English | German | Russian | Czech
efekt | fakt | feat | kadet

afekt Czech

Translations Czech–English translation dictionary

How do I translate afekt from Czech?

afekt Czech » English

affection tenderness sympathy love liking emotion

Synonyms Czech synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as afekt?

Grammar Czech grammar

How do you inflect or conjugate afekt in Czech?

afekt · noun

+
++

Sentences Czech–English sentence database

How do I use afekt in a sentence?

Movie subtitles

Jako afekt tvého štěstí?
Like affect your fortune?
Ne.Nikdy jsem neměl afekt ve své skvělé mysli.
Nope. Never even crosses my brilliant mind.
A to je afekt.
That is an affectation.
Jednoduše řečeno byl jeho afekt silně nakažlivý.
Put simply, his affect was highly infectious.
To všechno naznačuje na afekt, ne?
A sign, the hedge trimmers, kicking him, all suggest heat of the moment, right?
Admirál Afekt z parníku Melodrama.
It's Captain Caring of the SS Melodrama.
Omez svůj emoční afekt, prosím.
Limit your emotional affect, please.

Are you looking for...?