English | German | Russian | Czech

chodec Czech

Meaning chodec meaning

What does chodec mean in Czech?

chodec

pedestrian osoba pohybující se pěšky sport. sportovec provozující chůzi

Translation chodec translation

How do I translate chodec from Czech into English?

Synonyms chodec synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chodec?

chodec Czech » Czech

pěší kolemjdoucí

Inflection chodec inflection

How do you inflect chodec in Czech?

chodec · noun

+
++

Examples chodec examples

How do I use chodec in a sentence?

Movie subtitles

Jsem lepší chodec než plavec.
I can walk further than I can swim, brother.
jsem chodec a půjdu kolem.
I'm that passer-by.
Fishbein byl chodec na 34. ulici.
Fishbein was a pedestrian on 34th Street.
Je to skvělý chodec.
He certainly is a good walker.
Popravdě řečeno, je to jen pošťák, chodec Gudleik Kolík, kdo si sem najde cestu s místními novinami a nezaplacenými účty.
It's only our postman, old foot-slogging Dan Hoofer, who makes his way there. with the local rag and outstanding bills.
Jeden chodec byl náhodně zabitý. Letelliera vyhodili z oddělení.
Letellier removed from the gang-buster unit.
Říkají mi Chodec.
I am called Strider.
Tenhle Chodec, říká: buďte opatrní, říkám: začněme u něj.
This Strider, he says be more careful, I say, let's start with him.
Chodec nám přišel nabídnout pomoc.
Strider came to offer me his help.
někdo vyhodí z auta, tak budu souzenej jako neukázněnej chodec?
What's the charge for getting pushed out of a car, jaywalking?
Padající chodec.
Falling pedestrian.
Neukázněný chodec.
Jaywalker.
Ten zloduch, chodec.
The hard case, the walking dude.
No, musíme připustit, že je to dobrý chodec.
Well, we must allow her to be an excellent walker, I suppose.

Are you looking for...?