English | German | Russian | Czech

klamavá reklama Czech

Translation klamavá reklama translation

How do I translate klamavá reklama from Czech into English?

klamavá reklama Czech » English

plug hype hoopla deceptive trade practices ballyhoo

Synonyms klamavá reklama synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klamavá reklama?

klamavá reklama Czech » Czech

švindl zbytečný povyk reklamní trik reklama fígl frmol

Examples klamavá reklama examples

How do I use klamavá reklama in a sentence?

Movie subtitles

Jako reklama v Tele-shopu!
Yeah, like one of those infomercials.
Stejně, dnes to není reklama na moje jídlo.
Anyway, it's not one of those 'ads for my meal' campaign.
Velká reklama.
We'll hang posters.
Víte, obchod a laciná reklama a honba za penězi a. no, co tím vlastně míním, Bill se s těmito věcmi vypořádal.
You know, factories and cheap advertising and money grubbing and. well, what I mean is, Bill here's all right with these things.
Ale reklama slibovala, že budou bojovat 15 kol.
Well, but the advertisements said they were gonna fight for 15 rounds.
Jsem dobrá reklama pro dům, který obléká!
I am a good advertising for the house that dresses me!
Reklama na Wallaceovo plnicí pero.
It's for the Wallace Flow-Rite pen.
Jaký smysl ta reklama?
What's the purpose of a sign around here?
Reklama by měla vyvolat chuť.
A sign should give people an appetite.
Občasná solidní výhra je nejlepší reklama pro kasino.
A solid winning every now and then is the best advertising for any casino.
Jsi jak celostránková reklama.
You're as evocative as a full-page ad.
Vidíš, Alvine? Spokojený zákazník je nejlepší reklama.
You see, Alvin, a satisfied customer is your best advertisement.
Teď mluvíš jako reklama!
You sound like a commercial.
Obrovská reklama pro Uruguay.
Tell him this is the best view in Uruguay.

News and current affairs

Nedávná reklama na kreditní kartu líčila otce a syna na cestě do Norska, aby vypátrali kořeny své rodiny.
A recent credit card commercial depicts a father and son traveling to Norway to trace their family's origins.
Zakazujeme v televizi pornografii a omezujeme násilí v domnění, že mají na lidi negativní vliv, a přitom bychom měli věřit, že ničím neomezovaná reklama na spotřebitelské zboží ovlivňuje pouze distribuci poptávky, ale nikoliv její celkovou výši?
We ban pornography and restrict violence on TV, believing that they affect people negatively, yet we should believe that unrestricted advertising of consumer goods affects only the distribution of demand, but not the total?
A nejoblíbenější ruská reklama?
What is our favorite advertisement?
Masová reklama přispívá i k mnoha dalším spotřebitelským závislostem, které notně zvyšují náklady na veřejné zdraví, například k nadměrnému sledování televize, hazardnímu hráčství, užívání drog, kouření a alkoholismu.
Mass advertising is contributing to many other consumer addictions that imply large public-health costs, including excessive TV watching, gambling, drug use, cigarette smoking, and alcoholism.
Nejenže je tato reklama vtipná a dobře natočená, ale podle mých postřehů na Středním východě jde také o pravdivý odraz reality.
Not only is it humorous and well produced, but, based on my observations in the Middle East, this advertisement is also an accurate reflection of reality.
V nových podmínkách se může nevtíravá reklama více než kdykoliv dříve ukázat jako účinnější než tvrdá sebepropagace.
Under the new conditions, a soft sell may, more than ever, prove more effective than a hard sell.
Ani ta nejlepší reklama však nedokáže prodat neoblíbený produkt.
But even the best advertising cannot sell an unpopular product.

Are you looking for...?