English | German | Russian | Czech

chladící box Czech

Translation chladící box translation

How do I translate chladící box from Czech into English?

chladící box Czech » English

cooler

Synonyms chladící box synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chladící box?

Grammar chladící box grammar

What are the grammatical properties of chladící box in Czech?

chladící + box · adjective + noun

++

Examples chladící box examples

How do I use chladící box in a sentence?

News and current affairs

Americké zločinecké gangy mají například velký zájem o box.
American mobsters have had a major interest in boxing, for example.

Examples chladící box in Czech examples

How do I translate chladící box into Czech?

Simple sentences

The box is made of wood.
Krabice je ze dřeva.
You can tear the box open.
Můžeš tu krabici roztrhnout.
Leave that box where it is.
Nech tu krabici, kde je.
What's in the box?
Co je v krabici?
This box is not as big as that one.
Tahle krabice není tak velká jako tamta.
The lid of this box won't lift.
Víko téhle krabice nejde otevřít.
That box is bigger than this one.
Ta krabice je větší než tahle.
My box is twice as heavy as yours.
Moje krabice je dvakrát těžší než ta tvoje.
I opened the box and looked inside.
Otevřel jsem tu krabici a podíval se dovnitř.
I don't have a box.
Nemám krabici.
Tom put all his money in a box and hid it under his bed.
Tom dal všechny své peníze do krabice a tu pak schoval pod postel.
There are five apples in the box.
V krabici je pět jablek.
Tom handed Mary the box.
Tom podal Mary krabici.
Tom put the box in the car.
Tom dal tu krabici do auta.

Movie subtitles

Imagine that your brain is made of tiny boxes Then find the box that's gay and CRUSH IT!
Představte si, že se tvůj mozek skládá z malých krabic. a jedna z krabic je teplá, najdi ji a znič!
And I found this box.
A našel jsem tuhle truhlu.
It was a metal box.
Byla to kovová truhla.
Face mask, burns box, resus.
Obličejová maska, skříň popálenin, urgent.
A bottle of Sav and I'm bingeing my way through the box set of Downton Abbey.
Láhev bílého a sjížděla jsem Panství Downton.
Yes, but so too a box cutter, a scalpel, many things.
Ano, ale i nůž, skalpel, mnoho věcí.
She's still unravelling old sweaters from the charity box to knit up mittens for the poor.
Pořád páře staré svetry z charity, ze kterých se upletou palčáky pro chudé.
She's not the sharpest tack in the box.
Není zrovna dvakrát nejchytřejší.
Well, it seems like you could've gone with something a little more, I don't know, out of the box.
Vypadá to, že nechceš přijít s něčím trochu jiným.
Shannon, that's just a box of raisins.
Je to plné hrozinek, Shannon.
Then how do you plan on getting keen out of that concrete box?
A jak plánuješ, že ho dostaneš z betonové krabice?
Box number 3929.
Schránka číslo 3929.
I will exchange the box with juwels against 250,000 francs in cash.
Předám vám skříňku výměnou za 250 000 franků v hotovosti.
This man was so kind, to carry my box for me.
Ten pán byl tak laskav a nesl mi krabici.

News and current affairs

The more meaningful message is how these shocks box the rest of us into an even tighter corner.
Podstatnějším poselstvím je, jak tyto šoky svými ranami vhánějí nás ostatní do ještě těsnějšího rohu.
We do not yet know what combination of black-box computer programs and electronic trading algorithms, interacting across more than 50 market centers, caused this catastrophe.
Stále ještě nevíme, jaká kombinace neprůhledných počítačových programů a algoritmů elektronického obchodování, které vzájemně komunikují napříč více než 50 burzovními středisky, tuto katastrofu způsobila.
This understanding means that the cure for the current dysfunction will be found at the ballot box rather than in the streets.
Z tohoto pochopení vyplývá, že lék na současnou dysfunkci se najde spíš u volebních uren než v ulicích.
The poor and the oppressed may not have much, but they do have the numbers, which is what matters at the ballot box.
Chudí a utiskovaní toho možná nemají mnoho, ale je jich značný počet, což u volebních uren rozhoduje.
LONDON - Individual elections do not always enhance democracy - a useful reminder that the ballot box is only one part, albeit a central one, in any free, plural society.
LONDÝN - Jednotlivé volby nemusí vždy prohlubovat demokracii - stojí za připomenutí, že volební urna je jen jednou, byť stěžejní součástí jakékoliv svobodné a pluralitní společnosti.
These negotiations will be much harder in view of the spectacular repudiation of a number of key governments at the ballot box, together with the potent rise of protest and Euroskeptic parties in several member states.
Tato vyjednávání budou mnohem obtížnější vzhledem k dramatickému propadu řady klíčových vlád u volebních uren v kombinaci se silným vzestupem protestních a euroskeptických stran v několika členských zemích.
If an insect was introduced into the box, rules governed that, too.
Pokud byl do kóje vysazen hmyz, pravidla situaci také ošetřovala.
But as voters, they must wait before they see any results delivered by the choice they made at the ballot box.
Coby voliči ale musí čekat, než uvidí výsledky, které přineslo rozhodnutí, jež učinili u hlasovací urny.
The connection between the general interest and the private interest of individual Americans has, if anything, become much stronger, even if their private interest is tied to a post office box in the Cayman Islands.
Spojitost mezi obecným zájmem a soukromým zájmem jednotlivých Američanů notně zesílila, i když je jejich soukromý zájem vázaný na poštovní schránku na Kajmanských ostrovech.
Popper's preferred method, of course, was the ballot box.
On sám pochopitelně upřednostňoval volební urnu.
Then the Israeli tanks that had been shooting up the trench lines crossed over them to enter the box, and finish off Egyptian resistance.
Pak přes zákopy přejely izraelské tanky, které je předtím ostřelovaly. Pronikly do stanoviště a zlomily egyptský odpor.
Despite this democratic endorsement, most Western governments have been reluctant to engage with these parties or to prepare for Islamists coming to power through the ballot box.
Navzdory tomuto demokratickému posvěcení se většina západních vlád zdráhá mít s těmito stranami co do činění nebo se připravit na to, že se islamisté budou dostávat prostřednictvím voleb k moci.
But the toxic brew of populism now gaining strength may yet open a Pandora's box, unleashing unpredictable consequences.
Toxická směs populismu, která dnes získává na síle, však stále může otevřít Pandořinu skříňku a vést k nepředvídatelným důsledkům.
Scholars such as Princeton University's Andrew Moravcsik have long argued that the EU's legitimacy comes not from the ballot box, but from its ability to provide concrete benefits to citizens.
Experti jako Andrew Moravcsik z Princetonské univerzity dlouho tvrdí, že legitimita EU se neodvozuje od volební urny, nýbrž od její schopnosti poskytovat občanům konkrétní užitek.

Are you looking for...?