English | German | Russian | Czech

narrate English

Translation narrate in Czech

How do you say narrate in Czech?

Examples narrate in Czech examples

How do I translate narrate into Czech?

Movie subtitles

You narrate it so charmingly.
Vypravujete tak roztomile.
Please, for goodness sakes, narrate me down from here.
Tak odsud dostaň!
Richard Kiley should narrate her.
Je to příroda v nejvetším rozpuku.
We only narrate it.
Můžeme být jenom vypravěči.
Could you not narrate?
Co kdybys nemluvila?
They flip through them fast without really seeing them. or letting you narrate, like you can with slides.
Oni je rychle přejdou, bez toho, aby si je skutečně prohlédli.. anebo nechali povyprávět o nich, tak jako to můžeš udělat s diapozitivy.
I have to narrate a script lars von trier had written for me.
Mám být vypravěčem textu, který pro mně napsal Lars von Trier.
Is it important that you narrate?
Musíš u toho mluvit?
I haven't come all the way from Dubai to narrate a joke.
Nepřijel jsem z Dubaje, abych tu vyprávěl vtipy.
And that's how you narrate a story.
No, co k tomu dodat.
I don't doubt you hear a voice, but it couldn't possibly be a narrator because, frankly, there doesn't seem to be much to narrate.
Nepochybuju, že slyšíte hlas, ale nemůže to být vypravěč protože, neuražte se, nemá co vyprávět.
You will stand in the court and narrate your saga of reincarnation?
Budeš stát před soudním dvorem a vyprávět svůj příběh o reinkarnaci?
This empty sheath will narrate the legend of your ancestors.
Ta prázdná pochva ti povypráví legendu tvých předků.
This costume will narrate the legend of that battle..
Tyto šaty ti povypráví legendu o bitvě..

Are you looking for...?