English | German | Russian | Czech

chlebíček Czech

Meaning chlebíček meaning

What does chlebíček mean in Czech?

chlebíček

zdrob. chléb open sandwich (zkráceně) obložený chlebíček; krajíc pečiva s různými lahůdkami zast. obživa, zaměstnání zast. odrůda brambor

Translation chlebíček translation

How do I translate chlebíček from Czech into English?

Synonyms chlebíček synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlebíček?

chlebíček Czech » Czech

houska chléb chleba

Inflection chlebíček inflection

How do you inflect chlebíček in Czech?

chlebíček · noun

+
++

Examples chlebíček examples

How do I use chlebíček in a sentence?

Simple sentences

Tom připravil chlebíček s arašídovým máslem a džemem.
Tom made a peanut butter and jelly sandwich.

Movie subtitles

Zvířátka chtějí chlebíček.
My dear beasts want a bun.
Máte dech, jak horký biskupský chlebíček!
You got breath like a hot mince pie!
Antonio, obložený chlebíček.
Antonio, a sandwich.
Umění je tvrdý chlebíček.
It's tough being an artist. - Do you want me to stay?
Počkejte, ochutná klášterní chlebíček.
Wait 'til he tastes the food at the monastery.
Smím vám nabídnout chlebíček?
May I propose a toast?
Ještě chlebíček?
One more sandwich?
Teď si musíme vysloužit svůj chlebíček.
Let's start earning all that back pay.
Čeká tvrdej chlebíček, s tou tvou sprostou držkou a ženou bez talentu!
OK, you'll see! You've got a rough road ahead of you, sonny! Especially with your dirty mouth and your no-talent wife!
Jsi skvělý obložený chlebíček.
You make a great lower-lip sandwich.
chci chlebíček.
I want a sandwich.
Měl jsi někdy biskupský chlebíček?
Have you ever had a mince pie?
Posaď se, dej si chlebíček, sklenici mléka.
Have a sandwich, glass of milk.
Chceš jít se mnou do lahůdek na chlebíček?
You want to go down to the deli and get one of those beef sandwiches?

Are you looking for...?