English | German | Russian | Czech

chodba Czech

Meaning chodba meaning

What does chodba mean in Czech?

chodba

lobby spojovací prostor mezi místnostmi i jinými místy

Translation chodba translation

How do I translate chodba from Czech into English?

Synonyms chodba synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chodba?

Inflection chodba inflection

How do you inflect chodba in Czech?

chodba · noun

+
++

Examples chodba examples

How do I use chodba in a sentence?

Movie subtitles

Ano, jistě. Chodba!
Yes, yes, of course.
Chodba.
Gangway.
Levá chodba dovede ven.
As for me, I will share the fate of my uncles.
Je zde tajná chodba, která vede inspektorovým domem ven.
There's a secret way out through the inspector's house.
Tajná chodba k hrobce.
Passage to the tombs.
Chodba je prázdná.
The road's clear.
Myslím, že chodba vede do hladomorny.
I believe that leads to an old dungeon.
Pojďte. Podzemní chodba?
Look, there's a cave.
Je tu chodba z dolu sem.
There's a passage leading from the mine to this place.
Jak dlouhá může být ta chodba?
How long is the gallery?
Nemá chybu, chodba je vidět na obě strany.
It's perfect. You see the hall in both directions.
Tajná chodba, pane jak pohodlné.
The secret passage, sir how convenient for you.
Musí tam někde být chodba, tunel, nebo celá síť chodeb.
There must be a passage, a tunnel, or several of them.
Jen se mi nelíbí, jak ta chodba vypadá.
I just don't like the way it looks.

Are you looking for...?