English | German | Russian | Czech

narration English

Translation narration in Czech

How do you say narration in Czech?

narration English » Czech

vyprávění vypravování příběh

Examples narration in Czech examples

How do I translate narration into Czech?

Movie subtitles

What event or person emerged as a salient point of his narration?
Která postava se v jeho vyprávění jevila jako nejdůležitější?
She's helping with the narration for the documentary.
Major mi pomáhala s dokumentem.
This is interesting narration.
Zajímavé líčení.
I thought I'd write a little narration before the big screening.
Říkal jsem si, že k tomu natočím nějaký komentář.
Denny will make up the narration.
A Denny to bude komentovat.
Then I'll provide the narration.
Potom ti poskytnu vlastní vyprávění..
I wrote to Derrida to see if he'd like to do the narration, but everything's still kind of in development at this point.
Psal jsem Derridovi, jestli by mi k němu neudělal komentář. Ale všechno je ješte ve stadiu vývoje.
I did two weeks of narration.
Dva týdny jsem namlouval text.
When doing a narration, nothing's worse than tripping on your words.
Když něco vyprávíš, není nic horšího, než když se zapleteš do toho, co říkáš.
Philip J. Fry, astronaut, philanthropist, entrepreneur was a great man, truly worthy of narration.
Fry - astronaut, lidumil, podnikatel. Velký muž, vskutku hoden těchto několika minut telebiografie.
Any idiot can write voice-over narration to explain the thoughts of the character.
I hlupák tak vysvětlí hrdinovy myšlenky.
In the narration you wrote there were some questions.
Do vyprávění jsi vložil otázky.
And i had to answer the questions in the narration.
A k tomu jsem ještě musel odpovědět na otázky v příběhu.
The ultimate obstruction will be that you do nothing at all apart from being credited as the director and you read a narration script written by me.
Poslední úkol bude ten, že ty neuděláš nic, ale podepíšeš se pod vším jako režisér a budeš vypravěčem textu, který napíšu.

Are you looking for...?