English | German | Russian | Czech

narrator English

Translation narrator in Czech

How do you say narrator in Czech?

narrator English » Czech

vypravěč vyprávěč povídkář

Examples narrator in Czech examples

How do I translate narrator into Czech?

Movie subtitles

NARRATOR: Legendary was the Xanadu where Kubla Khan decreed his stately pleasure dome.
Legendární bylo Xanadu, místo kde Kubla Khan nechal vybudovat svůj majestátní palác.
NARRATOR: Vigilant, tireless, implacable.
Bdělý, neúnavný, neúprosný.
NARRATOR: Somewhere in the dark web of war was Christopher the dead man 's companion the man who had retrieved his friend's briefcase and vanished.
Někde v temné změti války byl Christopher, společník toho mrtvého, muž, který sebral kufřík svého přítele a zmizel.
NARRATOR: Within a few days, Dietrich was in Lisbon, Portugal. He went immediately to an address given to him by the FBI.
Za pár dní byl Dietrich v portugalském Lisabonu, v komunikačním středisku pro mezinárodní špionáž.
NARRATOR: For some time, Lange's Bookshop on busy 59th Street was under constant surveillance.
Nějakou dobu bylo Langeovo knihkupectví na rušné 59. ulici neustále sledováno.
NARRATOR: Thus ended the Christopher case.
Tak skončil případ Christopher.
I am also a folk-tale narrator.
dělám i lidového vypravěče.
After a trial, with judges and a jury and hard words spoken against your friend and humble narrator he was sentenced to 14 years in Staja Number 84-F among smelly perverts and hardened prestoopniks.
Po procesu, se soudci a porotou, a těžkých urážkách, váš přítel a skromný vypravěč vyfasoval čtrnáct let ve stáji číslo 84 F, ve společnosti oplzlých zvrhlíků a tvrdých prestupnikov.
And, O my brothers, would you believe your faithful friend and long-suffering narrator pushed out his red yabzick a mile and a half to lick the grahzny, vonny boots.
Ó bratři , nebudete mi věřit, váš věrný přítel a dlouze trpící vypravěč vypláznul svoj krasivyj, kilometrovyj jazyk a lízal tu špinavou, smradlavou botu.
And the very next day, your friend and humble narrator was a free man.
Váš přítel a skromný vypravěč se příští den octnul na svobodě.
Then there was like a sea of dirty, smelly old men trying to get at your humble narrator with their feeble rookers and horny old claws.
Zavalil příliv špinavých, smrdutých starců, kteří chtěli roztrhat vašeho pokorného vypravěče vyzáblýma rukama a starými zkostnatělými drápy.
Always this older man, watching, as if he were the narrator and not me.
Stále ten pozorující muž. Jako by on byl vypravěč, a ne .
Narrator, voyeur, message, bicycle.
Vypravěč. Pozorovatel. Zpráva.
I'm the narrator.
jsem vypravěč.

Are you looking for...?