English | German | Russian | Czech

narovnání Czech

Synonyms narovnání synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narovnání?

narovnání Czech » Czech

vzpřímení repozice napravení

Inflection narovnání inflection

How do you inflect narovnání in Czech?

narovnání · noun

+
++

Examples narovnání examples

How do I use narovnání in a sentence?

Movie subtitles

Můžeš mít, co budeš chtít, jakékoli narovnání.
You can have anything you want, any kind of settlement.
si najde advokáta, který vyzve společnost k narovnání. Proč se staráte?
To find a lawyer and sue the company for compensation.
Při narovnání kosti ucítíte ostrou bolest.
There will be a sharp pain as I set the bone.
Na narovnání páteře je silná, krev je lepší než ocel.
On chestolyubtsite spine is strong, blood is better than iron.
A možná menší narovnání nosu.
And maybe a little straightening of the nose.
Podíváme se. Máte dvě plastiky nosu přetvarované nosní dírky a narovnání kosti, že? Zvětšení brady, dvě plastiky očních víček, kantoplaxii k napnutí spodního víčka, což vám dodalo takový kočičí vzhled, zvednutí obočí, dvě plastiky uší.
You've had two rhinoplasties to reshape the nostrils and straighten out the bone, right, a chin augmentation, two blepharoplasties, a canthoplasty to tighten up the bottom lid and give you that catlike appearance there, a brow lift, two otoplasties.
Je tu na torakoplastii, protože žebra tlačí na plíce, a měla dvě operace na narovnání páteře a úsekové použití tyčí v páteři, což ale nezafungovalo.
She's here because her ribs are pressing against her lungs. She's had two spinal fusions and a spinal instrumentation that didn't work.
Když teď pominuly všechny překážky, rád by projednal narovnání vztahů.
Since he's no further impediment, he's very anxious to become a new accommodation.
Za to chci písemnou dohodu o narovnání závazků. A nechám si otcovo sedlo.
For that I get the release previously discussed and I keep your father's saddle.
Do Komnat Narovnání.
Rectification Chambers.
Tvrdili, že narovnání stehenní kosti musí být způsobeno nedávnou módou nošení těsných kalhot.
They claimed that the straightening of the thigh bone must have been caused by a recent fashion for wearing tight trousers.
Všech sedm faktorů, práce očí, zatáčení, body zatáčení, stopa, podněty jezdce, úhel náklonu a narovnání motocyklu musí jezdec ovládat, aby si byl jistý ohledně práce s plynem a trakce.
All seven factors, visual skills, steering, turn points, line, rider input, lean angle and picking up the bike must be under the rider's control for him to be confident with the throttle and the traction.
No, Johne, tohle si myslím o tvé dohodě o narovnání.
Well, John, this is what I think of your settlement agreement.
Ale když starosta potřeboval pomoc v narovnání rozpočtu, oni to odmítli.
But when the mayor needed help in balancing the budget, they refused.

News and current affairs

Proto bude zapotřebí hodně trpělivosti a dostatek politické vůle, tolik nutné k překonání interních obtíží Izraele, i k narovnání jeho vztahů s Palestinci.
A lot of patience will be needed but now at least the political will to confront Israel's domestic divide, and its long divide with the Palestinians, is there.
Reputační vliv každého nového narovnání je nevelký, navzdory stupňování výše udělovaných pokut.
The reputational impact of each new settlement is modest, despite the escalation in the level of fines imposed.

Are you looking for...?