English | German | Russian | Czech

narozený Czech

Meaning narozený meaning

What does narozený mean in Czech?

narozený

born takový, jenž se narodil  Statistika udává počet živě narozených dětí v kalendářním roce.

Translation narozený translation

How do I translate narozený from Czech into English?

narozený Czech » English

borne born akenned aborn

Inflection narozený inflection

How do you inflect narozený in Czech?

narozený · adjective

+
++

Examples narozený examples

How do I use narozený in a sentence?

Movie subtitles

Václav Novák, narozený 15. května 1890.
Vaclav Novak, born 15 May 1890.
Víš koho by si podle hvězd měl muž narozený ve tvém znamení vzít za ženu?
You know who the stars say a man born under your sign should marry?.
Narozený v Cardiffu, 1907.
Born in Cardiff, 1907.
Kde je ten právě narozený král židů?
Where has the King of the Jews been born?
Takže zbývá Erik Ashley Grantby, krycí jméno Sojka, narozený v Albánii.
So, we are left with Erik Ashley Grantby, codename Bluejay, born Albania 1918.
Přibližně v půl dvanácté. osmadvacátého září. 1967. se do tohoto oddělení a k níže podepsanému úředníkovi. dostavila osoba, která prohlašuje, že je Fernando Serra Pardo. narozený v Bilbau.
At about 11.30 PM. on September 28. 1967. in this precinct, and before the undersigned. comes a person who claims to be Fernando Serra Pardo. born in Bilbao.
Mrtvě narozený chlapec.
A boy born dead.
Je to první šimpanz narozený v cirkuse.
The first chimp ever born in a circus.
Není člověk, z ženy narozený, jenž Makbethovi ublíží.
None of woman born shall harm Macbeth.
Ano, dali jsme mu jméno alfa, protože byl první delfín narozený ve středisku.
Yes we call him Alpha, because he's the first, the first dolphin born at the center.
Narozený v roce 1954.
Born 1954.
Jmenoval se Joshua Bar-Joseph, narozený v Galilei.
Well. haven't I? He spoke out against you in the Senate after the assassination.
Možná, že není žádný rozdíl mezi některými negři narodil zde A ti narozený v Africe.
Maybe there ain't no difference between some niggers born here and those born in Africa.
Alfred Matzerath, narozený v Rhinelandu, byl oblíbencem všech sester v silberhammerské nemocnici pro své bodré rýnské chování.
Alfred Matzerath, born in the Rhineland, was the favorite of all the nurses at the Silberhammer Hospital for his cheerful Rhenish ways.

News and current affairs

V Egyptě narozený šejk Hilaly možná v Sydney slovně vyjádřil latentní smysl pro jinakost a zmýlil si jej s pochopením podstaty věci.
Egyptian-born Sheik Hilaly, in Sydney, may have been verbalizing a latent sense of otherness and mistaking it for insight.
Z této perspektivy je nespravedlivé, že někdo, kdo se náhodou narodí v USA, pravděpodobně bude žít déle a lépe než člověk narozený v Keni.
From this perspective, it is unfair that someone who happens to be born in the US is likely to live longer and better than someone born in Kenya.
Hodnoceno podle kvalifikací, někteří ze samozřejmých kandidátů na šéfa MMF, například Arminio Fraga z Brazílie a Mohamed El-Erian narozený v Egyptě, nejsou Evropané.
On merit, some of the obvious candidates for the Fund job, such as Brazilian Arminio Fraga, and Egyptian-born Mohamed El-Erian, are not European.

Are you looking for...?