English | German | Russian | Czech

choir English

Translation choir in Czech

How do you say choir in Czech?

choir English » Czech

kůr chór pěvecký sbor sbor kruchta

Examples choir in Czech examples

How do I translate choir into Czech?

Movie subtitles

In the choir with Father McNeil?
Ve sboru s otcem McNeilem?
I sing in the choir every Sunday, and I had the lead in our high-school play.
Každou neděli zpívám ve sboru a měla jsem hlavní roli v naší hře.
St. Dominic's needs a choir, and I want to start one.
Sv. Dominik potřebuje sbor a ho chci založit.
The star, Genevieve Linden and a choir of 30 voices.
S Genevieve Lindenovou a sborem 30 hlasů.
And at Christmas, you and the choir will be able to.
A na Vánoce můžete se sborem.
They were poor, but they had five happy and harmonious years before my arrival sent Papa off to join the heavenly choir.
Byli chudí, avšak přežili pět šťastných let. než tatínek, díky mému narození, odešel k nebeskému kůru.
We sing that in our choir down at the station.
Zazpíváme tuto naší písničku dole na stanici.
I was fond of a good psalm singing in a little church choir, but I saw that the world cringed before your Almighty only through fear.
Byl jsem vychován v malém církevním sboru ale uvědomil jsem si,že lidé se pevně drží Boha jen proto,že se ho bojí.
Little Bonaparte and Toothpick Charlie will be singin' in the same choir again.
Malej Bonaparte a Párátko Charlie budou zase zpívat ve stejným sboru.
Maybe sing with the choir.
A třeba si zazpívat se sborem.
You have roofs over your heads. fuel for your fires, a new schoolroom. a choir that sings in tune.
Máte střechu nad hlavou, petrolej do lamp, novou školní třídu a sbor, který krásně zpívá.
Her mother's a teacher, father's a druggist, brother's an eagle scout and she sang in the church choir.
Její matka je učitelka a ona zpívala v kostelním sboru.
Choir practice?
Sborový nácvik?
Choir, halt!
Sbore, stát!

News and current affairs

A choir of prominent American economists, including Paul Krugman, Kenneth Rogoff, and Nouriel Roubini, claimed that Latvia, Estonia, and Lithuania must also devalue.
Přední američtí ekonomové, včetně Paula Krugmana, Kennetha Rogoffa a Nouriela Roubiniho, sborově tvrdili, že Lotyšsko, Estonsko a Litva musí také devalvovat.
Last year, Russia's Patriarch Aleksei gave his blessing to a visit to Moscow by the Catholic girls' choir of the Saint Danilov monastery.
Loni ruský patriarcha Aleksej požehnal moskevské návštěvě dívčího katolického sboru z kláštera sv. Danilova.

Are you looking for...?