English | German | Russian | Czech

chlap Czech

Meaning chlap meaning

What does chlap mean in Czech?

chlap

bloke, churl ob. dospělý muž  Chlapi, tak kdo tam půjde?  Honzo, z tebe se stal chlap! expr. silný, zdatný, řádný atd. muž  Franto, buď chlap a nebreč.

Translation chlap translation

How do I translate chlap from Czech into English?

Synonyms chlap synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlap?

Inflection chlap inflection

How do you inflect chlap in Czech?

chlap · noun

+
++

Examples chlap examples

How do I use chlap in a sentence?

Simple sentences

Buď chlap!
Be a man.
Tom je zajímavý chlap.
Tom is an interesting guy.
Tom je dost přiblblý chlap.
Tom is a pretty stupid guy.
Tom je pohledný chlap.
Tom is a handsome guy.
Žádný chlap o to nikdy nežádal.
No guy has ever asked me that.
Tome, jsi chlap. Pasivní vzdor pro tebe není volba, když někdo, koho opravdu miluješ, byl takto odveden.
Tom, you're a man; passive resistance is not an option for you when someone you really love has been taken away like that.

Movie subtitles

Ten chlap to nakonec udělal!
He did it! He really did it!
Když stál před svou vlastní smrtí Ježíš věděl, co musí udělat. být chlap!
When faced with his own death, Jesus knew that he had to.
Být chlap!
To man up!
Kdo by věřil, že jsem takový chlap?
Who'd have believed I could man up this much?
Říkám ti, že ten chlap je nebezpečnej. Měla by sis hlídat záda!
I'm telling you that guy's dangerous.
Jsi zasranej mrtvej chlap.
You're a fucking dead man.
Ten chlap. jak a kde jsi ho potkala?
That man. how and where did you meet?
Kam ten chlap šel?
Where did this guy go?
Mazanej starej chlap.
The wily old man.
Proč to ten chlap nevzdá? Proč pořád bojuje?
I won.
Chlap daroval ledvinu a vyvinula se u něj hrozná chuť na dýňový koláč.
A guy gave his kidney, and. and, um. He developed an unexplainable appetite for pumpkin pie. Wouldn't eat anything else.
Chlap přes celou ulici.
This guy's all over the road.
Jak jsme předpokládali, chlap přes lednice přišel, jak jsem vlezl do sprchy.
As predicted, the refrigerator guy came as soon as I got in the shower.
Smutné říká chlap s otevřenou učebnicí. vedle otevřeného piva.
Sad says the man with an open textbook. next to an open container.

Are you looking for...?