English | German | Russian | Czech

asi Czech

Meaning asi meaning

What does asi mean in Czech?

asi

maybe, perhaps, possibly vyjadřuje menší míru jistoty  Nevím to jistě, ale asi odešel. about, approximately, around, or so vyjadřuje menší míru přesnosti  Ten kufr váží asi dvacet kilo.

Translation asi translation

How do I translate asi from Czech into English?

Synonyms asi synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as asi?

Examples asi examples

How do I use asi in a sentence?

Simple sentences

Asi ale tušíš, co se stane.
You can probably guess what happens though.
Budeš tam muset asi hodinu čekat.
You will have to wait there about an hour.
Jane asi hraje tenis s mým bratrem.
Jane may be playing tennis with my brother.
Asi za dva týdny.
In about two weeks.
Jezero je asi 25 metrů hluboké.
The lake is about 25 meters deep.
Byla tam asi tisícovka lidí.
As many as a thousand people were there.
Bydlela tam asi pět let.
She lived there about five years.
Svět se asi zbláznil.
Has the world gone mad?
Asi máš těžká zavazadla.
You probably have some heavy luggage.
Asi jsem se ztratil.
I am probably lost.
Prší asi týden.
It's been raining for about a week.
Asi to nebudeš chtít udělat.
You might not want to do that.
Máš asi žízeň.
You're probably thirsty.
Máte asi žízeň.
You're probably thirsty.

Movie subtitles

Asi si myslí, že jsem mu podobný.
She probably thinks I just look similar.
Asi ne, co?
You didn't eat, did you?
Asi si spolu vyjdeme do toho lesa.
You're going to win the walk in the forest.
Puriti si asi chtějí něco vyřešit.
The Purists are having an internal conflict.
Černá smrt, dýmějový mor, který zdevastoval Evropu na počátku 14. století, snížil populaci města na asi 40.000 lidí 20 krát méně než byl Nanjing.
The ravages of the Black Death, the bubonic plague that had devastated Europe in the early 1 4th century, had reduced the city's population to around 40,000, less than a 20th the size of Nanjing's.
Asi jste si mysleli, že Angličani jsou zemědělští průkopníci, že vynalezli secí stroj.
You probably thought Jethro tull, the english agricultural pioneer, invented the seed drill.
V Číně, bylo císařské pravidlo realizováno podle konfuciánské byrokracie, přijímáni na základě asi nejděsivějšího souboru zkoušek v celé historii.
In China, Imperial rule was implemented by a Confucian bureaucracy, recruited on the basis of perhaps the most terrifying set of exam papers in all history.
Proč je na Venuši takové kruté, odporné prostředí, asi 600 stupňů Celsia, nebo tak nějak?
Why is Venus such a harsh, hideous environment, some 600 degrees Celsius or so?
Asi to není tak dobré, jako voda, ale přinejmenším je to prostředí.
That probably isn't quite as good as water, but at least it's a medium.
Projektil projde tímto otvorem, zasáhne tento cíl, který je asi 60 cm široký - je to jen obyčejný písek - a uvidíme, jestli to přežije.
The projectile's gonna come through this hole, slam into this target, which is about two feet across - this is just ordinary sand - and we'll see if it survives.
Televizní vysílání cestuje ze Země asi 50 let.
Television transmissions have been travelling away from the earth for about 50 years.
Asi nechápu, o co tu jde, jak se to mohlo stát mladé dámě, jako jste vy?
I may not know your situation, how can this happen to a young Lady like you?
Spadla z vejšky, tak co by se s asi tak mohlo stát?
She fell from there, so what do you think has happened to her?
Podívejte se, vy to asi chápete špatně.
Look there, you've all got it wrong.

News and current affairs

Když se myšlenka členství pobaltských republik asi před deseti lety poprvé objevila, bral ji vážně málokdo.
When the idea was first floated some 10 years ago, expansion into the Baltics was taken seriously by few people.
V pasti chronického hladu vězí téměř miliarda lidí - asi o 100 milionů víc než přede dvěma lety.
Nearly one billion people are trapped in chronic hunger - perhaps 100 million more than two years ago.
Jeden z těchto druhů, červenice obecná, se komerčně loví teprve asi čtvrtstoletí, ale je vychytána na pokraj kolapsu.
One of these species, orange roughy, has been caught commercially for only around a quarter-century, but already is being fished to the point of collapse.
Investoři z Enronu museli čekat roky, než zjistili, že něco neklape; nečekané a rozsáhlé změny v americkém postoji k fiskální politice však předem dávají jasně tušit, jak masivní asi bude měřítko budoucích problémů.
Investors in Enron waited years before discovering that something was amiss. Though sudden and vast, the change in America's fiscal stance already provides a clear inkling that something was amiss.
Argument MMF asi být tento: finanční pomoc zvenčí je nestálá a země se na ni tedy nemohou spoléhat.
The IMF's argument seems to be this: a country cannot rely on foreign aid because aid is too unstable.
Zadíváme-li se na tuto dlouhodobou hru bez emocí, co si asi bude myslet samotný prezident?
With a dispassionate eye on the long game, what will the president himself be thinking?
Asi byste předpokládali, že si lidé dokážou pro sebe vybrat optimální žárovku nebo zářivku sami.
You might imagine that people could choose the right light bulbs for themselves.
Ale to on asi sám nejlíp.
But perhaps he knows better.
Co se týče závažnosti zločinů Saddáma Husajna, není dnes asi nikde na světě u moci jiný státní činitel, který na rukou tolik krve.
As for the severity of Saddam Hussein's criminal behavior, there is probably no official now in power anywhere in the world with as much blood on his hands.
Asymetrie oněch spojení asi vysvětluje i to, proč je psychoterapie často tak složitá a zdlouhavá: neboť se opírá o nedokonalé komunikační kanály mezi mozkovým systémem kognitivním a emočním.
The asymmetry of these connections may also help us understand why psychotherapy is often such a difficult and prolonged process, for it relies on imperfect channels of communication between brain systems involved in cognition and emotion.
Populace USA, Mexika a Kanady činí úhrnem asi 410 milionů lidí.
The combined population of the US, Mexico, and Canada is about 410 million people.
Tvrdili jsme, že bude trvat asi 24 měsíců a že se svět před kontrakcí USA neuchrání.
It would last about 24 months, and the world would not decouple from the US contraction.
Zároveň se liberalizace režimů PZI prakticky všemi státy stala hnací silou vnitropodnikového obchodu - mízy vznikajícího systému integrované mezinárodní produkce a dnes asi třetiny světového obchodu.
At the same time, the liberalization of FDI regimes by virtually all countries has been a driving force of intra-firm trade - the lifeblood of the emerging system of integrated international production and already around one-third of world trade.
Problematická je jen asi třetina celkového objemu půjček; zbytek by měl být či bude i napříště bez potíží.
Perhaps only one-third of the total volume of loans is problematic; the rest may or will continue to perform.