English | German | Russian | Czech

narazit pípu Czech

Translation narazit pípu translation

How do I translate narazit pípu from Czech into English?

narazit pípu Czech » English

tap

Examples narazit pípu examples

How do I use narazit pípu in a sentence?

News and current affairs

Pokud Kaliforňané odmítnou, Obama by mohl narazit na šířící se vzpouru - proti myšlence větší vlády jako hlavní reakce na to, co Ameriku trápí na domácí scéně.
If Californians refuse, Obama could face a widening revolt - against the idea of expanded government as the chief response to what ails America at home.
Zadruhé, občané světa nechtějí narazit plnou parou do zdi.
Second, the world's citizens do not want to go down in flames.
Íránci jsou však nejprohnanější vyjednavači, na jaké lze narazit, a postarají se, aby jejich jaderný program pokračoval rychleji než jednání.
But the Iranians are the subtlest negotiators to be found anywhere, and will make certain that their nuclear program outpaces the negotiations.
Pochopení problémů, na které by mohli oficiální činitelé při regulaci crowdfundingu narazit, brání koncepční bariéra, neboť převažující ekonomické modely nedokážou zohlednit manipulativní a vychytralé aspekty lidského chování.
There is a conceptual barrier to understanding the problems that officials might face in regulating crowdfunding, owing to the failure of prevailing economic models to account for the manipulative and devious aspects of human behavior.
Avšak ústavodárné shromáždění se také musí zvolit a tyto volby mohou narazit na stejné problémy, jež v nových demokraciích komplikují první volby do parlamentů.
But the constitutional convention, too, must be elected, and this election may run into the very difficulties that plague first elections to parliaments in new democracies.
Berlusconiho slibované škrty by mohly brzy narazit na obě tyto mezní hranice, a pokud by se tak opravdu stalo, vyvolalo by to konflikt s ostatními vládami evropské měnové unie.
Berlusconi's promised tax cuts may soon run up against both Treaty limits, and will likely incite conflict with other Euro area governments if they do.

Are you looking for...?