English | German | Russian | Czech

narození Czech

Meaning narození meaning

What does narození mean in Czech?

narození

birth proces, kterým se plod dostává ven z těla matky  Děti po narození obvykle váží dva tři kilogramy.

Translation narození translation

How do I translate narození from Czech into English?

Synonyms narození synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narození?

narození Czech » Czech

porod zrození zrod rození příchod

Inflection narození inflection

How do you inflect narození in Czech?

narození · noun

+
++

Examples narození examples

How do I use narození in a sentence?

Simple sentences

Jaké je vaše datum narození?
What is your date of birth?
Pravá demokrecie se neptá na barvu pleti nebo místo narození, jakéhokoliv člověka uznává jako bytost obdařenou svým Stvořitelem jedinečnými nezadatelnými právy.
True democracy makes no enquiry about the color of skin, or the place of nativity, wherever it sees man, it recognizes a being endowed by his Creator with original inalienable rights.

Movie subtitles

Kdybych tak mohla jít do nemocnice a vzít mu tam jeho králíka, ho od narození a předstírá, že ho nepotřebuje, ale potřebuje.
If I could just go to the hospital. and take him his rabbit, he's had him since he was born, and he pretends he doesn't need him any more, but he does.
V den narození.
On the day of the birth.
Od jeho narození.
Since he was born.
Podívej se na moje nohy, mám to od narození.
See how my legs are? They've always been like this.
Mám v úmyslu zjistit o tom mladíkovi víc než jeho jméno a místo narození.
I intend to know more about the young man than his name and his place of birth.
Věřím tomu, že dvě minuty po narození jste říkal doktorovi, co dělat.
I'll bet two minutes after you were born, you were telling the doctor what to do.
To po narození většina dětí.
Most babies have blue eyes when they're born.
Že dítě bylo po narození u jedné osamělé ženy.
That after birth, the child was left with one lone woman.
Olga: Vaše dítě hned po narození zemřelo.
Your child died upon birth.
Narození dítěte a něčí smrt, to oboje jsou rány.
Baby's born or somebody dies, and that's ajerk.
. měla jsem ji ráda od narození.
Miss Belle wouldn't have been happy with nobody else excepting you. I-I knowed her ever since she was born.
Od narození.
She was born that way.
Ale mysleli jsme. že pro případ úmrtí nebo závěti nebo narození. dětí, víte. mysleli jsme, že by bylo lepší, kdyby všichni uzavřeli sňatek znovu. aby se to nemohlo zpochybňovat.
But we figured. in case of deaths and wills and births. you know, children. we figure it'd be better if everybody kind of got married again. just to be on the safe side.
vedu Mathewsy, a ne ty, jehož narození nás uvrhlo do neštěstí.
It's me runnin' the Mathews, and not you whose bornin' brung the misery on us.

News and current affairs

donedávna představovali více než polovinu postgraduálních studentů matematiky, přírodních věd a strojírenství v USA lidé narození v cizině.
Until recently, more than half of all mathematics, science, and engineering graduate students in the US were foreign-born.
Mohl by příslušník sužované menšiny přesáhnout okolnosti svého narození a postavit se do čela své země?
Could a member of a beleaguered minority transcend the circumstances of his birth to lead his or her country?
Přestože jednovaječná dvojčata mají při narození nesmírně podobné geny, nevznikají u nich tytéž případy rakoviny.
Despite having remarkably similar genes at birth, identical twins do not develop the same cancers.
Pohledný charismatický populista Po, od narození člen stranické elity, vešel ve známost jako tvrdý představitel, jehož metody boje proti organizovanému zločinu - a jiným lidem, kteří se mu připletli do cesty - se mnohdy nenechaly svazovat zákony.
A handsome, charismatic populist born into the Party elite, Bo was known as a tough official, whose methods in fighting organized crime - and others who got in his way - were often unrestrained by law.
Místo jejího narození by nemělo být jejím vyhlídkám na překážku.
Where she was born should not be an impediment to her prospects.
Naděje na dožití průměrného amerického muže v době jeho narození je nejnižší ze sedmnácti zemí s vysokými příjmy - téměř o čtyři roky kratší než ve Švýcarsku, Austrálii a Japonsku.
American male life expectancy at birth is the worst of 17 high-income countries - almost four years shorter than in Switzerland, Australia, and Japan.
Mnozí Indové tvrdí, že Bábrí masdžid stála přesně na místě Rámova narození a že ji tam Bábur umístil proto, aby přemoženému lidu připomínala jeho porobu.
Many Hindus claim that the Babri Masjid stood on the precise spot of Ram's birth and had been placed there by Babur to remind a conquered people of their subjugation.
Papežova slova naznačují, že homosexualita je nějakou volbou životního stylu, jistou formou moderní dekadence - sekulárním, ba přímo rouhačským aktem proti Bohu a přírodě -, a nikoliv realitou danou člověku při narození.
The pope's words suggest that homosexuality is a kind of lifestyle choice, a form of modern decadence - a secular, even blasphemous act against God and nature - rather than a fact of birth.
Do lidí musíme začít investovat co nejdříve - v podstatě ihned po narození.
We must start investing in people at the earliest possible moment - right from birth.
Nemohl jsem přijít na to, jak k tomuto zdánlivě neřešitelnému problému přistoupit, dokud jsem nedávno nenavštívil Stockholm, kde jsem si připomněl stoleté výročí narození Raoula Wallenberga.
I could not figure out how to approach this seemingly intractable problem until I recently visited Stockholm to commemorate the centenary of Raoul Wallenberg's birth.
Zmíněný zákaz by byl užší v tom, že by se vztahoval pouze na případy, kdy nelze vyloučit narození dětí: muž z Lipska, jehož případ vzbudil zájem o toto téma, podstoupil v roce 2004 vasektomii; ani ta ho však nezbavila trestněprávní zodpovědnosti.
The prohibition would be narrower, because it would apply only when children are possible: The Leipzig man whose case brought the issue to attention had a vasectomy in 2004, but that did not affect his criminal liability.
Vedle Leninovy hrobky se nachází Stalinův hrob a památník, kde jsou u příležitosti výročí jeho narození, úmrtí a vítězství nad Hitlerem vždy vidět hromady čerstvých květin.
Next to Lenin's tomb is Stalin's grave and monument, where heaps of fresh flowers are always to be seen on the anniversaries of his birth, his death, and the victory over Hitler.
Poskytovat dítěti správnou výživu v prvních tisíci dnech po narození je obzvláště důležité.
Providing proper nutrition in a child's first thousand days is particularly important.
Příležitosti začínají hned od narození - nebo také ne.
Opportunities start at birth - or not.

Are you looking for...?