and wear wigs when they marry.
Jestliže poodstoupíme a pohlédneme na situaci vcelku, je jasné, že je třeba mít nejen potřebné kapacity, ale také peníze a politickou vůli je nasadit.
By stepping back and looking at the broader picture, it is clear that it is not just a matter of having the right capabilities, but also of having the money and political will to deploy them.
Pro Čínu to znamená respektovat a vymáhat ochranu duševního vlastnictví, umožnit nečínským firmám rovnou konkurenci a nasadit kurz své měny na spravedlivou úroveň, nikoliv uměle nízko.
For China, this means respecting and enforcing intellectual property rights, allowing non-Chinese firms to compete on an equal basis, and setting its currency at a fair level rather than one that is artificially low.
Bush vtrhl do Iráku, údajně proto, aby zbavil Saddáma Husajna schopnosti nasadit zbraně hromadného ničení a zároveň aby změnil tamní režim.
Bush invaded Iraq ostensibly to remove Saddam Hussein's capacity to use weapons of mass destruction and, in the process, to change the regime.
Snaha některých nevládních organizací a aktivistů nasadit CSR svěrací kazajku, která bude odrážet jejich priority, je pomýlená a musí být odmítnuta.
The attempt by some NGOs and activists to impose a straitjacket on CSR, reflecting their priorities, is misguided and must be rejected.

Are you looking for...?