English | German | Russian | Czech

choice English

Translation choice in Czech

How do you say choice in Czech?

Examples choice in Czech examples

How do I translate choice into Czech?

Simple sentences

You made a wise choice.
Zvolil jsi moudře.
You made a wise choice.
Rozhodla jsi moudře.
You have no choice in this matter.
Nemáš v této záležitosti na vybranou.
Make your choice.
Vyber si.
Smoking or health, the choice is yours.
Kouření nebo zdraví, volba je na vás.
Smoking or health, the choice is yours.
Kouření nebo zdraví, vyber si.
There is no choice.
Nemáme na vybranou.
There is no choice.
Nemáš na vybranou.
There is no choice.
Nemám na vybranou.
There is no choice.
Nemáte na vybranou.
If I had a choice, I probably wouldn't be doing this.
Kdybych si mohl vybrat, tohle bych asi nedělal.
I had no choice but to go there.
Neměl jsem jinou možnost, než tam jít.
That was your choice.
Byla to tvoje volba.
Tom didn't give you much choice.
Tom Ti nedal moc na výběr.

Movie subtitles

What choice did we have?
Nedá se nic dělat, co?
It's your choice to believe in it or not, but this is real, so.
Je to na tobě, jestli tomu věříš nebo ne, ale je opravdový, takže.
So, you ready to make a choice?
Takže, jste připraven udělat rozhodnutí?
A multiple choice test.
Vícevýběrovém typu testu.
Look, I don't know you very well, but from where I stand, it seems like you've made the choice not to try or something.
Podívejte, neznám vás dobře, ale odsud vidím, že jste udělat rozhodnutí se nesnažit nebo něco.
You're not second choice.
Nejsi na druhém místě.
Now I have no choice but to fix it by bringing out the big guns.
Teď to musím spravit. Nedá se svítit. Musím vytasit těžkej kalibr.
We each take one and secrete it in a random room of our choice.
Každý jednu vezmeme a schováme ji v náhodné místnosti, kterou si vybereme.
It's not as if we had a choice, did we?
Ne že bychom měli na výběr, že?
I've no choice but to use a commercial pattern, Trixie.
Nemám jinou možnost, než použít komerční model, Trixie.
That was his choice.
On učinil rozhodnutí.
It feels like a choice to me.
to příjde jako rozhodnutí.
They have no choice.
Nemají na výběr. Přinutil je tam jíst.
Well, Julia and I take a more egalitarian approach to decision making, but. Miss Cherry does seem a fine choice, George.
Víte, Julia a máme takový rovnocenný přístup k rozhodování, ale. slečna Cherry vypadá jako skvělá volba, Georgi.

News and current affairs

Taking on nuclear risk is not a necessity; it is a deliberate political choice.
Podstupovat jaderné riziko není nezbytné; je to uvážená politická volba.
And a real choice requires Europe-wide election campaigns by all parties.
A skutečná volba vyžaduje celoevropské předvolební kampaně všech stran.
This would also involve making the choice of the European Commission's president dependent on the outcome of the EP elections.
To by také zahrnovalo úpravu, podle níž by na výsledku voleb do EP závisela volba předsedy Evropské komise.
When the voters decide in the spring of 2007, their choice may depend more on negative than positive considerations, as it did in 2002, when Chirac faced the odious nationalist Jean-Marie Le Pen in the second round.
voliči na jaře roku 2007 rozhodnou, bude jejich volba možná záviset spíše na negativních než pozitivních ohledech, jak se stalo již v roce 2002, kdy Chirac čelil ve druhém kole ohavnému nacionalistovi Jean-Marie Le Penovi.
While economic analysis can help in making institutional choices, there is also a large role for public deliberation and collective choice.
Při výběru institucí může pomoci nejen ekonomická analýza, ale je zde i velký prostor pro veřejnou diskusi a kolektivní výběr.
But, given the pressures of poverty and the lure of cash, what does it take for people to be able to make a genuinely free and informed choice about selling something as significant as a right to land?
Uvážíme-li však tlak bídy a vábení peněz, co je zapotřebí k tomu, aby se lidé mohli skutečně svobodně a poučeně rozhodnout, zda prodají něco tak významného jako je vlastnické právo k půdě?
Their altruism may include their time and talents, and influence their choice of career.
Jejich altruismus může zahrnovat i jejich čas a talent a ovlivňovat jejich volbu povolání.
There are arguments which make the choice far less clear-cut than it may seem.
Existují argumenty, v jejichž světle je volba mnohem obtížnější a nejasnější, než jak se může zdát.
Whatever responsibility poor adults may bear for their lot in life - they may not have worked hard enough, saved enough, or made good decisions - children's circumstances are thrust upon them without any sort of choice.
Chudí dospělí mohou nést za svůj životní osud menší či větší zodpovědnost - možná nepracovali dostatečně tvrdě, málo spořili nebo nedělali dobrá rozhodnutí -, avšak dětem jsou životní poměry předurčeny, aniž mají jakoukoliv možnost volby.
The problem for American conservatives is not their choice of candidates or the tone of their rhetoric.
Problémem amerických konzervativců není výběr kandidátů ani tón jejich rétoriky. Je to skutečnost, že jejich myšlenky nejsou politicky udržitelné.
His choice of Alaska's Governor Sarah Palin as his running mate shook up the presidential campaign.
Jeho volba aljašské guvernérky Sarah Palinové coby viceprezidentské kandidátky pak otřásla celou prezidentskou kampaní.
NEW YORK - Twenty years after the fall of the Berlin Wall and the collapse of communism, the world is facing another stark choice between two fundamentally different forms of organization: international capitalism and state capitalism.
NEW YORK - Dvacet let po pádu Berlínské zdi a zhroucení komunismu čelí svět další nelehké volbě mezi dvěma diametrálně odlišnými formami uspořádání: mezinárodním kapitalismem a státním kapitalismem.
Honoring all three of those legal obligations simultaneously is impossible if Congress refuses to raise the debt ceiling, but raising the debt ceiling without Congressional approval, though illegal and an impeachable offense, was the least-bad choice.
Splnit všechny tři tyto právní závazky je nemožné, pokud Kongres odmítá zvýšit dluhový strop, avšak zvýšení dluhového stropu bez souhlasu Kongresu, jakkoliv jde o nezákonný a trestuhodný prohřešek, bylo nejméně špatnou volbou.
A similar choice was made on the left by Veltroni, whose Democratic Party is now allied with Antonio Di Pietro's Italy of Values Party.
Podobné rozhodnutí učinil na levici Veltroni, jehož Demokratická strana je nyní spolčená se stranou Itálie hodnot Antonia Di Pietra.

Are you looking for...?