English | German | Russian | Czech

Chlamydie Czech

Translation Chlamydie translation

How do I translate Chlamydie from Czech into English?

Chlamydie Czech » English

Chlamydiae

Examples Chlamydie examples

How do I use Chlamydie in a sentence?

Movie subtitles

Musíte udělat test na chlamydie.
First you gotta do a chlamydia prep.
Krevní obraz, těhotenství, kultivace na bakterie a chlamydie.
CBC, lytes, pregnancy, cultures for GC and chlamydia.
Zotavená z Tvé chlamydie, nebo ne?
Recovered from your chlamydia, have you?
Chytneš chlamydie.
It gives you chlamydia.
Dneska nemůžu. Mám chlamydie.
I can't tonight, I have chlamydia.
Vím, co je chlamydie.
I know what chlamydia is.
Objevila se u vás gonorea, syfilis nebo chlamydie?
And any signs of gonorrhea, syphilis or chlamydia?
Nebude vodní had ani obavy z chlamydie. Nebude chlamydie, nebude doktor.
No Chlamydia scare, no doctor.
Nebude vodní had ani obavy z chlamydie. Nebude chlamydie, nebude doktor.
No Chlamydia scare, no doctor.
Ale jestli se budete dotýkat tak dostanete Chlamydie.
But if you do touch each other, you will get chlamydia.
Dobře, Chlamydie.
All right, chlamydia.
Chlamydie může mít u žen velmi vážný průběh.
Chlamydia can be very serious for women.
A možná chlamydie.
And possibly chlamydia.
HIV, chlamydie, kapavka.
HIV, chlamydia, gonorrhea.

Are you looking for...?