English | German | Russian | Czech

narrative English

Translation narrative in Czech

How do you say narrative in Czech?

Examples narrative in Czech examples

How do I translate narrative into Czech?

Movie subtitles

It's a script dictated to you by our society's patriarchal love narrative.
Je to předurčený scénář patriarchálního vyprávění o lásce, vytvořené naší společností.
Here the old narrative breaks off.
Tady je starý příběh přerušen.
The adventures of your heroes are universal narrative types.
Rozumíte. dobrodružství vašich postav jsou srovnatelná s původními mýty.
This is important for any narrative and succession.
To je důležité pro jakékoliv vyprávění či posloupnoust.
It's their new class project, a good way to teach them about narrative.
Pracují na novém školním projektu. Napadlo , že by to mohl být dobrý způsob, jak je naučit vyprávění.
Do you see. a narrative in these apparently unrelated episodes?
Co vám říkají tyto zdánlivě nesourodé výjevy?
Good, clear narrative style.
Slušný fabulační talent.
And whenever you do that, you end up with a problem of having a film at times that is way too long and a film that doesn't have a really strong narrative line in it that you can keep the audience hooked in.
A když to tak děláte, máte nakonec problém s tím, že ten film je občas moc dlouhý a nemá moc silnou narativní linii, která by udržela divákovu pozornost.
They communicate through narrative imagery, a reference to people and places from their mytho-historical accounts.
Zdá se, že komunikují vypravěčskými metaforami, užívají odkazy na postavy a místa z jejich mytologických příběhů.
We have to learn the narrative from which Tamarians draw their imagery.
Museli bychom se naučit příběhovou základnu, ze které Tamariané čerpají metafory.
Oh, I was hoping for your colorful narrative touch.
A doufala ve vaše barvité vyprávění.
This is a brilliant narrative, full of surprises.
Překvapuješ .
This, madam, is a faithful narrative of all my dealings with Mr Wickham.
Toto jsou veškeré události, které se týkají a pana Wickhama.
There's something to be said for noninteractive stories like this. being swept away in the narrative.
Ale i když tyhle příběhy nejsou interaktivní-- zdá se mi jejich obsah úžasný.

News and current affairs

Americans will need to find ways to assert their narrative of democracy, freedom, and rights in a manner that respects diversity and the views of others.
Američané budou muset najít cesty, jak prosazovat svůj příběh demokracie, svobody a práv způsobem, jenž respektuje rozmanitost a názory ostatních.
But, rather than picking facts and stories to fit some grand narrative of decline or progress, we should try to compare across all areas of human existence to see if the world really is doing better or worse.
Namísto účelového vypichování fakt a příběhů tak, aby zapadaly do nějaké velkolepé interpretace úpadku či pokroku, bychom se však měli snažit porovnávat všechny oblasti lidské existence, abychom zjistili, zda se světu ve skutečnosti daří lépe, nebo hůře.
With the completion of the latest report by the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), we can now see that this narrative is mostly wrong.
Po dokončení nejnovější zprávy Mezivládního panelu OSN pro změny klimatu (IPCC) vidíme, že tato interpretace je z převážné části mylná.
But it would be a mistake to accept the Conservative narrative as the last word.
Bylo by však chybou přijímat interpretaci konzervativců jako poslední slovo.
In the absence of a compelling counter-narrative, we may be fated to find out just how much pain the victims can withstand.
A při absenci přesvědčivé kontrainterpretace jsme možná odsouzeni k tomu, abychom na vlastní kůži zjistili, kolik bolesti dokážou oběti snést.
Acemoglu breaks down the Republican narrative into three distinct questions.
Acemoglu republikánský výklad rozebírá na tři samostatné otázky.
This, the official doctrine of most developed countries today, contains at least five major fallacies, which pass largely unnoticed, because the narrative is so plausible.
Tato současná oficiální doktrína většiny vyspělých zemí zahrnuje přinejmenším pět významných bludů, jež procházejí téměř bez povšimnutí, protože celý příběh je tak přesvědčivý.
This narrative of decline and pessimism underlies much of today's environmental discourse, and is often formulated in a simple fashion: by 2030, we will need two planets to sustain us, owing to higher living standards and population growth.
Tento zlověstný a pesimistický výklad zaznívá ve velké části dnešní ekologické rozpravy a často bývá formulován jednoduchým způsobem: kvůli vyšší životní úrovni a populačnímu růstu budeme do roku 2030 potřebovat dvě planety, aby nás uživily.
In short, the pervasive narrative of Western decline suddenly reversed itself.
Stručně řečeno se všudypřítomné řeči o úpadku Západu náhle obrátily.
Equally important will be whether Western policies toward the Middle East satisfy mainstream Muslims or reinforce the radicals' narrative of a war against Islam.
Neméně důležité bude, zda blízkovýchodní politika Západu uspokojí hlavní proud muslimů, nebo zda posílí takový výklad války proti islámu, jaký šíří radikálové.
PRAGUE - Scare stories have been an integral part of the global warming narrative for a long time.
PRAHA - Nedílnou součástí interpretace globálního oteplování jsou dlouho strašidelné historky.
With that, their narrative morphed into one of national pride.
Tak se jejich příběh zvrtl ve vyprávění o národní cti.
This highlights a larger problem: the European Union lacks a unifying narrative strong enough to prevent the emergence of conflicting - and highly destructive - narratives within its borders.
To poukazuje na širší problém: Evropské unii schází natolik silný sjednocující příběh, aby bránil vzniku konfliktních - a nesmírně ničivých - příběhů uvnitř jejích hranic.
Fundamental to Greece's case for new bailout terms is the narrative - reinforced by its current economic travails - that it has been a victim of excessive austerity.
Základním stavebním kamenem řeckých argumentů pro nové sanační podmínky je interpretace - posílená současnými hospodářskými těžkostmi země -, podle níž je Řecko obětí přehnaných úsporných opatření.

Are you looking for...?