English | German | Russian | Czech

chlazení Czech

Translation chlazení translation

How do I translate chlazení from Czech into English?

Synonyms chlazení synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlazení?

Inflection chlazení inflection

How do you inflect chlazení in Czech?

chlazení · noun

+
++

Examples chlazení examples

How do I use chlazení in a sentence?

Movie subtitles

Mimochodem, na otázce chlazení. Měl byste si raději promluvit s mým mužem Adamsem, ten který vás přivedl.
Incidentally, on this question of refrigeration. you'd better have a word with my man Adams, the fellow who brought you in.
Myslete na chlazení kovu.
But while the metal cools, think.
Sleduj chlazení.
They're running nice and cool.
Chlazení!
Coolers, on!
Glykolové chlazení plně odpojit.
Glycol radiator full to bypass.
To si musíme najít ňáký chlazení..todle nemá cenu.
We have to find a place to keep it cool - this way it's no good.
Vypadá, že tu místo chlazení máte spíše radiátor.
Looks like you could use a new radiator hose.
Mohla by jste se mi mrknout na chlazení?
Would you mind checking those radiator hoses?
Sakra, chlazení!
The radiator hose.
A tahle postavička zcela jiný způsob chlazení, spíš jako limuzína.
This beautiful person has a different cooling system, more like a limousine.
Na chlazení kaučuku?
To cool the rubber?
Nepotřebuje chlazení.
No cooling needed.
Chlazení?
On. - Intercoolers.
Co chlazení?
Intercoolers.

News and current affairs

Záložní zdroj napájení, který je nezbytný pro udržení základních bezpečnostních funkcí, jako je chlazení reaktorů a vyhořelých palivových tyčí, nebyl ve Fukušimě dostatečně chráněný.
At the Fukushima site, the backup power supply, essential for maintaining vital safety functions such as cooling the reactors and spent fuel rods, was not properly protected.
Za prvé musíme zvýšit energetickou účinnost například prostřednictvím moderních stavebních konstrukcí snižujících potřebu vytápění, chlazení a energeticky náročné ventilace.
First, we must become more energy efficient, for example, through modern building designs that reduce the needs for heating, cooling, and energy-intensive ventilation.
V některých případech se i z bezpečných léků kvůli nevyhovujícím systémům skladování a chlazení stávají nebezpečné látky.
In some cases, deficient storage and refrigeration systems turn safe medicines into dangerous substances.
Počátkem 70. let spotřeboval průměrný Američan zhruba 70 milionů britských tepelných jednotek (BTU), tedy něco přes 70 milionů kilojoulů ročně na vytápění, chlazení a napájení svého domu.
Back in the early 1970's, the average American expended roughly 70 million British thermal units per year to heat, cool, and power his or her home.
Spolehlivé dodávky elektrické energie zase umožňují sušení obilí a chlazení zeleniny.
Supplying reliable electricity permits grains to be dried and vegetables to be kept cool.

Are you looking for...?