English | German | Russian | Czech

klan Czech

Translation klan translation

How do I translate klan from Czech into English?

klan Czech » English

clan tribe people head man family class

Klan Czech » English

Klan

Synonyms klan synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klan?

Inflection klan inflection

How do you inflect klan in Czech?

klan · noun

+
++

Examples klan examples

How do I use klan in a sentence?

Movie subtitles

Jak s tím klan Jošioka žít?
Tell me which it is! I'll tell you so that you'll know.
Klan Běžícího Psa z kmene Mescalerů.
Running Dog Lodge of the Mescaleros.
Pokud můj klan bude od Vás více utlačován budem Vás moct hodit do jezera.
Of thieving land robbers, They have a way of flinging them in the loch.
Ne Dugale, když náš klan, začne boj, tak podpálí naše domy.
No, dugal. If the clan shows fight, He'll burn you out of house and steading.
Nepůjdu, musím hlídat svůj klan.
No, I must look to my clan.
Pak by nás napadl celý klan.
Aye, and it may bring the whole clan of macgregor.
To znamená že klan Campbellů se přidal k MacGregorům.
So your Campbells have joined the MacGregors.
Nevěřím těm mužům, kteří zabijí můj klan.
I'll trust no man again unless he be kinsmen to me.
Od Vašeho veličenstva, žádám o jediné, o odpuštění pro můj klan.
From your majesty, I ask no favor but one. I beg of you.
Který klan?
What Clan?
Proč tvůj bratr vláčel celej svůj klan do tohohle vlhkýho vedra?
Why did Brother Man bring his whole tribe down here in this sticky heat?
Její utrpení v tom, že musí znovu vybudovat klan Akizuki.
Her suffering of having to rebuild the Akizuki clan.
Je otázkou, jestli budeme bojovat nebo se pokusíme obnovit náš klan.
The choice is either to fight or to try to rebuild our clan.
Ale náš klan papírově v oběhu 12.000 zlatých.
But our clan has issued 12,000 gold pieces in paper currency.

News and current affairs

Husajního klan rozmístil své milice v oblasti Jeruzaléma.
The Husseini clan set up its militia in the Jerusalem area.

Klan English

Translation klan in Czech

How do you say klan in Czech?

Klan English » Czech

Klan

Examples klan in Czech examples

How do I translate klan into Czech?

Movie subtitles

The Klan would've been blamed.
Odnesl by to Klan. - Ale no tak.
Ku Klux Klan.
Ku Klux Klan!
Say it. Ku Klux Klan.
Řekni to.
He was a member of the Ku Klux Klan.
Byl členem Ku Klux Klanu.
Racism! Racism! These are the same ideas of the fanatics in the Ku Klux Klan.
Ty samé ideály tu rozšiřuje Ku-klux-klan.
Ku Klux Klan!
Uklidněte se, pane Moore!
Racism! Ku Klux Klan! The Californian lawyer, the indescribable Mr. Moore, mention the Ku Klux Klan.
Právník z Kalifornie, nepopsatelný pan Moore, zmínil Ku-klux-klan.
Racism! Ku Klux Klan! The Californian lawyer, the indescribable Mr. Moore, mention the Ku Klux Klan.
Právník z Kalifornie, nepopsatelný pan Moore, zmínil Ku-klux-klan.
Did the Owari-Klan hire you?
Najal vás klan Owari?
Awa-Klan scum!
Verbež z klanu Awa!
The Lord of the Kuroda-Klan isn't Prince, but a princess of five years.
Pánem klanu Kuroda není mladý kníže, ale kněžna. princezna, stará pět let.
I, Kanbe Sazareishi from the Kuroda-Klan, will kill you!
, Kanbe Sazareiši z klanu Kuroda, vás zabiji!
Man, for 20 bucks, I'd take you to a Ku Klux Klan cookout.
Člověče, za 20 babek vás vezmu třeba na párty Ku Klux Klanu.
Hell, honey, no Klan gonna be bothering you down here on Beale Street.
Neboj, tady Ku Klux Klan honit nebude.

Are you looking for...?