English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB narovnat IMPERFECTIVE VERB narovnávat

narovnat Czech

Translation narovnat translation

How do I translate narovnat from Czech into English?

narovnat Czech » English

uncurl uncross unbend straighten stack pile

Synonyms narovnat synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narovnat?

Conjugation narovnat conjugation

How do you conjugate narovnat in Czech?

narovnat · verb

Examples narovnat examples

How do I use narovnat in a sentence?

Movie subtitles

Rád bych aby rada věděla, že George se vzdal svého výletu do Evropy aby pomohl narovnat některé věci, které tu trvaly řadu měsíců.
I want the Board to know that George gave up his trip to Europe. to help straighten things out here these past few months.
Narovnat ruku.
Arm straighter.
Zastavte a poklonit a narovnat a teď to je raz a dva a dotáhnout do konce.
Stop and bow and straight and now. it's one and two and follow through.
Možná by to šlo. Kdybys dostal hřídel na břeh, šla by narovnat?
If you could get the shaft up on shore, could you straighten it?
Když jsou mladí, nechají si narovnat zuby vytrhají jim mandle a napumpují do nich litry vitamínů.
When they're young, they've their teeth straightened their tonsils taken out and gallons of vitamins pumped into them.
Narovnat!
Straighten up!
A co se vás týče, mám chuť vám zakroutit krkem a zase vám ho narovnat. Neuposlechnutí rozkazu.
As for you, I could pulverize you on a hundred raps and make them, each of them, stick.
Nemůžeme narovnat ty směšné konflikty jednou provždy?
Can't we straighten this ridiculous business out once and for all?
Snažím se jenom narovnat poctivé podmínky pro další kolo.
Just try dealing' a hand straight next time around.
Nemůžeš se narovnat?
Can't you straighten your neck?
Narovnat se.
Straighten up.
Narovnat.
Straighten up.
To je ono, narovnat.
That's it. Get it straight now.
Musím to narovnat!
I've got to get it upright.

News and current affairs

Není snadné si představit, jak by změna čínského směnného kurzu mohla mít zásadní vliv buď na úspory, nebo na investice v USA - a tedy jak by mohla narovnat globální nerovnováhy.
It is difficult to see how a change in China's exchange rate would have a significant effect on either savings or investments in the US - and thus how it would redress global imbalances.
Nastal čas naše priority narovnat.
Now is the time to get our priorities right.

Are you looking for...?