English | German | Russian | Czech

naprosto Czech

Meaning naprosto meaning

What does naprosto mean in Czech?

naprosto

completely, utterly, wholly úplnou měrou  Naprosto chápu, co se vám na jeho názoru nelíbí.

Translation naprosto translation

How do I translate naprosto from Czech into English?

Synonyms naprosto synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as naprosto?

Examples naprosto examples

How do I use naprosto in a sentence?

Simple sentences

Neřekla bych tak úplně, že tvoje teorie je naprosto špatná.
I wouldn't go so far as to say your theory is completely wrong.
S jeho prací jsme byli naprosto spokojeni.
We were thoroughly satisfied with his work.
Jsem sám naprosto šťastný.
I'm perfectly happy being alone.
Tom zůstal naprosto nehybný.
Tom remained perfectly still.
Tohle je naprosto možné.
This is perfectly conceivable.
Naprosto nemožné.
Absolutely impossible.
Byl jsem naprosto ohromen.
I was absolutely amazed.
Naprosto to šokovalo.
I found that absolutely shocking.
Nebyly naprosto žádné pochybnosti.
There was absolutely no doubt.
Jsou naprosto nevychovaní.
They're totally ignorant.
Tom si myslel, že to je naprosto normální.
Tom thought that it was totally normal.
Otázka byla naprosto přiměřená.
The question was completely appropriate.
To je naprosto vyloučeno.
That's simply out of the question.

Movie subtitles

Ale jak to, že je naprosto v pořádku?
But why is she perfectly fine?
Všechno, co na to můžu říct, je, že Caroline Gillespieová by raději měla být naprosto úžasná.
All I can say is, Caroline Gillespie had better be absolutely gorgeous.
Vypadáš naprosto dokonale.
You look absolutely flawless.
Vaše holčička je naprosto rozkošná, mimochodem.
Your little girl's an absolute doll, by the way.
Tenhle systém je naprosto jednoduchý, paní Goddensová.
This system is altogether simpler, Mrs Goddens.
Budu naprosto spokojená s tím buklé kabátkem a sukní, co jsem si půjčila.
I shall be quite content with that boucle coat and skirt I've borrowed.
To co cítíš, je naprosto normální.
Everything you feel is completely normal.
Vodu jsem nechala několikrát testovat a je naprosto v pořádku.
I've had the water tested repeatedly, and there's absolutely nothing wrong with it.
Tohle bude naprosto nejúžasnější gay Halloween.
This is going to be the most amazingly gay Halloween ever!
Jsem naprosto v pohodě s touhle párty.
I am completely comfortable with this party.
Takže, jsi naprosto v pohodě s tím, abych byl sám sebou?
Okay, and you are comfortable with me being completely myself at this party?
Své přání vyjádřila naprosto jasně.
She's made her wishes perfectly clear.
Naprosto legální.
It's legal.
Tohle musí být naprosto utajená mise.
This is to be an absolutely secret infiltration mission.

News and current affairs

Tato zkratka byla naprosto přiléhavá.
The acronym was entirely appropriate.
Naprosto nejbezprostřednějším a nejpřímějším důsledkem nezávislé fiskální politiky by bylo zkrocení výdajů, neboť by předložila kontrapunkt k panglosovsky optimistickým vládním prognózám růstu a státního důchodu.
The single most immediate and direct impact of having an independent fiscal policy would be to reign in spending by producing a counterpoint to Panglossian government growth and revenue forecasts.
To vše je naprosto pravda.
All this is perfectly true.
Existuje mnoho dalších podobných závazků, jež USA v posledních letech učinily vůči OSN a jež jsou nadále naprosto nesplněny.
There are many other similar commitments that the US has made in recent years to the UN that remain utterly unfulfilled.
To neznamená, že ekonomické pojetí politiky je Číňanům naprosto cizí - nebo že demokratický Západ nezná její náboženské pojetí.
This is not to say that the economic concept of politics is utterly strange to the Chinese - or, for that matter, that the religious notion of politics is unknown in the democratic West.
Centrální banka nakonec usoudila, že je víceméně (ne-li naprosto) bezmocná. Udělala maximum, a nástroje měnové politiky ztratily vliv na určování úrovně ekonomické aktivity.
The Fed's judgment appeared to be that it was largely (if not completely) powerless: it had done all that it could, and the levers of monetary policy were no longer strongly connected to determining the level of economic activity.
Argumenty proti zachovávání králů a královen jsou povětšinou naprosto racionální.
The arguments against maintaining kings and queens are mostly quite rational.
Tempo růstu poptávky, které by se v předcházejících desetiletích považovalo za naprosto uspokojivé, je náhle zoufale nedostatečné a Bushovi se (s jistou oprávněností) dává za vinu výsledná ochablost trhu práce.
Demand growth at a pace that in any previous decade would have been seen as highly satisfactory is suddenly desperately insufficient, and Bush is being blamed (with some justice) for the slack labor market that has resulted.
v létě roku 2001 tak byl ustaven vzorec, který britského pozorovatele Daniela Daviese vedl k otázce, zda existuje nějaká politika Bushovy administrativy alespoň středního významu, která by nebyla naprosto zfušovaná.
So, by the summer of 2001, a pattern was set that would lead British observer Daniel Davies to ask if there was a Bush administration policy on anything of even moderate importance that had not been completely bollixed up.
Dokonce i jeho historická návštěva Barmy - vůbec první návštěva amerického prezidenta v této zemi - souvisí s obchodem naprosto stejně jako se snahou vymanit tuto strategicky umístěnou a na zdroje bohatou zemi z čínského vlivu.
Even his historic visit to Myanmar - the first ever by a US president - is as much about trade as it is about weaning a strategically located, resource-rich country from Chinese influence.
Nedávný průzkum, který v USA provedla organizace Common Sense Media, zase odhaluje paradox, který je však naprosto pochopitelný.
A recent survey in the US by the organization Common Sense Media reveals a paradox, but one that is perfectly understandable.
Je ale naprosto nemístné, když jsou testům politické loajality podrobováni kandidáti nominovaní do vědeckých poradních výborů.
But it is entirely out of place when appointees to scientific advisory committees are subjected to tests of political loyalty.
Optimální a striktně na Latinskou Ameriku zaměřené kroky jsou naprosto evidentní, i když nesnadno dosažitelné.
The best, strictly Latin America-focused steps, are self-evident, if not easily achievable.
Naopak: právě za takových okolností je naprosto nezbytná klidná prozíravost.
On the contrary, it is in such circumstances that calm foresight is most necessary.

Are you looking for...?