English | German | Russian | Czech

chléb Czech

Meaning chléb meaning

What does chléb mean in Czech?

chléb

bread druh kvašeného pečiva z mouky a vody  Koupil jsem k večeři dva bochníky chleba.  Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim zákazníkům bochník nebo krajíc chleba  Koupil jsem k večeři dva chleby. přen. zaměstnání, živobytí  Nechci mu ujídat chleba.

Translation chléb translation

How do I translate chléb from Czech into English?

Synonyms chléb synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chléb?

Inflection chléb inflection

How do you inflect chléb in Czech?

chléb · noun

+
++

Examples chléb examples

How do I use chléb in a sentence?

Simple sentences

Tento chléb je velmi chutný.
This bread is very delicious.
Snídával chléb.
He used to have bread for breakfast.
Pekla v troubě chléb a koláče.
She baked bread and cakes in the oven.
Tom naučil Marii péci chléb.
Tom taught Mary how to bake bread.
Tom naučil Marii, jak se peče chléb.
Tom taught Mary how to bake bread.
Dal mi chléb a mléko.
He gave me bread and milk.
Chléb je hnědý.
The bread is brown.
Chléb je čerstvý.
The bread is fresh.
Mám rád chléb.
I like bread.
V Německu je oblíben černý chléb.
Dark bread is popular in Germany.
Tenhle chléb vypadá výborně.
This bread looks delicious.
Dítě chléb.
The child is eating some bread.

Movie subtitles

Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše hříchy.
Give us this day our daily bread and forgive us our sins.
Bílý chléb.
White Bread.
Tři děti jedí chléb namočený do vody.
Three children eat a slice of bread dipped in water.
Dal jim ho jejich učitel, který je nechává chléb jíst v jeho přítomnosti, protože se bojí, že by jim ho vzali jejich rodiče, kdyby ho donesli domů.
It was given them by their teacher who makes the children eat in his presence fearing their parents will take it from themif they take it home.
Poskytneme rolníkům novou půdu. Lesy a pole, zem a chléb. Pro Německo!
We provide the farmer with new soil. forests and fields, land and bread. for Germany.
Pamatuj si, tohle je chléb.
Remember, this is bread.
Chléb náš vezdejší dejž nám dnes. a odpust nám naše viny, Tady.
Give us this day our daily bread. -.and forgive us our trespasses.
Určitě by bylo hrozné. vidět matku, jak tam sedí v hadrech, plesnivý chléb a podobné věci.
And that certainly would be awful. to have your mother sitting there, all dressed up in rags. and eating rotten bread and things like that.
Paule, kup maso a chléb!
Paul, get meat and bread!
Každý hulvát, který potřebuje vyjádřit svůj vztek na úkor pravidel slušného chování, zjistí, že bude obědvat chléb a vodu.
Do not push, laddie. Any lout who feels the need of airing his spleen at the expense of the Court's decorum will find himself dining on bread and water.
Alespoň my, kteří si zasloužíme svůj denní chléb.
At least, those of us who are worth our salt.
První maso, teď chléb.
First the meat, now bread.
Chléb, cukr, čaj, ale rychle.
Bread, sugar, tea. On the double!
Všichni do hostince, čaj pro všechny, chléb, láhev.
Let's go to the tavern, tea for everybody, rolls and a bottle.

News and current affairs

Pro většinu ruských občanů se hospodářská prosperita a televizní zábava staly moderním ekvivalentem vzorce panem et circenses (chléb a hry) římských časů.
For a majority of Russian citizens, economic prosperity and televised entertainment have become the modern equivalent of the panem et circenses formula of Roman times.
Pomineme-li skutečnost, že chléb v Babylonii byl pravděpodobně zdravější než dnešní strojově upravovaný produkt, pak se dnešní cena unce zlata příliš neliší a rovná se přibližně 600 bochníkům.
Ignoring the fact that bread in Babylon was probably healthier than today's highly refined product, the price of gold today is not so different, equal to perhaps 600 loaves of bread.
Dětem se prý růžový chléb líbil.
Children supposedly liked the pink bread.
Mohlo jít o chléb a občas tomu tak bylo.
Bread could be and sometimes was.
Jádrem problému nejsou zbraně versus chléb, ale zbraně versus chléb versus daně.
The problem is not guns vs. butter, but guns vs. butter vs. taxes.
Jádrem problému nejsou zbraně versus chléb, ale zbraně versus chléb versus daně.
The problem is not guns vs. butter, but guns vs. butter vs. taxes.

Are you looking for...?