English | German | Russian | Czech

naprostý brak Czech

Translation naprostý brak translation

How do I translate naprostý brak from Czech into English?

naprostý brak Czech » English

sheer junk

Grammar naprostý brak grammar

What are the grammatical properties of naprostý brak in Czech?

naprostý + brak · adjective + noun

++

Examples naprostý brak examples

How do I use naprostý brak in a sentence?

News and current affairs

Jedna odpověď samozřejmě zní: naprostý kolaps dolaru.
One answer, of course, is a complete collapse of the US dollar.
Výsledkem je naprostý nezdar: vojenská porážka a hluboký propad amerického mravního postavení.
The result has been utter failure: military defeat and a severe degradation of America's moral standing.
Uvažme interdisciplinární snahy - a naprostý nezdar - Nikolase Raševského, ruského teoretického fyzika, který roku 1924 emigroval do USA.
Consider the interdisciplinary efforts--and ultimate failure--of Nicolas Rashevsky, a Russian theoretical physicist who emigrated to the US in 1924.
Na politické frontě svírá USA téměř naprostý legislativní pat bez známek kompromisu, který by mohl vést k optimální směsi politik: krátkodobé podpory roztáčející efektivní poptávku a dlouhodobých strukturálních reforem a fiskální konsolidace.
On the political front, the US faces a near-complete legislative stalemate, with no sign of a compromise that could lead to the optimal policy mix: short-term support to boost effective demand and long-term structural reforms and fiscal consolidation.
Bush ovšem nemá mnoho možností, -li zabránit tomu, aby se jeho prezidentství zapsalo do dějin jako naprostý neúspěch.
But Bush does not have many choices if he is to save his presidency from going down in history as an utter failure.
Na první pohled to dává naprostý smysl.
At first sight, that makes a lot of sense.
Pokud rozhodnutí voličů nepřivodí ostatním neospravedlnitelné a přemrštěné potíže, zasluhují si taková demokratická rozhodnutí naprostý respekt.
As long as such choices do not impose unreasonable or unbearable burdens on others, these democratic choices merit full respect.
Podstatou Stalinovy moci nebyl teror, nýbrž naprostý monopol na informace.
It wasn't terror that was the basis of Stalin's power, but his complete monopoly on information.
Z populistického pohledu to dává naprostý smysl: proč by měli uznávat meze své moci, když zastupují pravou vůli lidu?
From a populist perspective, this makes perfect sense: Why should they accept checks on their power if they represent the authentic will of the people?
To byl pro všechny naprostý šok.
Everyone was shocked.
Její pocit bezpečí (a tudíž nečinnost) se navíc opírá o naprostý chaos, v němž se utápějí její potencionální političtí protivníci.
Her sense of security (and hence her indolence) is also increased because her political opponents are in complete disarray.
Uzavření bank mělo v zemi za následek naprostý kolaps důvěry.
Closure of the banking system led to a full collapse of confidence in the country.
Totéž platilo pro pevnou oddanost demokratickým institucím a spolupráci mezi pracujícími, vládou a zaměstnavateli - tedy naprostý opak onoho typu rozbrojů a sporů, jež dnes v USA vyvolávají konzervativci.
So was a strong commitment to democratic institutions and cooperation between workers, government, and employers - precisely the opposite of the kind of dissension and division being engendered by conservatives in the US today.

Are you looking for...?