English | German | Russian | Czech

klid Czech

Meaning klid meaning

What does klid mean in Czech?

klid

silence stav bez hluku stav bez pohybu stav bez ozbrojeného konfliktu stav bez citového vzrušení

Translation klid translation

How do I translate klid from Czech into English?

Synonyms klid synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klid?

Inflection klid inflection

How do you inflect klid in Czech?

klid · noun

+
++

Examples klid examples

How do I use klid in a sentence?

Simple sentences

Po bouři příchází klid.
After a storm comes a calm.

Movie subtitles

Rozhlídni se, je tu nádhernej klid.
Look, here is now so peaceful.
Klid, klid.
Illyana? Relax, relax, relax.
Klid, klid.
Illyana? Relax, relax, relax.
Klid, nepřišla jsem zatknout.
Whoa! Relax. I'm not here to arrest you.
Všichni klid.
Would everyone just relax?
Když jsou Wadsworthovi pryč, je tu klid, tak trochu času ukradnu.
And when the Wadsworths are away, things are quieter here, so I steal a bit of time.
Klid, Neeme.
Take it easy, Neeme.
Nezáleží, kdo jsme a na které příčce Žebříku jsme, všichni jsme zranitelní. Ale je v tom i určitý klid.
No matter who we are or what rung of The Ladder, we are vulnerable souls, but there's peace in that.
Bývala jsem tak napružená, že jsem nemohla v noci spát. Pak jsem začala pít tento čaj a byl klid.
I used to be so wound up, I couldn't sleep at night and then I started to drink this and it gave me calm.
Za dnešních časů to není ďábel ale spíše nějaký známý herec, oblíbený potentát, nebo proslulý doktor, kdo narušuje klid noci.
Today it is not the Devil, but rather a famous actor, a popular clergyman or a well-known doctor, who disturbs the calm of the night.
Klid!
Calm down!
Jen klid, človíčku!
Calm yourself, baby!
Chcete rušit klid, mladíku?
Disturbing the peace, eh, kiddo?
Prosím o klid.
Now if you gir. boys will only be calm.

News and current affairs

Jestliže dolar ve vztahu k ostatním světovým měnám oslabí, bude mít zřejmě Čína s upravováním nominální hodnoty své měny nadlouho klid.
If the US dollar weakens in relation with other major currencies, China may not need to adjust RMB's nominal rate for quite a while.
Především se ovšem musíme postarat o to, aby měl klid zbraní svou dynamiku.
Above all, we must assure that the armistice has its own dynamic.
Po jeho příjezdu se do Alžíru na několik let vrátil relativní klid, ale pak povstání znovu propuklo s dvojnásobnou silou a v roce 1962 Francouzi museli ze země odejít.
Relative calm was restored to Algiers for a couple of years after his arrival, but then the insurgency broke out again with redoubled strength, and the French had to leave the country in 1962.
Soudí o něm, že je přehnaně agresivní a že vytváří nežádoucí konflikty, přestože jediné, po čem Venezuelané touží, je klid a mír.
They think he is overly aggressive, creating unwanted conflict, when what Venezuelans want is peace and calm.
Tento klid je však nejistý a pravděpodobně nepotrvá věčně.
But it is an uneasy calm that probably will not last.
To by mohlo zčeřit neobvyklý klid, který poslední dobou uklidňuje akciové trhy.
This could disturb the unusual calm that lately has been comforting equity markets.
Samozřejmě, stejně jako u dřívějších příměří bude platit, že každý klid zbraní je dočasný a že jej nevyhnutelně podrývají síly, které ozbrojený konflikt Izraele s Hamásem neustále protahují.
Of course, like previous ceasefires, any truce is likely to be temporary, inevitably undermined by the forces that perpetuate Israel's armed conflict with Hamas.
Jeho cílem je zajistit a zachovat klid podél hranice.
His aim is to obtain and maintain calm along the border.
Takový klid zbraní je možný.
Such a truce is possible.
Podmínkou jejich konání je ale klid zbraní, po němž jako druhý krok musí následovat veřejné prohlášení Čečenců, že se distancují od teroristických útoků, jakými byla moskevská divadelní jatka.
But to start them, a cease-fire must is needed as the first step, to be swiftly followed by the Chechens publicly dissociating themselves from terrorist acts such as the Moscow slaughter.
Klid a mír opírající se o tanky a hrozbu leteckých úderů nemůže však být dostačující.
But peace and quiet based on tanks and the threat of air strikes cannot be enough.
Otázkou je, jak dlouho tento relativní klid vydrží.
The question is how long this relative calm will prevail.
Všímám si, že z Clintonové vyzařují emoce i klid.
She displays emotion and composure, I note.
Nejspíš jde o klid před blížící se bouří.
If anything, it is the calm before an approaching storm.

Are you looking for...?