English | German | Russian | Czech

naprostý Czech

Meaning naprostý meaning

What does naprostý mean in Czech?

naprostý

absolute, sheer, complete, pure charakterizovaný jedním rysem bez výhrad

Translation naprostý translation

How do I translate naprostý from Czech into English?

Synonyms naprostý synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as naprostý?

Inflection naprostý inflection

How do you inflect naprostý in Czech?

naprostý · adjective

+
++

Examples naprostý examples

How do I use naprostý in a sentence?

Simple sentences

Vydali prohlášení které říká, že zvěsti ohledně jejich rozvodu jsou naprostý nesmysl. A přece, není kouře bez ohně.
They issued a statement saying that the rumors regarding their divorce were complete nonsense. And yet, there's no smoke without fire.
Tome, jsi naprostý idiot.
Tom, you're an utter twat.

Movie subtitles

Prostě měří úspěch podle konkrétních hodnot, což je důvod, proč je Josh se svou kariérou a rodinou naprostý vítěz.
He just measures success in-in-in concrete terms, which is why Josh, with his career and his family, is totally winning.
Je to naprostý šílenec.
He's a raving lunatic!
nepiju. Clyde Wynantje naprostý blázen, když zůstává pryč i teď.
Clyde Wynant is absolutely crazy to stay away at a time like this.
V tomhle oblečení vypadáte jako naprostý idiot.
You look perfectly idiotic in those clothes.
Netečné oči, těIo bez citu, němé rty, naprostý úpadek.
Eyes without focus, flesh without feeling lips with no tongue, utter decay.
Je klid, naprostý klid, a naši drazí někde v dáli.
Here's peace, peace, perfect peace, with loved ones far away.
To je naprostý omyl.
Inactive? You are utterly mistaken.
Potřebuje naprostý klid.
What he needs is complete relaxation.
Je to přirozeně naprostý nesmysl, ale. Prosím .
Of course, all that's an absolute lot of nonsense, but.
Naprostý blázen.
Utterly foolish.
Jsi naprostý hulvát.
You're an unmitigated cad.
Myslím, že jsi naprostý blázen.
I think you're quite mad.
Budete mít naprostý klid.
You'll be quiet all right.
Ale to je naprostý omyl.
This is all wrong.

News and current affairs

Jedna odpověď samozřejmě zní: naprostý kolaps dolaru.
One answer, of course, is a complete collapse of the US dollar.
Výsledkem je naprostý nezdar: vojenská porážka a hluboký propad amerického mravního postavení.
The result has been utter failure: military defeat and a severe degradation of America's moral standing.
Uvažme interdisciplinární snahy - a naprostý nezdar - Nikolase Raševského, ruského teoretického fyzika, který roku 1924 emigroval do USA.
Consider the interdisciplinary efforts--and ultimate failure--of Nicolas Rashevsky, a Russian theoretical physicist who emigrated to the US in 1924.
Na politické frontě svírá USA téměř naprostý legislativní pat bez známek kompromisu, který by mohl vést k optimální směsi politik: krátkodobé podpory roztáčející efektivní poptávku a dlouhodobých strukturálních reforem a fiskální konsolidace.
On the political front, the US faces a near-complete legislative stalemate, with no sign of a compromise that could lead to the optimal policy mix: short-term support to boost effective demand and long-term structural reforms and fiscal consolidation.
Bush ovšem nemá mnoho možností, -li zabránit tomu, aby se jeho prezidentství zapsalo do dějin jako naprostý neúspěch.
But Bush does not have many choices if he is to save his presidency from going down in history as an utter failure.
Na první pohled to dává naprostý smysl.
At first sight, that makes a lot of sense.
Pokud rozhodnutí voličů nepřivodí ostatním neospravedlnitelné a přemrštěné potíže, zasluhují si taková demokratická rozhodnutí naprostý respekt.
As long as such choices do not impose unreasonable or unbearable burdens on others, these democratic choices merit full respect.
Podstatou Stalinovy moci nebyl teror, nýbrž naprostý monopol na informace.
It wasn't terror that was the basis of Stalin's power, but his complete monopoly on information.
Z populistického pohledu to dává naprostý smysl: proč by měli uznávat meze své moci, když zastupují pravou vůli lidu?
From a populist perspective, this makes perfect sense: Why should they accept checks on their power if they represent the authentic will of the people?
To byl pro všechny naprostý šok.
Everyone was shocked.
Její pocit bezpečí (a tudíž nečinnost) se navíc opírá o naprostý chaos, v němž se utápějí její potencionální političtí protivníci.
Her sense of security (and hence her indolence) is also increased because her political opponents are in complete disarray.
Uzavření bank mělo v zemi za následek naprostý kolaps důvěry.
Closure of the banking system led to a full collapse of confidence in the country.
Totéž platilo pro pevnou oddanost demokratickým institucím a spolupráci mezi pracujícími, vládou a zaměstnavateli - tedy naprostý opak onoho typu rozbrojů a sporů, jež dnes v USA vyvolávají konzervativci.
So was a strong commitment to democratic institutions and cooperation between workers, government, and employers - precisely the opposite of the kind of dissension and division being engendered by conservatives in the US today.

Are you looking for...?